Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Ob-5739/06 , Stran 1623
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje: 1. poslovni prostor št. 1 v pritličju in v kleti objekta Koroška cesta 63, Maribor (nezaseden), v izmeri 200,32 m2, vložek št. 1816/37, k. o. Koroška vrata. Izklicna cena je 20,960.000 SIT. 2. poslovni prostor – lokal št. 19 v pritličju na jugovzhodni strani v izmeri 32,93 m2 in v kleti v izmeri 62,80 m2 objekta Koroška cesta 105, Maribor (zaseden), parc. št. 1793/3, vložek št. E-12/B-9 k. o. Koroška vrata. Izklicna cena je 14,458.000 SIT. 3. poslovni prostor – lokal št. 1 v pritličju objekta Prušnikova ulica 40, Maribor (zaseden), v izmeri 152,60 m2 s pomožnim prostorom v izmeri 66 m2, vložek št. 1652/262 k. o. Spodnje Radvanje. Izklicna cena je 26,714.000 SIT. 4. poslovni prostor v pritličju objekta Prušnikova ulica 42, Maribor (zaseden), v izmeri 667,27 m2 s pomožnim prostorom v izmeri 13,18 m2, vložek št. 1770/200 k. o. Spodnje Radvanje. Izklicna cena je 79,536.000 SIT. 5. poslovni prostor – lokal št. 1, ki leži na severni strani v pritličju objekta Ulica heroja Bračiča 12, Maribor (zaseden), v izmeri 39,54 m2, parc. št. 1823/1, vložek št. E-17/B-2 k. o. Maribor-grad. Izklicna cena je 6,326.000 SIT. 6. poslovni prostor – prod.-trgo. lokal v pritličju objekta Ulica Staneta Severja 12, Maribor (zaseden), v izmeri 677,03 m2, vložek št. 1819/1 k. o. Spodnje Radvanje. Izklicna cena je 75,589.000 SIT. 7. poslovni prostor v kleti objekta Ulica heroja Šlandra 18, Maribor (nezaseden), v izmeri 124,58 m2, parc. št. 1779, vložek št. 767 k. o. Maribor-grad. Nepremičnina še ni vpisana v etažni lastnini zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Mariboru. Izklicna cena je 6,243.000 SIT. Vse nepremičnine razen pod točko 1 in 7 so zasedene z najemnikom za nedoločen čas. III. Znesek višanja: Znesek višanja za vse poslovne prostore je 50.000 SIT. Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 10.000 SIT. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: Uspešni dražitelj mora v roku 30 dni po zaključku javne dražbe podpisati prodajno pogodbo. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa. V. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št. 01270-0100008403-Urad Slovenska Bistrica. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor – drugo nadstropje soba št. 215, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 21. 3. 2006 ob 9. uri. VII. Višina kavcije: Dražitelji morajo najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo kavcije za javno dražbo nepremičnin« in oznako točke pod katero se nahaja poslovni prostor. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje kavcije: Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10 dni od dneva dražbe. Če kupec ne sklene prodajne pogodbe ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo kavcijo. IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi: Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo pred pričetkom dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, potrdilo o državljanstvu in osebni dokument (na vpogled). Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije (original) in priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije. Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila razen osebnega dokumenta morajo biti predložena v slovenskem jeziku. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe. – Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. – Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). XI. Informacije: Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/220-14-11. Za ogled nepremičnin se lahko interesenti predhodno najavijo na tel. 02/220-14-11. XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje lahko s soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi.

AAA Zlata odličnost