Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 013-9/2006 Ob-6085/06 , Stran 1636
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, RS, št. 96/02 in 115/05) v 10. členu določa, da ima Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki so imenovani, in člane po položaju. Šest članov Sveta imenuje Vlada Republike Slovenije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po položaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, rektorji univerz, ministra pristojna za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter finance in predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije. 2. Vlada Republike Slovenije je z odločbo št. 014-45/2005 z dne 9. 6. 2005 in odločbo št. 01400-3/2005/148 z dne 6. 10. 2005 imenovala Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Zaradi odstopa dveh članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki sta bila v Svet imenovana izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostojne visokošolske organizacije, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, gospodarska in strokovna združenja ter druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge kandidatov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, ki se jih bo imenovalo v Svet namesto dveh članov Sveta, ki sta odstopila. Na podlagi posredovanih predlogov kandidatov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, ki se jih bo imenovalo v Svet namesto dveh članov Sveta, ki sta odstopila, in ga posredovalo v odločitev Vladi Republike Slovenije. 3. Upravičeni predlagatelji so: a) raziskovalne organizacije, univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; b) Slovenska akademija znanosti in umetnosti; c) gospodarska in strokovna združenja; d) strokovna združenja, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti in so vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; e) druge nevladne organizacije (društva, ustanove, zadruge, privatni zavodi, itd.), ki delujejo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti; f) reprezentativni sindikati s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti. Upravičenost predlagateljstva dokazuje pisna izjava pooblaščene osebe organizacije iz c), e) in f) točke prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev. Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predlagan kot predstavnik organizacij, navedenih v drugem odstavku 2. točke tega poziva. 4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga. 5. Predloge kandidatov za članstvo v Svetu izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih družb, ki jih je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prejelo na podlagi javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7701/05 in javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47/05 z dne 13. 5. 2005, Ob-13308/05, bo ministrstvo obravnavalo skupaj s predlogi, prejetimi na podlagi tega poziva. 6. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 3 in točko 4, posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, (kandidati za Svet za znanost in tehnologijo), mag. Eda Salmič Okretič, Trg OF 13, Ljubljana. 7. Predloge za javni poziv je treba poslati v roku 8 dni od dneva objave javnega poziva v Uradnem listu RS.

AAA Zlata odličnost