Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

954. Program priprave občinskega lokacijskega načrta poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, stran 2465.

Na podlagi 12. člena in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
1. člen
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave občinskega lokacijskega načrta poslovno storitvene cone Slovenj Gradec Ozare in severne obvoznice Stari trg s spremembami in dopolnitvami odloka o lokacijskem načrtu severne obvoznice Ozare (del) Slovenj Gradec in ureditvenega načrta »Sotočje« (v nadaljevanju: OLN), postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti in določi način zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Ureditveno območje OLN se nahaja na severnem delu območja Urbanistične zasnove mesta Slovenj Gradec in zajema velik nepozidan prostor na severu Slovenj Gradca pod vznožjem Rahtela, kjer naj bi po izgradnji severne obvoznice nastala vrsta poslovnih objektov in z boljšo cestno povezavo povezala naselje zahodno od Suhodolnice s samim mestom.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02 in 91/02 – prečiščeno besedilo) ter odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/05), ki za to območje in za gradnjo severne obvoznice predvideva izdelavo OLN. Območje urejanja je razdeljeno na območje Po1 Slovenj Gradec in Po2 Volkove Zare, kjer je dovoljena gradnja poslovno storitvenih objektov. Dolgoročni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbeni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS 93/1999, popravek Uradni list RS 23/2000) v točki »Površine za proizvodne in servisne dejavnosti« poglavja »X. Urejanje prostora in varstvo okolja« opredeljuje obravnavano območje za gradnjo objektov za drobno gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti (gradnjo manjših obratov namenjenih podjetniškim iniciativam).
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbeni plan Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00).
(3) Skladno določilom 40. člena ZVO je občina obvestila Ministrstvo za okolje RS (MOP) o nameri priprave OLN. Z odločbo MOP številka 35409-160/2005 z dne 22. 12. 2005 je občini naloženo, da pri sprejemanju OLN izvede postopek celovite presoje vplivov na okolje.
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
Predmet izdelave OLN je nov občinski izvedbeni prostorski akt, ki bo podal merila, pogoje, ukrepe za realizacijo gradenj in prostorskih ureditev znotraj poslovno storitvene cone in gradnjo severne obvoznice Stari trg.
Območje je nepozidano. Površine so namenjene novi poslovno – storitveni coni Ozare s poudarkom na formiranju storitvenih in manjših proizvodnih dejavnosti (gradnja objektov za drobno gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti – gradnjo manjših obratov namenjenih podjetniškim iniciativam).
Območje poslovno storitvene cone ima dobro geografsko lego; z izgradnjo severne obvoznice bo območje dobro prometno povezano in je infrastrukturno relativno dobro opremljeno.
4. člen
Okvirno ureditveno območje OLN
Obravnavano območje obsega približno 20 ha. Okvirno ureditveno območje OLN zajema površine območja Po1 Slovenj Gradec in del površin območja Po2 Vovkove Zare. Vzhodna meja poteka ob zahodnem bregu Suhodolnice, južno vse do obstoječe industrijske cone ter zahodno do vznožja Rahtela. Hkrati zajema tudi nepozidane površine severnega dela ureditvenega območja lokacijskega načrta »Sotočje« na vzhodnem bregu Suhodolnice, ki se spreminja in celotno traso severne obvoznice. Poleg plansko opredeljenega območja so sestavni deli tega OLN tudi zemljišča izven območja OLN, ki so potrebna za izvedbo omrežij gospodarske infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja OLN in se natančneje določijo s posebnimi strokovnimi podlagami za komunalno opremljanje območja, ki se izdelajo do predloga akta in se skupaj z njim javno razgrnejo. Točna meja ureditvenega območja bo določena v predlogu odloka OLN. Parcele, ki so vključene v ureditveno območje spadajo med nepozidana stavbna zemljišča.
5. člen
Nosilci urejanja prostora
Mestna občina Slovenj Gradec je kot pripravljavec izvedbenega prostorskega akta sklicala in dne 19. 1. 2006 vodila prostorsko konferenco pred sprejemom programa priprave. Na prostorsko konferenco so bili preko sredstev javnega obveščanja vabljeni zainteresirani predstavniki lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti z namenom pridobitve in uskladitve priporočil, usmeritev in njihovih legitimnih interesov. Priporočila prostorske konference bodo priložena gradivu lokacijskega načrta, ko bo ta posredovan v sprejem.
Poleg udeležencev, ki sodelujejo na prostorski konferenci, morajo biti v pripravo OLN vključeni nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja.
Po sprejemu tega programa priprave bo pripravljavec pozval spodaj navedene nosilce urejanja prostora, da v skladu z 29. členom Zakona o urejanju prostora v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V pripravo in sprejem OLN za prostorsko ureditev OLN se vključijo naslednji nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Dravograd, Mariborska cesta 2, 2370 Dravograd,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova 17 /II, Maribor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska 12, 2380 Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,
– Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje in vzdrževanje cest, Območje Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Če se med postopkom utemeljeno ugotovi, da je potrebno v postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se njihove smernice pridobijo v postopku.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec OLN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na dopolnjen predlog OLN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
OLN se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
• povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov občine,
• strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave obstoječih prostorskih aktov,
• analize obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN, ki obsega:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov ter kulturna dediščina …),
– parcelacija in lastništvo,
– zelene površine,
– komunalna in prometna ureditev,
– geomehansko in hidrološko poročilo,
– strokovna in arhitekturna rešitev,
– ocena osončenja izbrane variantne rešitve,
• geodetskega načrta, izdelanega v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja; po potrebi se za izdelavo OLN izdelajo dodatne geodetske izmere predvsem za potrebe načrtovanja komunalnih in drugih ureditev izven območja urejanja,
• smernic pristojnih nosilcev urejanja,
• meritev ničelnih stanj za posamezne sestavine okolja, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja,
• ostale strokovne podlage glede na zahtevo nosilcev urejanja prostora. V kolikor se med postopkom priprave OLN ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo med postopkom.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pridobi in financira naročnik, pripravijo pa jih izbrani izvajalci.
Če se predlog OLN na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave tako spremeni, da nove rešitve ne bi bile več skladne s programskimi izhodišči tega programa priprave, se ga ponovno razgrne in obravnava. Če se v ponovljenem postopku obravnavajo le v prvi javni razgrnitvi in obravnavi predlagane spremembe, je rok za razgrnitev 10 dni. O času in kraju javne razgrnitve in obravnave ter o vsebini bo v takem primeru javnost obveščena najkasneje sedem dni pred javno razgrnitvijo. Ponovna javna razgrnitev in obravnava je dovoljena največ dvakrat.
8. člen
Navedba in pridobitve geodetskih podlag
Za območje obravnave z OLN se skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) izdela geodetski načrt. Geodetski načrt pridobi naročnik.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Za pripravo OLN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Aktivnost              |Rok oziroma trajanje aktivnosti    |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Obvestilo o nameri izdelave OLN in  |že izdelano in pridobljena odločba  |
|pridobitev mnenja          |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Prva prostorska konferenca      |izvedena dne 19. 1. 2006       |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Sprejem programa priprave OLN    |sprejme župan po izvedbi prve     |
|                   |prostorske konference         |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Zagotovitev strokovnih podlag in   |mesec po sprejemu programa priprave  |
|geodetskega načrta          |OLN                  |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Izdelava gradiva za pridobitev    |tri dni po objavi programa priprave v |
|smernic nosilcev urejanja prostora  |uradnem listu             |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja |takoj po pripravi gradiva; nosilci  |
|prostora               |izdajo smernice v 30 dneh po prejemu |
|                   |vloge                 |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Priprava predloga OLN in osnutek   |1 mesec po pridobitvi smernic     |
|okoljskega poročila         |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Druga prostorska konferenca     |pripravljavec najmanj 14 dni pred   |
|                   |javno razgrnitvijo skliče drugo    |
|                   |prostorsko konferenco         |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Dopolnitev predloga OLN in okoljskega|1 mesec po izvedeni prostorski    |
|poročila ter zagotovitev njegove   |konferenci              |
|revizije               |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |pripravljavec sprejme sklep o javni  |
|predloga OLN, okoljskega poročila in |razgrnitvi in vse skupaj javno    |
|revizije               |razgrne za 30 dni           |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz   |dva dni po končani javni razgrnitvi  |
|javne razgrnitve in obravnav     |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Priprava strokovnih stališč do    |8 dni po prejemu pripomb in predlogov |
|pripomb in predlogov iz javne    |                   |
|razgrnitve in obravnave       |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Opredelitev župana MOSG do pripomb in|                   |
|predlogov iz javne razgrnitve in   |                   |
|obravnave              |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN, |14 dni po sprejemu strokovnih stališč |
|okoljskega poročila in njegove    |do pripomb in predlogov        |
|revizije               |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |30 dni po prejemu vloge        |
|prostora               |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Uskladitev dopolnjenega predloga OLN |8 dni po prejemu mnenj        |
|z mnenji nosilcev urejanja prostora |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Sprejem dopolnjenega predloga OLN na |                   |
|mestnem svetu MOSG          |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
|Objava OLN v Uradnem listu      |                   |
+-------------------------------------+--------------------------------------+
Vzporedno z gornjim postopkom se od dopolnitve predloga OLN na podlagi priporočil druge prostorske konference naprej izvaja tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu z Zakonom o varstvu okolja.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Pripravljavec oziroma naročnik strokovnih podlag in OLN je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Prostorskega načrtovalca naročnik izbere na podlagi predpisov o javnih naročilih. OLN bo pripravljen tudi ob finančni pomoči Evropske unije. Za vsebino tega dokumenta je izključno odgovorna Mestna občina Slovenj Gradec in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.
11. člen
Končna določba
S sprejetjem OLN na območju, ki ga zajema OLN, prenehata veljati Lokacijski načrt severne obvoznice Ozare (del) in Ureditveni načrt »Sotočje«.
Sprejet program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-01-783/2005
Slovenj Gradec, dne 21. februarja 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost