Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

897. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO4)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

898. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob potoku Trboveljščica na nekaterih zemljiških parcelah v Občini Trbovlje
899. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča vzdolž vodnega zemljišča parc. št. 1039/17 v k.o. Dravlje na območju Mestne občine Ljubljana

Sklepi

965. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
966. Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013

MINISTRSTVA

900. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
901. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
902. Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni varovalni opremi
903. Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 73. členu ZDoh-1 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah
904. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
905. Pravilnik o sejnini in povračilu drugih stroškov članom Komisije za odškodnino žrtvam kaznivih dejanj
906. Sklep o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za gospodarsko izkoriščanje vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2006
967. Pravilnik o izvajanju rednih uradnih veterinarskih pregledov na gospodarstvih
968. Sklep o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2006

USTAVNO SODIŠČE

907. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o komunalnih taksah, kolikor na območju Občine Šempeter - Vrtojba predpisuje komunalno takso za vozila, ki opravljajo izvozno uvozne posle
908. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje
909. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o komunalnih taksah v Občini Gornja Radgona, kolikor za storitve na mejnem prehodu predpisuje komunalno takso
910. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o plačevanju komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Ilirska Bistrica
911. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 54/95, 37/97 in 123/2000)
912. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o ekološki pristojbini v Občini Podlehnik na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 20/2000 in 36/03)
913. Sklep o zadržanju izvrševanja 907. točke prvega odstavka 154. člena Zakona o javnih uslužbencih, kolikor se nanaša na uradnike, za katere iz drugega stavka prvega odstavka 193. člena tega zakona izhaja obveznost, da v roku treh let od začetka uporabe tega zakona opravijo strokovni izpit
914. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o taksi za obremenjevanje okolja
915. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o taksi za obremenjevanje okolja
916. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

917. Sklep o imenovanju državnih tožilk na položaj svetnic
918. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov
919. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2006
920. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
921. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2005
922. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

923. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
924. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Lenart za leto 2006
925. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Postojna
926. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ribnica za leto 2006
927. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ilirska Bistrica za leto 2006
928. Poročilo o prodaji 25. serije igre Hitra srečka

OBČINE

Ajdovščina

929. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006

Bled

930. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1345/2 k.o. Ribno

Črnomelj

931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
932. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območji KS Sinji Vrh in Vinica

Divača

933. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača

Kamnik

934. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Koper

935. Odlok o lokacijskem načrtu »Terasasti bloki v Semedeli«
936. Dopolnitev programa priprave  lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin”

Ljubljana

964. Odlok o prenehanju veljavnosti posameznih odlokov in drugih aktov

Ljutomer

937. Sklep št. 481 o ukinitvi javnega dobra
938. Sklep št. 483 o ukinitvi javnega dobra

Podlehnik

939. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
940. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Podlehnik
941. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in vežice za leto 2006
942. Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika za leto 2006
943. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2006

Prevalje

944. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2006
945. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje

Ravne na Koroškem

946. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2006

Rogatec

947. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje D-Š v Rogatcu

Semič

948. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2006
949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2006
950. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2006

Slovenj Gradec

951. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
952. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec
953. Odlok o spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja izven naselij v občini Slovenj Gradec
954. Program priprave občinskega lokacijskega načrta poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg

Tišina

955. Sklep o izvedbi javnega razpisa

Žalec

956. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
957. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec
958. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav
959. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec
960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
961. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
962. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec
963. Odlok o programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006

POPRAVKI

969. Popravek Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Prevalje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti