Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28. 2. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

843. Zakon o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo) (ZLV-UPB2)
844. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZRRD-UPB1)
845. Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (uradno prečiščeno besedilo) (ZTPIU-UPB1)

MINISTRSTVA

878. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2005
879. Pravilnik o spremembi Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
880. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja javne uprave
881. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev
882. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja pravosodja
883. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev javnih zdravstvenih zavodov
884. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja kulture
885. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva
886. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja okolja in prostora
887. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane
888. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

889. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Gornja Radgona
890. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Kočevje za leto 2006
891. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Murska Sobota

OBČINE

Dobrepolje

846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
847. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o lokacijskem načrtu za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, Okoljskega poročila in Revizije okoljskega poročila
848. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje

Dobrna

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnih površinah, o javni snagi ter videzu naselij v Občini Dobrna
850. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
851. Sklep o povišanju cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna

Dobrova-Polhov Gradec

852. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2006

Ig

853. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
854. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Ig v plačni razred

Ivančna Gorica

855. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje (uradno prečiščeno besedilo)
856. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3 (uradno prečiščeno besedilo)

Koper

857. Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede

Novo mesto

858. Sklep o cenah za opravljanje storitev odlaganja odpadkov družbe CeROD, d.o.o.

Postojna

859. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Razkrižje

860. Odlok o turistični taksi na območju Občine Razkrižje
861. Odlok o spremembah Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
862. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2006

Rogaška Slatina

863. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina

Sevnica

864. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2006

Slovenska Bistrica

876. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
877. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Škocjan

865. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Škocjan

Štore

866. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2005
867. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2006

Trebnje

868. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Trebnje
869. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
870. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Trebnje

Tržič

871. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Veržej

872. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Veržej

Zagorje ob Savi

873. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje Rudnik-Toplice v Zagorju ob Savi
874. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda »Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi«
875. Sklep o ceni storitve vodenja in koordinacije pomoči na domu

POPRAVKI

892. Popravek Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
893. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
894. Tehnični popravek prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj in prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
895. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
896. Popravek Sklepa o določitvi osnove in stopnje članskega prispevka Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem za leto 2006

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti