Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Ob-5960/06 , Stran 1619
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. II. Predmet javnega razpisa: 1. investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu, 2. subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti, 3. podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju, 4. varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč, 5. ukrepi za stabilizacijo trga, 6. štipendiranje na področju kmetijstva. III. Upravičenci Upravičenci do sredstev so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Trebnje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so vpisani v centralni register kmetijskih gospodarstev – CRKG (KMG-MID) in obdelujejo najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, pravne osebe, ki opravljajo dejavnost s področja kmetijstva, za programe, ki so namenjeni večjemu številu neposrednih uporabnikov (kmetom, ki imajo MID) v Občini Trebnje in društva in druga združenja s področja kmetijstva, ki vključujejo člane – upravičence iz te točke razpisa. III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev: 1. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma da priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo višino že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik za posamezni namen lahko pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada. 2. Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Rrepublike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in mednarodnih virov za posamezne namene iz tega razpisa ne sme preseči zgornje meje pomoči, določene s smernicami za državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02). 3. Sredstva se dodeljujejo upravičencem le za realizirane ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Trebnje, in sicer v obliki subvencij. 4. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva, morajo biti začete v tekočem letu, za katere mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije po metodologiji kmetijske svetovalne službe. 5. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti. 6. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč v razpisani višini, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. 7. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva. 8. Sredstva se bodo nakazovala po podpisu pogodbe o dodelitvi, in sicer 30. dan po predložitvi zahtevkov z vsemi zahtevanimi dokazili o izvedenih nalogah. 9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določen namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo. 10. V letu 2006 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo, in sicer do poteka rokov iz tega razpisa. IV. Nadzor in sankcije Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja Občinska uprava Občine Trebnje, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, in sicer v primerih, ko se ugotovi: – da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, – da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke, – da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine, pred iztekom 5 let, – druge nepravilnosti pri uporabi sredstev. V. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju proračunskih sredstev: 1. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu Višina razpisanih sredstev znaša 3,000.000 SIT. 1.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije Namen: Namen ukrepa je delno kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti), poslovne načrte za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih živali – hlevov. Upravičeni stroški: Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov izdelave projektne dokumentacije in načrtov, vendar največ do 300.000 SIT, ki pa ne sme presegati 12% upravičenih stroškov celotne investicije. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente: – poslovni načrt iz katerega mora biti razvidna vrednost celotne investicije in njena ekonomičnost; – račun o plačilu projektne dokumentacije (razvidna mora biti vrsta opravljene storitve); – račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve); – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe k predvideni investiciji. 1.2. Sofinanciranje ureditve skladišč za živalske odpadke Namen: Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in greznic s ciljem trajnega varovanja življenjskega in naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda), v skladu z veljavno zakonodajo: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96) in Pravilnik o veterinarsko sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS, št. 91/99). Upravičeni stroški: Subvencija znaša do 30% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 300.000 SIT izvedenih del ureditve gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer: za vgrajen gradbeni material in gradbena dela. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente: – ustrezno dovoljenje za izgradnjo skladišč; – ocena o upravičenosti investicije narejena s strani kmetijske svetovalne službe; – račun o izvedenih delih. 1.3. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje Namen: Podpora je namenjena kmetijam oziroma kmetom, ki so vključeni v Združenje za ekološko kmetovanje Slovenije, ki se preusmerjajo iz običajnega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje. Sofinancira se nakup orodij oziroma strojev, naprav za ekološko pridelavo, predelavo kmetijskih pridelkov, stroškov preureditve gospodarskih objektov (za vgrajen gradbeni material in gradbena in obrtniška dela) za potrebe ekološke pridelave hrane. Upravičeni stroški: – upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov ter stroškov preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali do višine 30% izvedenih del. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente: – dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec vključeni v Združenje za ekološko kmetovanje Slovenije; – ocena o upravičenosti vlaganj v izbrano vrsto ekološke dejavnosti kmetije, narejena s strani kmetijske svetovalne službe; – ustrezna dovoljenja pri preureditvah; – račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje. 2. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti Višina razpisanih sredstev znaša 3,000.000 SIT. 2.1. Subvencioniranje dopolnilnih dejavnosti Namen: Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00 in 45/04), z Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 46/01) in s Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 17/04). Upravičeni stroški: – sofinancira se do 30% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme, za vgrajen gradbeni material ter gradbena in obrtniška dela. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednje dokumente: – vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije; – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo upravičenec registriral dopolnilno dejavnost najpozneje v enem letu po zaključeni investiciji (če le-ta še ni registrirana); – upravičenost vlaganj v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti kmetije, ki jo mora pisno podati pristojna kmetijska svetovalna služba; – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko informacijo (če gre za adaptacijo objekta); – račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih. 3. Podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju Višina razpisanih sredstev znaša 9,800.000 SIT. 3.1. Programi izobraževanja kmetov Namen: Namen je izobraževanje in s tem dvig izobrazbenega nivoja čim večjega števila kmetov v Občini Trebnje. Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja kot so: preizkusi znanja iz varstva rastlin, usposabljanje iz varstva pri delu, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja ter usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij. Upravičeni stroški: – kritje do 80% upravičenih stroškov izobraževanja kmetom (udeležencem izobraževanja). Pogoji za pridobitev sredstev: Do sredstev so upravičeni posamezni kmetje-udeleženci izobraževanja, ki predložijo naslednjo dokumentacijo: – dokazilo, da je kmetija oziroma nosilec vključen v Združenje za ekološko kmetovanje Slovenije; – dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij; – račun oziroma potrdilo o plačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu; – račun oziroma ustrezno dokazilo o izvedenem in plačanem izobraževanju. 3.2. Sofinanciranje programov društev in izobraževanje članov Namen: Namen ukrepa je sofinanciranje programov oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev na področju kmetijstva in gozdarstva. Predmet sofinanciranja je promocija kmetijstva, ohranjanje tradicionalnosti življenja na podeželju, strokovno izobraževanje članov za izpolnjevanje pogojev za pridobitev sredstev namenjenih kmetijstvu ter podeželju iz državnih in evropskih skladov ter vključevanje čim večjega števila kmetov v stanovske organizacije oziroma društva. Upravičeni stroški: – sredstva bodo dodeljena za izvedbo programov strokovnega dela: stroški organizacije in izvedbe strokovnih prireditev (tekmovanj, razstav, sejmov), za izdajo strokovno informativnih publikacij, ki se ne prodajajo, za stroške prevoza strokovnih ekskurzij do višine 50% realiziranih stroškov; – za izvedbo predavanj in izobraževalnih tečajev, za uporabo prostorov, nabavo strokovne literature, demonstracijskih poizkusov in za plačilo honorarjev predavateljem do višine 100% realiziranih stroškov. Pogoji za pridobitev sredstev: Do sredstev so upravičena društva s področja kmetijstva in gozdarstva v Občini Trebnje, društva, katerih člani so regijsko ali drugače povezani, če na območju Občine Trebnje za tako področje ni registriranega podobnega društva ter združenja s področja kmetijstva in gozdarstva, ki izvajajo programe izobraževanja kmetov in se izvajajo za kmete na območju Občine Trebnje. K vlogi morajo upravičenci predložit: – potrdilo o registraciji (če je društvo registrirano na novo); – finančno poročilo o delu društva v preteklem letu; – finančno ovrednoten program strokovnega dela za tekoče leto; – dokazila, iz katerih mora biti razvidno število udeleženih članov ter delež lastnih in drugih sredstev; – poročilo o izvedenih nalogah ter verodostojni dokument (račun) z nazivom izvajanega programa, ki se sofinancira. 3.3. Sofinanciranje kmečke tržnice Namen: Namen ukrepa je izboljšanje ponudbe, pospeševanje prodaje živine in kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti in dopolnilnih dejavnosti s kmetij, ki omogočajo boljšo izrabo delavne sile in njihovih proizvodnih zmogljivosti. Upravičeni stroški: Organizatorju kmečke tržnice se sofinancira del materialnih stroškov, ki so povezani izključno s prodajo živine in kmetijskih pridelkov, izdelkov domače obrti ter dopolnilnih dejavnosti s kmetij, in sicer stroški postavitve prodajnih stojnic, stroški organizacije, promocije in ureditve prostora. Stroški se v okviru sprejetih sredstev proračuna krijejo do 50%. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenec mora izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti naslednjo dokumentacijo: – finančno ovrednoten program trženja kmečke tržnice, – dovoljenje lastnika prostora za postavitev stojnic, – dokazila o plačilu upravičenih stroškov. 4. Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč Višina razpisanih sredstev znaša 7,000.000 SIT. 4.1. Urejanje kmetijskih zemljišč Namen: Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo zemeljskih del, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč, ureditev poljskih poti in druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal, boljših pogojev obdelave kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški: – sofinancira se do 50% stroškov izvedenih del, vendar največ do višine 200.000 SIT/ha; – sofinancira se do višine 40.000 SIT/ha upravičenih stroškov za postavitev pašnika na novo in do višine 20.000 SIT/ha upravičenih stroškov obnove obstoječega pašnika, in sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v občini Trebnje ter predložiti še naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta z načrtom predvidenih del, – program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba, – račun o opravljenih strojnih delih in nakup potrebnega materiala. 5. Ukrepi za stabilizacijo trga Višina razpisanih sredstev znaša 15,500.000 SIT. 5.1. Subvencioniranje reprodukcije v živinorejo Namen: Namen ukrepa je skozi program osemenjevanja pooblaščene organizacije in koncesionarjev izboljšati genetski potencial v živinoreji, izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena kvalitetnih plemenjakov. Plemenske živali, za katere se uveljavlja subvencija morajo biti vpisane v centralnem registru MKGP, če tak register obstaja. Upravičeni stroški: – za vsako osemenjeno govejo plemenico se subvencionira strošek prve osemenitve do višine 25%, vendar največ 2.000 SIT/kom; – koncesionarji lahko uveljavljajo subvencijo za nabavo semena, in sicer do višine 50% vrednosti semena, vendar največ do višine 2.000 SIT/kom. – za druge plemenske živali do 20% upravičenih stroškov naravnega pripusta oziroma paketa prve osemenitve, vendar največ do višine 2.000 SIT/kom. Pogoji za pridobitev sredstev: Na razpis se lahko prijavijo: – registrirani izvajalci osemenjevanja, ki opravljajo storitve osemenjevanja za upravičence iz tega pravilnika. K računu je potrebno predložiti seznam upravičencev ter kopije potrdil o osemenitvi; – za sofinanciranje nakupa semena do višine staleža črede: kopijo odločbe o koncesiji in predloženi račun o nakupu semena. 5.2. Zavarovanje pred elementarnimi nesrečami Namen: Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij z namenom stimulirati posamezne kmete, da zavarujejo svoje posevke pred elementarnim nesrečam in s tem dosežejo večjo sigurnost kmetijske proizvodnje. Namen vzpostavitve aktivne obrambe proti toči pa je zaščita pridelkov pred elementarnimi nesrečami v intenzivnih nasadih in pomoč pri ohranjanju konkurenčne sposobnosti ter s tem povečanje ekonomske varnosti kmetij. Upravičeni stroški: – sofinancira se do 50% stroškov zavarovalne premije za zavarovanje kmetijskih pridelkov; – do 30% upravičenih stroškov za nakup in postavitev zaščitnih mrež v nasadih, ki so vpisani v register trajnih nasadov (MID sadovnjaka ali vinograda), vendar največ do 300.000 SIT/ha. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta z označbo obravnavanih parcel (za postavitev mreže), – račun za nakup materiala, – sklenjeno individualno zavarovalno polico za tekoče leto in potrdilo o plačilu premije, – v primeru sklenitve zavarovanja po skupinski polici, mora upravičenec priložiti fotokopijo skupinske police in potrdilo o plačilu premije. 6. Štipendiranje na področju kmetijstva Višina razpisanih sredstev znaša 2,600.000 SIT. 6.1. Štipendiranje naslednikov kmetij Namen: Namen ukrepa je ohranjanje naslednikov kmetij in s tem dvigovanje izobrazbenega nivoja naslednikov kmetij. Občina nudi finančno pomoč dijakom, ki ne prejemajo štipendije iz drugega naslova, pri izobraževanju kmetijskih programov srednjega in poklicnega šolanja, ki so predvideni za naslednike kmetij. Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, katerih starši imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Višina štipendije: Višina štipendije za šolsko leto 2006/2007 se usklajuje z višino drugih štipendij Občine Trebnje, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna. – višina štipendije bo določena na podlagi sprejetih sredstev proračuna, števila prijavljenih kandidatov in zadnjega šolskega uspeha, vendar ne več kot 28.000 SIT/mesec. Pogoji za pridobitev sredstev: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjen obrazec za štipendije – obr. 1,51, – izjavo lastnika kmetije, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – izjavo, da prosilec ne prejema druge štipendije ali pomoči, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o šolanju. IV. Vsebina vloge Vlagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev za področje kmetijstva iz občinskega proračuna«, ki jih dobijo na Občini Trebnje v sprejemni pisarni (soba št. 2) ali na oddelku za gospodarstvo ali na internetni strani http://www.trebnje.si/. Izvajalci ali organizatorji razpisanih ukrepov morajo k vlogi priložiti pisno ponudbo za izvedbo v programu določenih nalog in predvideti višino potrebnih sredstev. Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. K vlogi morajo upravičenci, poleg posebnih dokazil, ki so določeni pri posameznem ukrepu, priložiti še fotokopijo obrazca A (osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006), B (osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006 – stalež živine) in obrazec C (zahtevek za podporo na površino v uporabi za leto 2006). Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. Razpis in obrazci so objavljeni tudi na internetni strani Občine Trebnje – http://www.trebnje.si/ Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne službe občinske uprave, Občinski svet Občine Trebnje s sklepom. Medsebojne obveznosti med Občino Trebnje in upravičencem se uredijo s pogodbo. V. Dodatne informacije Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 07/348-11-38 (Drago Sila), ali v prostorih Občinske uprave Trebnje, Oddelek za gospodarstvo, II. nadstropje, pisarna št. 20. VI. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge Vloge morajo biti oddane: – za ukrep pod točko 5.1. do 20. 3. 2006, do 7. 6. 2006 oziroma do porabe sredstev na tej postavki vendar najkasneje do 10. 9. 2006; – za ukrep pod točko 6.1. najkasneje do 10. 9. 2006; – za vse ostale ukrepe do 7. 6. 2006 oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah vendar najkasneje do 10. 9. 2006.

AAA Zlata odličnost