Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3469. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD ID OPN – št. 2), stran 12036.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) župan Občine Prebold sprejema
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD ID OPN – št. 2)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
(1) Občina Prebold ima veljavna temeljna prostorska razvojna dokumenta – Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold (Uradni list RS, št. 98/08) (v nadaljevanju: SPRO) ter Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 43/10, 71/15) (v nadaljevanju: ID OPN). SPRO določa strateška izhodišča prostorskega razvoja Občine Prebold, ID OPN pa predstavlja neposredno podlago za pripravo projektov za izdajo gradbenih dovoljenj po predpisih o graditvi objektov in podlago za gradnjo enostavnih objektov.
(2) V SPRO in ID OPN so vključene strateške razvojne potrebe občine, v postopkih priprave pa so bili obravnavani predlogi in pobude pravnih ter fizičnih oseb, ki so bili podani do faze osnutka teh dokumentov. ZPNačrt v 46. členu določa, da morajo biti razvojne potrebe v obliki pobude po spremembi namenske rabe zemljišč ustrezno utemeljene. Izpolnjevanje pogojev glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo mora občina ugotavljati najmanj enkrat na dve leti. Ker sta SPRO in ID OPN v veljavi že dalj časa (junij 2010), je Občina Prebold konec leta 2015 pozvala občane, da podajo svoje pobude za morebitne spremembe. Na poziv so se občani odzvali z okvirno 130 pobudami za spremembe ID OPN.
(3) Skozi implementacijo ID OPN so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti določb veljavnega odloka (neskladja z državnimi predpisi, ki so bili spremenjeni v zadnjih letih, manjša neskladja med posameznimi določili, nejasnosti posameznih določil, zaradi katerih prihaja do različnih interpretacij ipd.), ki jih je smiselno odpraviti.
2. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) SD ID OPN – št. 2 se izdela za celotno območje Občine Prebold.
(2) Predmet SD ID OPN – št. 2 je dopolnitev OPN glede na pobude pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPNačrt in relevantnih področnih predpisov. Sočasno bodo izvedeni tudi manjši popravki tekstualnega dela odloka, ki so se izkazali kot potrebne skozi implementacijo ID OPN.
(3) Spremembe se vodijo po klasičnem postopku.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Pri pripravi SD ID OPN – št. 2 se uporabijo strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo SPRO in ID OPN. Dodatno se izdelajo:
– analiza pobud,
– elaborat posegov na kmetijska zemljišča,
– prikaz stanja prostora,
– vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja.
(2) Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD ID OPN – št. 2 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
4. člen 
(roki za pripravo SD ID OPN – št. 2 in njegovih posameznih faz)
(1) Okvirni roki za izvedbo ključnih faz postopka priprave SD ID OPN – št. 2 so sledeči:
– preveritev izdelanih in izdelava dodatnih strokovnih podlag 
– izdelava osnutka SD ID OPN – št. 2 na podlagi splošnih smernic in obstoječih strokovnih podlag
februar 2017
– pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
februar–marec 2017
– priprava dopolnjenega osnutka SD ID OPN – št. 2
marec–april 2017
– javna razgrnitev in javna obravnava SD ID OPN – št. 2
maj 2017
– prva obravnava na občinskem svetu
maj 2017
– priprava predloga SD ID OPN – št. 2
junij 2017
– pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
julij 2017
– druga obravnava na občinskem svetu
september 2017
(2) Roki iz prejšnjega odstavka se po potrebi uskladijo z državnimi predpisi oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Pri pripravi SD ID OPN – št. 2 s svojimi splošnimi smernicami za načrtovanje in mnenji sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora
– za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
– za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
– za področje ohranjanja narave:
Zavod za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
– za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
– za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje pomorskega in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper
– za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– za področje vojnih in prikritih grobišč:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
– za področje blagovnih rezerv:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
– za področji oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda:
JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– za področje ravnanja z odpadki:
Simbio, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– za telekomunikacije:
Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
Drugi udeleženci v postopku priprave
– za področje varstva okolja:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– za področje zdravja:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
(2) V kolikor se izkaže, da je to potrebno, se v postopku priprave SD ID OPN – št. 2 pridobijo tudi mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 47.a in 51. členom ZPNačrt podati prvo in drugo mnenje k osnutku oziroma predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva. Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov občinskega prostorskega načrta na okolje z vidika njihove pristojnosti. Če bi bilo za SD ID OPN – št. 2 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se pristojni državni nosilci urejanja prostora v drugem mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti.
6. člen 
(veljavnost in objava sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Sklep pripravljavec pošlje pristojnemu ministrstvu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na svetovnem spletu.
Št. 430-21/2016
Prebold, dne 1. decembra 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti