Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3457. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2017, stran 12021.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je župan Občine Cerkno sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2017 
1. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2016 (Uradni list RS, št. 31/16, 63/16 in 67/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun januar–marec (v eur)
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.107.905
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
963.705
70
DAVČNI PRIHODKI 
842.140
700 Davki na dohodek in dobiček
794.196
703 Davki na premoženje
9.160
704 Domači davki na blago in storitve
36.123
706 Drugi davki
2.661
71
NEDAVČNI PRIHODKI
121.565
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
98.399
711 Takse in pristojbine
408
712 Globe in druge denarne kazni
249
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.172
714 Drugi nedavčni prihodki
8.337
72
KAPITALSKI PRIHODKI
634
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
630
74
TRANSFERNI PRIHODKI
143.566
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
101.816
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
41.750
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44) 
744.317
40
TEKOČI ODHODKI 
290.417
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
56.003
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
8.738
402 Izdatki za blago in storitve
199.137
403 Plačila domačih obresti
10.590
409 Rezerve
15.949
41
TEKOČI TRANSFERI
337.997
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
276.111
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
6.761
413 Drugi tekoči domači transferi
55.125
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
115.903
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
115.903
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
363.588
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)
1.368
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
1.368
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.368
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
61.739
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
61.739
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
303.217
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–61.739
XI.
NETO FINANCIRANJE
–363.588
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
362.574
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 410-0044/2015-7
Cerkno, dne 5. decembra 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti