Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

918. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov, stran 2429.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/2005-ZISDU-1–UPB1 in 68/05-odločba US) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov
1. člen
Za dosedanjim 2. členom Sklepa o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 80/03; v nadaljevanju Sklep) se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»(1) Izplačila enot premoženja ter drugih terjatev iz naslova enot premoženja investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v drugi državi članici Evropske unije, ki se na podlagi ZISDU-1 tržijo na območju Republike Slovenije, lahko potekajo samo preko ene ali več bank iz prvega odstavka 2. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04–ZBan-UPB2; v nadaljevanju ZBan) oziroma podružnic bank iz držav članic Evropske unije, ustanovljenih na območju Republike Slovenije v skladu z ZBan.
(2) Vplačila in izplačila enot premoženja ter drugih terjatev iz naslova enot premoženja investicijskega sklada, oblikovanega oziroma ustanovljenega v tuji državi, ki se na podlagi ZISDU-1 tržijo na območju Republike Slovenije, lahko potekajo samo preko ene ali več bank iz prvega odstavka 2. člena ZBan oziroma podružnic bank iz držav članic Evropske unije, ustanovljenih na območju Republike Slovenije v skladu z ZBan.«
2. člen
1. V prvem odstavku 7. člena Sklepa se besedilo »na način iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »investicijskih skladov«.
2. Četrti odstavek 7. člena Sklepa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(4) Pred podpisom listine, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopne izjave iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1 mora oseba, ki trženje izvaja, od vlagatelja, kadar je ta fizična oseba (tudi če je zakoniti zastopnik fizične osebe), pridobiti podatke, na osnovi katerih lahko oceni njegov finančni profil, razen, če vlagatelj pisno odkloni posredovanje teh podatkov.«
3. Za četrtim odstavkom 7. člena Sklepa se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Vlagatelj podatke iz prejšnjega odstavka posreduje na obrazcu, ki mora vsebovati najmanj informacije o vlagateljevem namenu in ročnosti varčevanja, njegovih finančnih zmožnostih, odnosu do tveganja, poznavanju finančnih naložb ter izkušnjah pri naložbah v vrednostne papirje oziroma investicijske sklade.
(6) Navodila za sestavo obrazca za oceno profila vlagatelja so v prilogi tega sklepa.
(7) Družba za upravljanje oziroma druga oseba, ki po pooblastilu družbe za upravljanje opravlja trženje investicijskih skladov, je dolžna v skladu s predpisi, ki urejajo varstvu osebnih podatkov, zagotoviti ustrezno varovanje osebnih podatkov, vsebovanih na obrazcu iz prejšnjega odstavka. Izjava vlagatelja o odklonitvi posredovanja podatkov iz četrtega odstavka tega člena oziroma izpolnjen obrazec iz petega odstavka tega člena se hranita skupaj z listino, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopno izjavo iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1.
(8) Pred podpisom listine, na podlagi katere vlagatelj pristopi k investicijskemu skladu, oziroma pristopne izjave iz prvega odstavka 131. člena ZISDU-1 mora oseba, ki trženje izvaja, opraviti identifikacijo vlagatelja in pridobiti podatke v skladu s predpisi na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja.«
3. člen
K Sklepu se doda priloga, ki se glasi:
»PRILOGA: NAVODILA ZA SESTAVO OBRAZCA – PROFIL VLAGATELJA
Obrazec – Profil vlagatelja, mora biti sestavljen bodisi v pisni, bodisi v elektronski obliki.
Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati navedbo, da so podatki iz tega obrazca namenjeni izključno svetovanju vlagatelju v zvezi z izbiro njegovemu profilu najbolj primernega tipa investicijskega sklada oziroma najbolj primerne sestave različnih tipov investicijskih skladov in da je končna izbira posameznega investicijskega sklada stvar proste odločitve vlagatelja, ki je lahko drugačna od predlagane.
Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednja vprašanja:
1. S kakšnim namenom želite varčevati?
A. varčevanje za starost
B. varčevanje za nakup nepremičnine
C. varčevanje za potrebe otrok
D. varčevanje za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend ...)
E. varčevanje za sprotne potrebe
2. Kakšno nihanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja za vas še sprejemljivo?
A. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek
B. znižanje za največ 10%
C. znižanje za največ 25%
D. odgovor na vprašanje zavisi od gibanj na trgu
3. V katerem primeru bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja varčevanja?
A. sklad bi imel negativen donos največ mesec dni zapored
B. sklad bi imel negativen donos največ tri mesece zapored
C. sklad bi imel negativen donos največ šest mesecev zapored
D. sklad bi imel negativen donos največ leto dni zapored
E. ne bi izstopil pred potekom obdobja varčevanja
4. Kakšen donos bi vas zadovoljil?
A. donos, ki bo ohranjal realno vrednost vloženega denarja
B. v povprečju 7 odstotkov letno
C. v povprečju 12 odstotkov letno
D. več kot 12 odstotkov letno
5. Kje imate trenutno naložena sredstva?
A. pretežno v denarju, na računu in bančnih vlogah
B. pretežno v življenjskih zavarovanjih
C. pretežno v obveznicah, obvezniških skladih
D. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih
E. pretežno v delnicah, delniških skladih
F. nimam prihrankov
6. V primeru, da varčujete za nakup stanovanja, ki ga nameravate opraviti v petih letih, katero izmed naložb bi izbral za dosego vašega varčevalnega cilja?
A. naložbo brez nihanja vrednosti kot npr. bančni depozit
B. naložbo, katere pričakovana realna donosnost je 5 odstotkov letno. Ta naložba sicer vsebuje tudi nekaj tveganja, saj obstaja manjša verjetnost (do 20 odstotkov), da v primeru neugodnih razmer v petih letih izgubite 10 odstotkov vrednosti vloženih prihrankov.
C. Naložbo, katere pričakovana realna donosnost je 10 odstotkov letno, vendar lahko v najslabšem primeru v petih letih izgubite četrtino svojih prihrankov (verjetnost tega dogodka znaša približno eno četrtino).
D. Naložbo, s katero boste v petih letih vrednost vaših prihrankov bodisi potrojili (50-odstotna verjetnost), bodisi prepolovili (50-odstotna verjetnost).
7. Kdaj nameravate unovčiti vašo naložbo?
A. pred iztekom treh let
B. v obdobju od treh do sedmih let
C. kasneje kot v sedmih letih
8. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?
A. doslej v vrednostnih papirjih nisem varčeval
B. imam manjše izkušnje
C. v vrednostnih papirjih varčujem dlje časa
9. V zvezi z naložbo v vzajemni sklad sem bil opozorjen na naslednja tveganja (obkroži):
A. tržno tveganje
B. valutno tveganje
C. kreditno tveganje
D. na tveganja v zvezi z naložbo nisem bil opozorjen
Obrazec – Profil vlagatelja lahko vsebuje tudi drugačna vprašanja od navedenih, vendar morajo biti ta navedenim vprašanjem smiselno podobna.
Vprašanja morajo osebi, ki izvaja trženje investicijskega sklada, omogočiti, da bo lahko na podlagi odgovorov vlagatelja temu predlagala izbiro njegovemu profilu primernega tipa investicijskega sklada oziroma izbiro njegovemu profilu najbolj primerne sestave različnih tipov investicijskih skladov.
Končni predlog vlagateljevemu profilu primernega tipa investicijskega sklada oziroma primerne sestave različnih tipov investicijskih skladov se v obrazec izrecno zapiše.
Obrazec – Profil vlagatelja mora vsebovati tudi naslednje podatke:
1. navedbo kraja in datuma izpolnitve obrazca;
2. ime in priimek vlagatelja;
3. firmo in sedež družbe, ki trženje izvaja;
4. ime in priimek ter podpis osebe, ki za družbo iz predhodne točke izvaja trženje.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Določbe četrtega in petega odstavka 7. člena Sklepa se začnejo uporabljati v roku 60 dni od uveljavitve tega sklepa.
Št. 213-2/3-15/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2006
EVA 2005-1611-0171
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost