Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

936. Dopolnitev programa priprave  lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin”, stran 2448.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper sprejel (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05)
D O P O L N I T E V P R O G R A M A
P R I P R A V E
lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin”
I.
Programu priprave lokacijskega načrta “Gospodarsko obrtna in razvojna cona Srmin” (Uradni list RS, št. 8/05 z dne 28. 1. 2005) se v 4. točki doda nov odstavek tako, da se glasi:
»Pred izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev se opravi celovita presoja vplivov občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev na okolje. Zagotovijo se:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev na okolje oziroma varovana območja ter navede stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma naravovarstvenih smernic;
– revizija okoljskega poročila v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja;
– poročilo o vplivih na okolje, ki mora biti izdelano v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino poročila o vplivih na okolje;
– revizija poročila o vplivih na okolje, ki je neodvisen strokovni nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na okolje.
Pripravljavec pred javno razgrnitvijo predlagane načrtovane ureditve, okoljskega poročila in njegove revizije pridobi obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila in njegove revizije. S predlogom lokacijskega načrta se hkrati javno razgrnejo tudi poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o reviziji ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju.
II.
Ta dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3503-90/2003
Koper, dne 31. januarja 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 27 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003 – rett. e 53/2003 – ZK-1) e dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05), il Sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato la
I N T E G R A Z I O N E A L P R O G R A M M A D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Del piano di sito riferito alla “Zona economica ed artigianale di Sermin”
I.
Nel Programma di predisposizione del piano di sito riferito alla “Zona economica ed artigianale di Sermin”, (Gazzetta uff. della RS, n. 8/2005 del 28. 1. 2005), punto 4., è aggiunto un nuovo comma che recita:
»Previa predisposizione della proposta del piano di sito comunale riferito al territorio d’intervento, va eseguita la valutazione dell’impatto ambientale dell’area di intervento in oggetto. A tale fine occorre redigere:
– la relazione ambientale, nella quale è definito, illustrato e valutato l’impatto ambientale prodotto dall’esecuzione del piano di sito comunale, riferito all’area di intervento ovvero alle zone soggette al vincolo di tutela, con l’indicazione del grado di tutela ambientale applicato;
– la revisione della relazione ambientale, come previsto dalla normativa disciplinante i contenuti della relazione ambientale, oltre alla metodologia della valutazione dell’accettabilità dell’impatto sulle zone soggette a vincoli di tutela;
– la relazione sull’impatto ambientale, da redigersi in conformità della normativa che ne
disciplina i contenuti;
– la revisione della relazione sull’impatto ambientale quale strumento di controllo tecnico indipendente sulla qualità e conformità della suddetta relazione;
Prima di esporre al pubblico la proposta dell’intervento nel territorio di cui sopra, la relazione ambientale e la rispettiva revisione, l’ente procedente acquisisce l’informazione circa l’idoneità della suddetta relazione ambientale nonché della rispettiva revisione. Unitamente alla proposta del piano di sito vanno pertanto esposti al pubblico anche la relazione sull’impatto ambientale, il parere scritto in merito alla revisione e la bozza della decisione circa l’autorizzazione ambientale.”
II.
La presente integrazione al programma di predisposizione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. K3503-90/2003
Capodistria, lì 31. 1. 2006
Sindaco
Comune citta’di, Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost