Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 4302-4/2006 Ob-5924/06 , Stran 1598
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa: javni razpis se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01) in ki jim bo ministrstvo dodeljevalo subvencije za bivanje študentov. III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, ki se prijavljajo na javni razpis: a) na tem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih domov in ki: 1. študentom zagotavljajo: – opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore, – električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne potrebe, – hladno in toplo vodo, – ogrevane prostore, – posteljno perilo ter – vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in čistočo v skupnih in pomožnih prostorih; 2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo; 3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija; 4. ponujajo 7 ali več postelj. b) vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je priloga temu razpisu. Razpisni obrazec mora biti v celoti izpolnjen in mora vsebovati vse zahtevane priloge. Zasebni študentski domovi morajo prijavi na razpis priložiti: 1. dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da imajo na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki jim omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini; 2. dokazilo pristojnega organa o tem, da so registrirani za dejavnost študentskih domov; 3. natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičene do subvencije, in sicer posebej za tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bivanje v njem podaljševali; 4. podatke o ceni bivanja v domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih) in elementih, iz katerih je sestavljena; 5. pravila za vselitev v študentski dom oziroma postopek za vselitev; 6. izjavo o tem, da bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija; c) vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako mora vlagatelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. d) Razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpliva na ta razpis ali na sklenjene pogodbe se s sklenitvijo aneksov pogodbe spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva. Ministrstvo mora, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev, kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe. Vlagatelj poda tudi soglasje k preverjanju namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko, za kontrolo porabe sredstev, kadarkoli zahteva od izbranega prijavitelja vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru, ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžen ministrstvu povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi obrestmi vred, računano od dneva nakazila takih nenamensko porabljenih sredstev, kot tudi odgovarja ministrstvu za vso nastalo materialno in moralno škodo. IV. Merila za dodelitev sredstev: 1. oddaljenost namestitve od najbližjega javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda; 2. število ponujenih postelj. V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2006/2007, je 84,000.000 SIT. VI. Subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01) ministrstvu pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom. VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge: Ponudniki oddajo prijavo s prilogami pisno, in sicer priporočeno po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti osebno oddane oziroma priporočeno poslane v zaprti ovojnici z oznako «Ne odpiraj – prijava na razpis za izbiro študentskih domov« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Rok za oddajo prijave je 20. 3. 2006. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministrstva. Odpiranje vlog bo 22. 3. 2006 ob 13. uri v sejni sobi ministrstva, Trg OF 13, 4. nadstropje. IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa: Minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo najkasneje do 6. 4. 2006 sprejel sklep o izbiri zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov. Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri pozvalo vlagatelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev. X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo na spletnih straneh www.mvzt.gov.si, v rubriki javni razpisi. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom dobite vsak delovni dan na tel. 01/478-47-33.

AAA Zlata odličnost