Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 3402-12/2006 Ob-6413/06 , Stran 1602
I. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). II. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpisa) je izbira ter financiranje izvajanja aplikativnih raziskovalnih projektov za prednostne raziskovalne tematske sklope in teme v okviru tematskih sklopov Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir 2006-2010« (v nadaljevanju besedila: CRP MIR) v letu 2006 na naslednjih področjih CRP MIR. 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja, 2. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti, 3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja, 4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema. Razpisani tematski sklopi in teme po področjih Tematski sklopi in teme, ki predstavljajo okvir za prijavo aplikativnih raziskovalnih projektov, so v skladu s Sklepom o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za varnost in mir« v obdobju 2006 do 2010 in Usmeritvami Ministrstva za obrambo in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v zvezi s pripravo razpisa CRP MIR v letu 2006 naslednji: 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja Razpisane teme v okviru prvega področja so usmerjene v nadgradnjo opreme vojaka in enot, ki bo povečala njihovo zaščito v vseh klimatskih razmerah in njihovo bojno sposobnost. Posebna pozornost bo namenjena razvoju sistemov oborožitve in opreme Slovenske vojske, sistemov, pripomočkov in naprav za podporo vojaškega usposabljanja in urjenja ter sistemov logistične podpore. 1.1. tematski sklop: Novi materiali in tehnologije obdelave 1.1.1. Razvoj neprebojnih nekovinskih kompozitnih plošč in lupin 1.1.2. Kovine in tehnologije kovinskih kompozitnih materialov 1.1.3. Polimeri in tehnologije polimernih kompozitnih materialov 1.1.4. Procesiranje materialnih struktur – tehnologija združevanja 1.1.5. Procesiranje materialnih struktur – tehnologija zaščite površine 1.1.6. Vrednotenje z neporušitvenimi metodami in podaljšanje uporabnosti sestavnih materialov 1.1.7. Obdelava materiala – odstranjevanje 1.1.8. Spojine iz III.-V. skupine periodnega sistema 1.1.9. Razvoj materialov in sistemov za zmanjšanje opaznosti stacionarnih in mobilnih bojnih platform 1.1.10. Samočistilni in »samorazstrupitveni« premazi za zaščito različnih površin 1.1.11. Infrastrukturni objekti v uporabi MO 1.2. Bojevnik in oprema bojevnika (fiziološke sposobnosti, vadba, obleka in oprema bojevnika, prehrana itd) 1.2.1. Zaščitni sistemi – pogoji ogroženosti 1.2.2. Sistem za analizo eksploatacijskih sposobnosti vojaških vozil 1.2.3. Zanesljivost in zahtevnost vzdrževanja sistemov 1.2.4. Nadgradnja lahkih kolesnih oklepnih vozil VALUK 6x6 1.2.5. Razvoj dodatne balistične in protiminske zaščite za kolesna oklepna in ostala vozila 1.2.6. Načrtovanje in okoljsko umeščanje poligona za usposabljanje upravljavcev kolesnih vozil 1.2.7. Projekti in visokofrekvenčne tehnologije v okviru večnamenske arhitekture 1.2.8. Integriran sistem tehničnega varovanja MO 1.2.9. Oklepni sistemi 1.2.10. Materiali za uporabo v funkcijsko močnih mikrostrukturnih gradnikih 1.2.11. Prehrana bojevnika 1.2.12. Razvoj medicinske rehabilitacijske metode in naprave za hitro okrevanje po poškodbah 1.2.13. Kriteriji za ocenjevanje zdravstvene zmožnosti za vojaško službo 1.2.14. Zdravljene hudo poškodovanih po protokolih za politravmatizirane poškodovance 1.2.15. Nadgradnja sistema hitrotekoče kamere za spremljanje delovanja orožja in analiza 1.2.16. Komplet za izvidovanja in preživetje v izjemnih pogojih 1.3. Eksplozivna sredstva in viri energije 1.3.1. Sodobne metode uničevanja neeksplodiranih ubojnih sredstev 1.3.2. Odstranjevanje artilerijsko tehničnega eksploziva 1.3.3. Razvoj sistema kategorizacije streliva 1.3.4. Tehnike zaznavanja eksplozivov 1.3.5. Zaznavanje in čiščenje min 1.3.6. Eksplozivi 1.3.7. Načrtovanje eksplozivov in drugih visokoenergijskih materialov z računalniško podporo 1.3.8. Razvoj električnih generatorjev na osnovi gorivnih celic 1.4. Laserski, radarski in optični sistemi 1.4.1. Razpoznavanje nesodelujočih ciljev 1.4.2. Aktivni senzorji/antene 1.4.3. Kemijske raziskave materialov in snovi 1.4.4 Izstreljevalne in lansirne cevi 1.4.5 Balistično načrtovanje 1.5. Senzorski in merilni sistemi 1.5.1 Mikro izvidniški sistem 1.5.2 Materiali in naprave za zaznavanje v IR/vidnem/UV spektru 1.5.3 Meteorološki sistemi 1.5.4 Dnevno/optični periskop za voznika oklepnega vozila 1.5.5 Brezpilotna letala za podporo delovanja voda, čete, bataljona in brigade SV 1.5.6 Sistemi senzorjev gibanja 1.6 Druge teme 2. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti Razpisane teme v okviru drugega področja so usmerjene v razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za podporo poveljevanja in kontrole, obveščevalne zagotovitve ter logistične podpore, vključno s povečanjem zmogljivosti vojske v zagotovitvi zdravstvenih informacij. Posebna pozornost bo namenjena digitalizaciji bojišča, računalniškim vojaškim modelom in simulacijam, geografskim informacijskim sistemom, elektronskemu bojevanju, razvoju optimizacijskih modelov, sistemov za spremljanje in detekcijo v realnem času ter robotiki. Pozornost bo usmerjena tudi v razvoj elektronskih podatkovnih baz za potrebe celotnega obrambnega sistema in civilno kriznega načrtovanja na nivoju Republike Slovenije, v razvoj stacionarnih in mobilnih komunikacijskih in informacijskih omrežij za potrebe obrambnega sistema in njegovega povezovanja v zavezništvu ter zaščita le teh. 2.1. Tematski sklop: Govorne tehnologije 2.1.1 Avtomatsko razpoznavanje slovenskega jezika ter prevajanje v tuje jezike in obratno 2.2. Varnost omrežij, varnost podatkov in kriptografija 2.2.1. Kriptiranje in kripto tehnologije 2.2.2. Varne računalniške tehnike 2.2.3. Orodja in tehnike operacijskih raziskav 2.2.4. Dinamično prilagajanje in odziv na varnostne zahteve v komunikacijsko informacijskih sistemih MO 2.3. Informacijski in inteligentni sistemi 2.3.1. Izdelava koncepta razvoja IT in strategija zbiranja, vzdrževanja in vodenja podatkov 2.3.2. Razvoj informacijskega sistema za sledenje in medsebojno komunikacijo vozil MO 2.3.3. Razvoj metod za analizo in vizualizacijo satelitskih in kartografskih podatkov 2.3.4. Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine in gostote vegetacijskega pokrova 2.3.5. Atlas kategorizacije tal z vidika prehodnosti zemljišča RS 2.3.6. Modeliranje informacijskih sistemov vodenja in poveljevanja 2.3.7. Informacije in združitev podatkov za izboljšanje ocene stanja 2.3.8. Razvoj informacijske podpore za usposabljanje gasilcev 2.3.9. Študija vertikalne povezljivosti vsebin načrtov ZiRP (občina, regija, država) 2.3.10. Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju 2.3.11. Sistemi taktičnega usposabljanja posadk 2.3.12. Digitalni sistem mobilnih komunikacij 2.3.13. Prenova sistema GIS UJME 2.3.14. Študija in izvedba sistema za dostop do podatkov ZiR 2.4 Komunikacijski sistemi 2.4.1. Komunikacijsko informacijska podpora enotam nujne medicinske pomoči preko digitalnega snopovnega sistema 2.4.2. Sistemi komunikacij – pod frekvencami mikrovalov 2.4.3. Telekomunikacijski sistemi v tera Hz frekvenčnem področju 2.4.4. Razvoj in integracija prikaza lokacije klicočega v GIS 2.4.5. Optični vlakenski senzorji za rabo v obrambnih sistemih ter sistemih civilne zaščite 2.4.6. Izboljšanje varnosti prenosa po optičnih vlaknih 2.5. Druge teme 3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja Razpisane teme v okviru tretjega področja so usmerjene v zaznavanje različnih oblik terorizma, modeliranje posledic kemičnega, biološkega in radiološkega terorizma, zaščito populacije in objektov pred kemičnimi in biološkimi agensi, detekcijo eksplozivov, medicinske protiukrepe ter sociološke in psihološke posledice različnih oblik terorizma. Posebna pozornost bo namenjena spremljanju, sanaciji in zaščiti okolja na območjih, ki jih uporablja Slovenska vojska, ter zbiranju, predelavi in uničevanju vojaških odpadkov ob minimalnih vplivih na okolje. 3.1. Biometrični sistemi 3.1.1. Razvoj celovitega biometričnega varnostnega sistema za avtentikacijo oseb za potrebe obrambnega sistema in boja proti terorizmu 3.2. Odkrivanje nevarnosti terorističnega napada 3.2.1. Razvoj metod za določanje kvalitete pitne vode in hrane 3.2.2. Razvoj prenosnih sistemov za prečiščevanje vode 3.2.3. Modeliranje terorističnega delovanja, terorističnega napada ter možnih oblik obrambe 3.2.4. Forenzična analiza ostankov eksplozivov 3.3. Zaščita ljudi, živali in sredstev 3.3.1. Računalniška baza za podporo obrambi proti bioterorizmu 3.3.2. Obramba pred kemičnimi povzročitelji in znanilci 3.3.3. RKB obrambni sistemi – fizično 3.3.4. Razvoj aplikacij za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti 3.3.5. Razvoj in organizacija požarne varnosti na in ob objektih Slovenskih železnic 3.3.6. Ocena požarne ogroženost objektov 3.3.7. Nadgradnja sistema za zračno radiološko izvidovanje s komunikacijskim podsistemom 3.3.8. Kemijski in biološki agensi – analiza potencialne uporabe, predvidevanja posledic in zaščita 3.3.9. Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov v okolje 3.3.10. Razvoj učnih sredstev za ugotavljanje varstva pred požarom 3.4. Varovanje in remediacija okolja 3.4.1. Varnostne cone strelišč v uporabi SV-VCS 3.4.2. Naravovarstvena vrednost vojaških območij v Sloveniji 3.4.3. Biološki toksini v površinskih vodah, delovanje in zaščita 3.4.4. Ekološka sanacija poligona Krivolak 3.5. Vpliv bolezni, bojnih strupov in sevanja na človeka 3.5.1. Raziskava vpliva strupov in sodobnih virusov ter medicinski ukrepi 3.5.2. Zaščita fizičnih oseb – okolje 3.5.3. Kirurške tehnike in zdravstveni postopki 3.5.4. Fizikalna medicina 3.5.5. RKB zdravstveni protiukrepi 3.6. Druge teme 4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema Razpisane teme v okviru četrtega področja so usmerjene v pridobivanje, razvoj in upravljanje človeških virov, izobraževanje in sisteme usposabljanja predvsem vojaških oseb, vpliv človeških dejavnikov na zmogljivosti vojaka in obvladovanje stresa, analize varnosti okolja ter študije virov ogrožanja varnosti, politiko in delovanje različnih varnostnih struktur ter njihov pomen za Slovenijo, analizo nove geopolitične vloge Slovenije po vstopu v EU in NATO, na probleme varnosti in sodelovanja v Srednji in Jugovzhodni Evropi, civilno-vojaške odnose, mednarodno humanitarno pravo ter pravo oboroženih spopadov, vojaška zgodovino, vojaško izrazoslovje, obrambno ekonomiko ter na sistem planiranja in upravljanja obrambnih virov ter na druge humanistične vidike naravne in kulturne dediščine povezane z obrambnim sistemom. 4.1. Pridobivanje in razvoj človeških virov (poklicna vojska, prostovoljna rezerva, obvezna rezerva) 4.1.1. Analiza prehodnosti med posameznimi segmenti v vojaški službi 4.1.2. Psihološke korelate izvedbe delovnih nalog 4.1.3. Človeški viri v vojski 4.1.4. Razvoj modela za izbor kandidatov za izvajanje posebnih nalog 4.1.5. Management znanja v obrambnem sistemu 4.2. Izobraževanje in usposabljanje 4.2.1. Modeli vodenja v poveljstvih, enotah in zavodih SV 4.2.2. Nadgradnja slovenskega vojaškega slovarja – večjezični vojaški slovar 4.2.3. Razlagalni vojaški slovar 4.2.4. Leksikon in slovar logistike 4.2.5. Sodobni didaktični in tehnološki koncepti razvoja vojaških vsebin e-izobraževanja, standardi in sistemi upravljanja znanja 4.2.6. Proučitev značilnosti vsebin tečajev (izobraževanj) z vidika njihovega preoblikovanja v e-gradiva in razvoj modela izvedbe in podpore izvedbe e-izobraževanja 4.2.7. Modeliranje uvedbe značilnosti sistema izobraževanja z javno veljavnostjo v izobraževalni sistem SV 4.2.8. Družboslovna analiza delovanja SV v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih 4.2.9. Analiza potreb po poznavanju mednarodnega prava o oboroženih spopadih in mednarodnega humanitarnega prava ter izdelava strokovnega dela za potrebe SV 4.3. Krizno upravljanje in človeški dejavniki v kriznih situacijah 4.3.1. Analiza stanja sistema kriznega upravljanja in vodenja v RS 4.3.2. Skupine, organizacije in kulture 4.3.3. Človeško preživetje, zaščita in vpliv stresa 4.3.4. Definicija in zaščita kritične infrastrukture RS 4.3.5. Družbena varnost in osebna svoboda – kje so meje? 4.3.6. Fizična varnost in zunanji vplivi na kompleksne industrijske sisteme 4.3.7. Zaščita varnostnih interesov RS v luči globalizacije in privatizacije 4.3.8. Javno – zasebno partnerstvo, iskanje najboljših praks in rešitev 4.3.9. Strateški trendi v EU in svetu do leta 2020 4.4. Vojaška zgodovina in vojne veščine 4.4.1. Analiza vojaških doktrin vojska, ki so se vojskovale na našem ozemlju od 17. stoletja do vključno osamosvojitvene vojne leta 1991 4.4.2. Soška fronta – značilnosti gorskega bojevanja v 1. svetovni vojni 4.4.3. Zahodna Slovenija v luči geopolitičnih interesov obveščevalnih služb med obema svetovnima vojnama 4.4.4. Vzroki in posledice vojn na območju nekdanje Jugoslavije v 20. stoletju 4.4.5. Vojaške osebnosti slovenske vojaške in vojne zgodovine 4.4.6. Analiza odnosa civilne sfere do vojaškega dejavnika od razpada Avstro – Ogrske do aprilske vojne 1941 na slovenskem ozemlju 4.4.7. Študija postavitve muzejske razstave slovenske vojne in vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju SV v objektu Kadetnica v Mariboru 4.4.8. Vojne in oboroženi spopadi prihodnost 4.4.9. Nemška mobilizacija v Sloveniji 1941-1945 4.4.10. Razvoj vojaške logistike od Valvasorja do Maistra 4.5. Obrambna ekonomika in obrambno planiranje 4.5.1. Vzpostavitev sistema kazalnikov za sistem poslovnega planiranja MO 4.5.2. Pomen Luke Koper v logistični podpori SV in zaveznikov 4.5.3. Logistična podpora letališča Cerklje in letališča Maribor 4.5.4. Varčevanje z gorivi in mazivi v SV in MO 4.5.5. Uporaba motornih vozil v SV in vožnja v koloni 4.5.6. Prometna infrastruktura ob naravnih in drugih nesrečah 4.5.7. Trajnostni razvoj regije in pristanišča 4.5.8. Mehka logika pri upravljanju obrambnega sistema 4.5.9. Optimizacija transportne logistike cestnega prometa v SV in MO 4.5.10. Optimizacija pogojev skladiščenja vojaške opreme 4.5.11. Razvoj metod in sistema za podporo mrežnega poslovanja ter implementacija sistemskega inženiringa pri razvoju in uvajanju novega bojnega vozila SV 4.6. Politika in delovanje varnostnih struktur 4.6.1. Varnost in Nato v 21. stoletju – slovenski pogled 4.6.2. Delitev nalog med Natom in »samostojnimi« evropskimi obrambnimi silami 4.6.3. Varnost in sodelovanje v Srednji in JV Evropi 4.7. Civilno vojaški odnosi 4.7.1. Redefinicija civilno-vojaških odnosov po vstopu RS v Nato 4.7.2. Elementi civilno-vojaškega sodelovanja 4.7.3. Možnosti sodelovanja SV in slovenskega gospodarstva 4.7.4. Možnosti sodelovanja SV in civilnega zdravstva 4.7.5. Varnostna kultura v MO in SV 4.7.5. Domovinska vzgoja 4.7.7. Globalizacija, demokracija, demokratična država, etika, politika, človekove pravice in vojstvo 4.8. Druge teme III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije. 1. vodja projekta mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in: a) vodja projekta mora biti zaposlen v instituciji, ki je prijaviteljica projekta, b) vodja projekta mora imeti doktorat znanosti in v zadnjih petih letih objaviti vsaj en znanstveni prispevek v znanstveni reviji oziroma knjigi, kar je razvidno iz baze SICRIS, c) vodja projekta mora imeti proste raziskovalne kapacitete najmanj v višini 170 raziskovalnih ur. Pogoja pod točko a) in c) morata biti izpolnjena pred podpisom pogodbe. 2. Prijava na razpis mora vsebovati prijavni obrazec in vse v prijavnem obrazcu navedene samostojne priloge, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 3. V postopku za izbor projektov bodo obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila, ki prispejo na Agencijo v roku, določenem s tem razpisom. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. IV. Osnovna merila za izbor projektov Pri razvrščanju predlogov projektov na prednostni seznam posameznega področja bodo imele prednost prijave, ki bodo izkazale: 1. večjo skladnost prijave z razpisanimi cilji, 2. boljšo raziskovalno kakovost predloga projekta ter 3. večjo možnost realizacije projekta glede na boljše kazalce izvedljivosti projekta (časovna opredelitev projekta, stroški projekta, sestava in usposobljenost ter opremljenost projektne skupine). Metodologija ocenjevanja prijav na javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov CRP MIR vključno z ocenjevalnimi listi za recenzete je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način kot ga določa Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa in Metodologija ocenjevanja prijav na javni razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projektov CRP MIR. Sklep o izboru projektov sprejme upravni odbor agencije na predlog strokovnega sveta CRP MIR ob soglasju ministra za obrambo. V. Okvirna višina sredstev Skupna okvirna vrednost razpisa je 3.000,000.000 SIT (125.187,78 EUR). Po letih je okvirni delež sredstev za izvedbo izbranih projektov naslednji: – 2006: 1.500,000.000 SIT (62.593,89 EUR), – 2007: 1.000,000.000 SIT (41.729,26 EUR) in – 2008: 500,000.000 SIT (20.864,63 EUR). Okvirni deleži sredstev po posameznih področjih so naslednji: 1. področje: Slovenska vojska 21. stoletja: 40% 2. področje: Razvoj komunikacijskega in informacijskega sistema za potrebe nacionalne varnosti: 20% 3. področje: Obramba proti terorizmu, zaščita ljudi in okolja: 20% 4. področje: Razvoj in upravljanje nacionalno varnostnega sistema: 20%. Glede na obseg potrebnih sredstev za izvedbo projekta je vrednost prijavljenega projekta za prvo, drugo in tretje področje od 10,000.000 SIT do 35,000.000 SIT na leto in za četrto področje od 2,000.000 SIT do 10,000.000 SIT na leto. Morebitno odstopanje od danih finančnih okvirjev za posamezni projekt je treba pri prijavi na razpis posebej utemeljiti. VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa Projekti so lahko enoletni, dvoletni ali triletni. V primeru dvoletnih ali triletnih projektov je potrebno za vsako leto posebej prikazati ovrednoten program dela s pričakovanimi rezultati ob zaključeni letni fazi projekta. Pogodba se bo v teh primerih sklepala samo za obdobje prve zaključene letne faze projekta, na podlagi pozitivne ocene zaključene prve oziroma druge faze projekta pa se bo sklepal ustrezen aneks za nadaljevanje oziroma zaključek projekta. VII. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav. Pisne prijave za vsak projekt posebej morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Razpis za raziskovalne projekte – CRP MIR 2006 v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 27. 3. 2006 (ponedeljek) do 12. ure. Prijave morajo biti posredovane tudi v elektronski obliki na naslov CRP-MIR06@ARRS.si. Elektronske prijave morajo biti popolnoma enake kot pisne, naslov in sicer za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do vključno 27. 3. 2006 (ponedeljek) do 12. ure. Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala pisne in elektronske prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. VIII. Datum odpiranja prijav Odpiranje prijav bo 28. marca 2006 ob 9. uri v sejni sobi agencije (I. nadstropje, Tivolska 30, 1000 Ljubljana). IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: Prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni od zaključka razpisa. X. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpis in razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani Agencije http://www.arrs.si/, in Ministrstva za obrambo: http://www.mors.si/. Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo v vložišču agencije (II. nadstropje, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana) od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo prijavitelji na Agenciji (Aljana Pogačnik in Ernesta Mlakar aljana.pogacnik@arrs.si; ernesta.mlakar@arrs.si)

AAA Zlata odličnost