Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

948. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2006, stran 2459.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 10. in 17. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni seji dne 23. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Semič za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2006 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |  v tisoč SIT|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |                          |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov              | Proračun leta|
|    |                          |      2006|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |    678.280|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |    271.345|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                   |    258.030|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 700 Davki na dohodek na dobiček          |    183.905|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 703 Davki na premoženje              |     28.805|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 704 Domači davki na blago in storitve       |     45.320|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 706 Drugi davki                  |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|71   | NEDAVČNI PRIHODKI                 |     13.315|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja  |     7.695|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 711 Takse in pristojbine              |     1.030|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 712 Denarne kazni                 |      110|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     |      100|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 714 Drugi nedavčni prihodki            |     4.380|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                 |     28.750|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |     6.320|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 721 Prihodki od prodaje zalog           |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.     |     22.430|
|    |dolgoročnih sredstev                |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                  |     6.450|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 730 Prejete donacije iz domačih virov       |     6.450|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 731 Prejete donacije iz tujine           |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                 |    371.735|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |    371.735|
|    |institucij                     |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |    668.650|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                   |    142.200|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |     40.130|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   |     5.980|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 402 Izdatki za blago in storitve          |     93.575|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 403 Plačila domačih obresti            |      345|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 409 Rezerve                    |     2.170|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                  |    217.685|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 410 Subvencije                   |     11.330|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    |    120.910|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam|     34.110|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi          |     51.335|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino            |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                |    290.495|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |    290.495|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |     18.270|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |430 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom|        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki  |     1.950|
|    |niso pror. uporabniki                |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom|     16.320|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             |     9.630|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |                          |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |     1.300|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |     1.300|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil          |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev           |     1.300|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije        |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE             |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)          |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila                  |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH|     1.300|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                  |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |                          |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                 |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                 |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                    |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje               |       0|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)               |     19.350|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                   |     19.350|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga            |     19.350|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |    (8.420)|
|    |II.-V.-VIII.)                    |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |    (19.350)|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)       |    (9.630)|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA  |     8.420|
|    |LETA                        |        |
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo             |     8.420|
+-------+----------------------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (AA), glavne programe (AABB) in podprograme (AABB90CC), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu
– prihodki takse za obremenjevanje vode
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi (AABB) v okviru področja proračunske porabe (AA) posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava), odloča na predlog neposrednega uporabnika proračuna župan. Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega podkonta ne sme presegati 30% obsega tega podkonta.
V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik proračuna lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2007 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 700.000,00 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
7. člen
Župan lahko dolžnikom odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 500.000,00 SIT, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni okvir, mora župan pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 3.700.000,00 SIT.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 920.000,00 SIT.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 3.700.000,00 SIT.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, tajnik občine, nadzorni odbor ali občinski svet.
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-01/2005-19
Semič, dne 24. februarja 2006
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti