Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 002-01-1/2003 Ob-5933/06 , Stran 1642
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, javno poziva lastnike kulturnih spomenikov k predložitvi ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekti). 2. Predmet poziva: namen poziva je finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve nepremičnih in premičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec. 3. Na pozivu lahko kandidirajo: – javni in drugi zavodi in ustanove na področju kulture za projekte, ki ne sodijo v obseg javne službe, – lastniki kulturnih spomenikov v Mestni občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 9/94), – lastniki premičnih kulturnih spomenikov, ki po mnenju pristojne strokovne institucije sodijo v kulturno dediščino; ob pogoju, da: – imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za premične spomenike), – se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen za javnost, – je za obnovo in vzdrževanje spomenika izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne strokovne institucije, – imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma nosilci javnih kulturnih programov, – izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na spomeniku, – imajo za prijavljen projekt izdelan načrt s popisom del, iz katerega izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo projekta ter zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov, – za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu je 2,316.300 SIT. 5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno uničenje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec. 6. Merila in kriteriji za izbor Pri ocenjevanju posameznega projekta bodo upoštevana merila in kriteriji iz 15. in 23. člena Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 123/04) in so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsak program je lahko ocenjen z največ 260 točk. Doseženo število točk in razpoložljiva finančna sredstva bodo ključ za izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa. 6. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila strokovna komisija za kulturo ter na podlagi svojih ugotovitev županu predlagala višino sofinanciranja. 8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2006 na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa. 9. Razpisni rok: javni poziv se začne 1. 3. 2006 in traja do 15. 9. 2006. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacije obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec – nepremični kulturni spomeniki, – prijavni obrazec – restavratorski posegi ali odkupi premične dediščine, – obrazec – izjava predlagatelja, – merila in kriteriji za izbor, – vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika od dneva objave tega poziva do najkasneje 15. 9. 2006. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo. V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena »Javni poziv – kulturna dediščina – 2006« na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Vloge se lahko oddajo osebno v vložišču naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela Pruš, tel. 02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenj-gradec.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega programa najkasneje v 90 dneh po oddaji popolne vloge.

AAA Zlata odličnost