Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2016 z dne 16. 12. 2016

Kazalo

3442. Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči, stran 11941.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in v zvezi s prvim odstavkom 36. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ministrica za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen pravilnika) 
(1) Ta pravilnik ureja organizacijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje za izvajanje nujne medicinske pomoči s pomočjo helikopterskih prevozov – helikopterske nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: HNMP).
(2) Za vprašanja glede sestave in usposobljenosti ekip, oblačil in oznak zdravstvenega osebja, delovanja v primeru naravnih ali drugih množičnih nesreč, financiranja in nadzora ter za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporablja pravilnik, ki ureja službo nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik NMP).
2. člen 
(HNMP) 
(1) HNMP se uporablja, kadar:
– je helikopterski prevoz pacienta hitrejši oziroma primernejši od prevoza z nujnimi reševalnimi vozili ali drugimi načini prevoza,
– je mesto dogodka na težko dostopnem terenu ali oddaljeno od najbližje enote nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP) ali
– dogodek presega zmogljivost, usposobljenost ali opremo drugih enot NMP in ob dogodkih z večjim številom poškodovanih ali obolelih.
(2) HNMP se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije in v mejnem pasu sosednjih držav, če je z njimi sklenjen ustrezni sporazum.
(3) HNMP izvajata enota helikopterske nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: enota HNMP) in helikopterski prevoznik, ki izpolnjujejo pogoje iz III. poglavja tega pravilnika.
(4) Helikopterske prevoznike določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje.
3. člen 
(posredovanje HNMP) 
(1) HNMP aktivira dispečer pristojnega dispečerskega centra zdravstva (v nadaljnjem besedilu: DCZ) na podlagi dispečerskih meril za posredovanje na področju, za katerega je pristojen.
(2) Posredovanje HNMP prek DCZ lahko zahteva tudi enota NMP, ki je na mestu dogodka, ali zdravnik v bolnišnici, kadar ugotovi, da je potrebno takojšnje zdravljenje pacienta v drugi bolnišnici.
(3) V primeru sočasne aktivacije ali pri nesrečah v gorah ali na drugih težko dostopnih terenih lahko posredovanje HNMP zahteva Regijski center za obveščanje prek DCZ v skladu z Načrtom aktivacije in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za nujno medicinsko pomoč, medbolnišnične prevoze, prevoze otrok z inkubatorji ter za iskanje in reševanje zrakoplovov. HNMP mora v primerih tovrstnega posredovanja izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(4) Merila za aktivacijo in posredovanje HNMP so v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Načrti aktivacije HNMP so v Prilogi 2 in Prilogi 3, ki sta sestavna dela tega pravilnika.
II. ENOTA HNMP 
4. člen 
(enota HNMP) 
(1) Enota HNMP je samostojna enota NMP znotraj javnega zdravstvenega zavoda v skladu z določbami Pravilnika NMP in je sestavni del mreže javne zdravstvene službe.
(2) Število enot HNMP, njihovo razporeditev in način financiranja določi Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za zdravje, glede na mednarodne in nacionalne standarde dostopnih časov.
(3) Lokacija baze HNMP se glede na sezonske potrebe v soglasju med vodstvom enote HNMP in helikopterskim prevoznikom lahko spremeni (bližje gora, smučiščem, izogib pričakovani megli v kotlinah v zimskem delu leta ipd.). S spremembo lokacije se seznani DCZ. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati baza HNMP, so v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(ekipa za izvajanje HNMP) 
(1) Člani enote HNMP morajo izpolnjevati pogoje iz Pravilnika NMP ter dodatne pogoje za delo v službi NMP: imajo opravljen tečaj usposabljanja za delo s helikopterjem v skladu s programom usposabljanja helikopterskega prevoznika in veljavno zdravniško potrdilo v skladu s predpisi, ki določajo zdravstvene zahteve za letalsko osebje in drugo strokovno osebje.
(2) V enoti HNMP iz prejšnjega odstavka lahko sodeluje tudi reševalec letalec Gorske reševalne zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: združena ekipa HNMP). Združena ekipa HNMP lahko posreduje v primeru HNMP v gorah in na drugih težko dostopnih terenih.
6. člen 
(vodenje enote HNMP) 
Enoto HNMP vodi zdravnik, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika NMP.
III. HELIKOPTERSKI PREVOZNIK 
7. člen 
(obveznosti helikopterskega prevoznika) 
Helikopterski prevoznik enoti HNMP zagotavlja:
– helikoptersko bazo,
– helikopter,
– helikoptersko posadko in
– izvedbo helikopterskega prevoza v skladu z dovoljenjem za izvajanje letalske dejavnosti.
8. člen 
(organiziranost helikopterskega prevoznika) 
(1) Helikopterski prevoznik je organiziran tako, da za namene HNMP zagotavlja delujoči helikopter s posadko in nadomestni helikopter s posadko.
(2) Helikopterski prevoznik zagotovi takšno organizacijo dela, da bo čas aktivacije (od sprejema klica do poleta helikopterja) do največ 5 minut v normalnih vremenskih pogojih in da bo takšno organiziranost dela zagotavljal vse dni v letu. Če je za varno izvedbo intervencije HNMP potreben daljši aktivacijski čas, ima zagotavljanje varnosti prednost.
(3) Zahteve, ki jih mora izpolnjevati helikopterski prevoznik, so v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
(večje nesreče) 
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena se v primerih nesreč, v katerih je večje število poškodovanih, zagotovi dodatna pomoč vseh razpoložljivih državnih zrakoplovov.
10. člen 
(sestava helikopterske posadke za HNMP) 
Helikoptersko posadko glede na tip helikopterja in zahtevnost reševanja določi prevoznik.
11. člen 
(opremljenost helikopterja HNMP) 
Helikopter HNMP je opremljen v skladu s Prilogo 6, ki je sestavni del tega pravilnika in se lahko uporablja zgolj za namene HNMP ali gorskega reševanja.
IV. OPREMA ZA IZVAJANJE HNMP IN DOKUMENTACIJA 
12. člen 
(medicinska oprema) 
(1) Helikopterski prevoznik zagotovi helikopter v konfiguraciji za izvajanje HNMP v skladu s 1. točko I. dela Priloge 6 tega pravilnika.
(2) Medicinsko opremo, ki je opredeljena v 2. točki I. dela Priloge 6 tega pravilnika, zagotovi enota HNMP.
13. člen 
(zaščitna in komunikacijska oprema) 
(1) Enota HNMP in helikopterski prevoznik zagotovita zaščitno opremo v skladu s Prilogo 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Enota HNMP uporablja komunikacijsko opremo v skladu s pravilnikom, ki ureja dispečersko službo zdravstva.
14. člen 
(oznake HNMP) 
Zdravstveni delavci nosijo oblačila in oznake v skladu s Pravilnikom NMP.
15. člen 
(dokumentacija) 
(1) O delu enote HNMP se vodi naslednja dokumentacija:
– sprejem klica,
– spremljanje intervencije,
– povzetek intervencije,
– protokol nujne intervencije HNMP,
– protokol zunajbolnišničnega oživljanja HNMP,
– dnevna poročila,
– obrazec za dnevni pregled medicinske opreme,
– obrazec za zapis tveganega dogodka.
(2) Obrazca iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka sta določena v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika, druge obrazce oblikuje enota HNMP tako, da je nedvomno jasen potek celotne intervencije HNMP. Obrazec za dnevni pregled medicinske opreme vsebuje seznam vse medicinske opreme, ki se uporablja v HNMP ter rubriko za oznako prisotnosti opreme, zaporedni datum in podpis zdravstvenega delavca, ki je opremo pregledal.
V. HNMP V GORAH IN NA DRUGIH TEŽKO DOSTOPNIH TERENIH 
16. člen 
(HNMP v gorah in na drugih težko dostopnih terenih) 
(1) HNMP v gorah ali na drugem težko dostopnem terenu v obdobju dežurstva helikopterske ekipe Gorske reševalne zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GRZS) (prisotnost celotne ekipe GRZS in prevoznika v bazi) izvede slednja. V času dežurstva sodeluje v ekipi GRZS tudi policist, pripadnik Gorske enote Policije.
(2) Izven obdobja dežurstva helikopterske ekipe GRZS se za HNMP v gorah ali drugih težko dostopnih terenih lahko aktivira tudi enota HNMP. V primeru zasedenosti enote HNMP z drugo intervencijo, se aktivira helikopterska ekipa GRZS, ki je v pripravljenosti, ali druga enota HNMP z ustreznimi znanji iz sosednje baze HNMP, če je ta prosta.
(3) V HNMP v gorah in na drugih težko dostopnih terenih se enota HNMP vključi, če je:
– ekipa HNMP za to usposobljena in primerno opremljena in
– zagotovljen ustrezen helikopter in helikopterska posadka, ki omogočata izvedbo tehničnega reševanja z vitlom.
(4) HNMP v gorah in na drugih težko dostopnih terenih se izvaja v skladu z Načrtom aktivacije in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za nujno medicinsko pomoč, medbolnišnične prevoze, prevoze otrok z inkubatorji ter za iskanje in reševanje zrakoplovov.
VI. NADZOR 
17. člen 
(nadzor) 
(1) Za nadzor nad enoto HNMP se uporabljajo določbe Pravilnika NMP.
(2) Nadzor nad delom helikopterskega prevoznika se opravlja v skladu z letalskimi predpisi.
VII. FINANCIRANJE HNMP 
18. člen 
(financiranje HNMP) 
(1) Sredstva za financiranje, delovanje in opremo HNMP se za posamezno proračunsko leto zagotovijo iz državnega proračuna ob pripravi slednjega. Razrez finančnih sredstev se za posamezno leto določi z dogovorom med ministrstvi, pristojnimi za policijo, za obrambo in za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje, v okviru vsakoletnega sprejemanja splošnega dogovora določi obseg programa HNMP in potrebna finančna sredstva, povezana z delovanjem enote HNMP (zdravstveno osebje, storitve, oprema in material).
VIII. POSEBNA DOLOČBA 
19. člen 
(medbolnišnični prevozi) 
Helikopterski prevoznik zagotavlja tudi izvajanje medbolnišničnih helikopterskih prevozov in prevozov otrok v inkubatorjih, ki niso del nalog enot HNMP.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
(usposabljanje) 
Zdravstveni delavci, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo delo v enotah HNMP, v enem letu po vzpostavitvi dispečerske službe zdravstva uskladijo delovanje s tem pravilnikom.
21. člen 
(aktivacija HNMP) 
Do vzpostavitve DCZ se HNMP aktivira prek pristojnega Regijskega centra za obveščanje.
22. člen 
(izvajanje HNMP) 
(1) Do začetka uporabe namenskih helikopterjev zgolj za namen izvajanje HNMP in vzpostavitve DCZ:
– je v normalnih vremenskih pogojih dopusten aktivacijski čas daljši od 5 minut, vendar ne več kot 10 minut, če je razlog tehnične (npr. helikopter) ali organizacijske narave (sprejem in posredovanje klica s strani ekipe HNMP) in
– so zahteve za helikopterskega prevoznika določene v Pravilniku o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 76/14 in 99/15), Pravilniku o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 82/09) in Pravilniku o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 42/16).
(2) Po začetku uporabe namenskega helikopterja prevoznik zagotovi delovanje v skladu s prvo in drugo alinejo III. dela Priloge 6 tega pravilnika.
(3) Ekipe HNMP in prevoznika so do izgradnje nove baze HNMP ali njene sezonske selitve lahko v ločenih prostorih oziroma stavbah, če je helikopterska baza že vzpostavljena in to bistveno ne podaljšuje aktivacijskega časa.
(4) Do začetka uporabe namenskega helikopterja se s helikopterji HNMP izvajajo tudi naloge iz 19. člena tega pravilnika.
23. člen 
(uskladitev dokumentov) 
Načrt aktiviranja in uporabe državnih zrakoplovov za nujne naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, za nujno medicinsko pomoč, medbolnišnične prevoze, prevoze otrok z inkubatorji ter za iskanje in reševanje zrakoplovov se uskladi z določbami tega pravilnika najpozneje v treh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 127/06).
25. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-16/2016/36
Ljubljana, dne 21. novembra 2016
EVA 2016-2711-0020
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost