Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 032-04/2003-6 Ob-5804/06 , Stran 1641
I. Prodajalec: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, tel. 05/384-19-00, faks 05/384-19-15, ID: SI36828866, mat. št. 5881498. II. Predmet prodaje je: Gospodarsko poslopje (skedenj) z garažo, ki se nahaja v centru Bovca, Trg golobarskih žrtev 22, uporabne površine 172,80 m 2, stoječe na parceli štev. 570/1 k.o. Bovec skupaj s funkcionalnim zemljiščem v skupni tlorisni površini 115 m2, ki pa se bo določila po parcelaciji. Po izvedeni parcelaciji parcele št. 570/1 k.o. Bovec se bo z bodočim kupcem sklenil dodatek k osnovni prodajni pogodbi, v katerem bo zaradi zemljiškoknjižnega prepisa definirana točna površina kupljenega zemljišča, kot bo izhajalo iz pravnomočne odločbe o parcelaciji. Izhodiščna vrednost nepremičnine je 2,500.000 SIT III. Pogoji javnega zbiranja ponudb: 1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki pod naslednjimi pogoji: – da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, – da vplačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene, – da navedejo program, ki je za navedeno prostorsko in programsko celoto najprimernejši. 2. Davek na promet nepremičnin in davek na dodano vrednost, stroške sestave in overitve pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prepisa ter morebitne druge stroške, plača kupec. 3. Ponudbe morajo prispeti na Občino Bovec najkasneje do 17. 3. 2006 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec z oznako »ponudba za nakup gospodarskega poslopja TGŽ 22 skupaj s funkcionalnim zemljiščem« – ne odpiraj. 4. Ponudbi je treba priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizične osebe; – priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec; – potrdilo o plačani varščini, ki jo je potrebno plačati na TRR Občine Bovec št. 01206-0100015128, z navedbo »št. 032-04/2003-6-VI, varščina za javno zbiranje ponudb«. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od 30 dni. Nepravočasne in nepopolne ponudbe se ne bodo upoštevale. 5. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. Najugodnejši ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku. Plačilo kupnine je 8 dni po sklenitvi pogodbe. Varščina se najuspešnejšemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne v 8 dneh po končanem razpisu brez obresti. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Bovec – proračun. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobno opredelijo v prodajni pogodbi. 6. Cena ni edini kriterij izbire, pač pa je obvezen sestavni del ponudbe tudi opis ponudbe, ki bo v objektu in se bo morala skladati in dopolnjevati s programom v seminarskem in muzejskem delu stavbe. Pri izbiri ponudnika predstavlja kriterij cene 50%, ustreznost ponudbe 50%. Komisija pripravi pri objavi razpisa podrobnejše kriterije o ustreznosti in vrednotenju ponudb. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, bo komisija pozvala ponudnike k dopolnitvi ponudbe ali bo z njimi opravila pogajanja (50. člen Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Uradni list RS, št. 12/03). Poziv za javno zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet javnega zbiranja ponudb. Pravočasno dostavljene in popolne ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Bovec ter bo vse ponudnike o izbiri pisno obvestila. 7. Podrobnejše informacije lahko ponudniki pridobijo na naslovu Občine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, tel. 05/384-19-00, pri tajniku Šušteršič Miranu po predhodni najavi.

AAA Zlata odličnost