Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 32001-01/03-43/02 Ob-5475/06 , Stran 1611
I. Predmet javnega razpisa: – sofinanciranje osemenjevanja živine, – sofinanciranje prevoza mleka, – sofinanciranje analize krme in zemlje, – sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč, – sofinanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij, – podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva, – pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah, – izboljšave kmetijskih zemljišč, začete v letu 2006. II. Sofinanciranje osemenjevanja živine 1. Okvirna višina sredstev: 6,426.000 SIT. 2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga – obrazec II s priloženimi kopijami potrdil o osemenjevanju živine. 4. Višina sofinanciranja: 1.430 SIT (bruto) na osemenitev za rejce živine z nižinskega območja Mestne občine Kranj in 3.570 SIT (bruto) na osemenitev za rejce živine s hribovskega in višinsko – gorskega območja Mestne občine Kranj. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Osemenjevanje živine«. III. Sofinanciranje prevoza mleka 1. Okvirna višina sredstev: 1,200.000 SIT. 2. Upravičenci: proizvajalci mleka s hribovskega in višinsko – gorskega območja Mestne občine Kranj. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga – obrazec III s priloženim dokazilom o količini mleka, višini stroškov in plačilu prevoza do zbirnega mesta. 4. Višina sofinanciranja: 3 tolarje (bruto) na liter mleka. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Prevoz mleka«. IV. Sofinanciranje analize krme in zemlje 1. Okvirna višina sredstev: 400.000 SIT. 2. Upravičenci: lastniki in najemniki kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče ali kmetijsko zemljišče v Mestni občini Kranj. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga – obrazec IV s priloženimi dokazili o številu, višini stroškov in plačilu analize krme in zemlje. 4. Višina sofinanciranja: do 50% stroškov analize krme in zemlje glede na razpoložljiva sredstva. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Analize krme in zemlje«. V. Sofinanciranje težjih pogojev obdelave kmetijskih zemljišč (ročna košnja, težji dostop, nagib terena oziroma ugotovljene druge posebne okoliščine) 1. Okvirna višina sredstev: 10,600.000 SIT. 2. Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v lasti in najemu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Kranj. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga – obrazec V s priloženo kopijo katastrskega načrta in izjavo o zakupu. Skupna površina, ki se ročno kosi, mora biti velika najmanj 0,2 ha. Upravičenec za podporo mora imeti obdelane vse lastne površine in površine v zakupu. 4. Višina sofinanciranja: do 35.000 SIT/ha glede na razpoložljiva sredstva. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Težji pogoji obdelave«. VI. Sofinanciranje izobraževanja in kontrole ekoloških kmetij 1. Okvirna višina sredstev: VI.a) 837.000 SIT, VI.b) 300.000 SIT, VI.c) 1,200.000 SIT, VI.d) 180.000 SIT. 2. Upravičenci: VI.a) izvajalci izobraževalnih programov, VI.b) kmetje in kmečke žene (tečaji), VI.c) dijaki Srednje biotehniške šole v Kranju, ki izhajajo iz družin, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ter VI.d) ekološki kmetovalci. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: VI.a) vloga – obrazec VI.a) s priloženim časovno definiranim in finančno ovrednotenim programom izobraževanja, VI.b) vloga – obrazec VI.b) s priloženim dokazilom o plačilu tečaja, VI.c) vloga – obrazec VI.c) s priloženim potrdilom o vpisu, VI.d) vloga – obrazec VI.d) s priloženim dokazilom o plačilu kontrole in potrdilom o pozitivno opravljeni kontroli. 4. Višina sofinanciranja: VI.a) do 50% stroškov zunanjih predavateljev in prostora glede na razpoložljiva sredstva, VI.b) do 50% stroškov tečajev za posameznika glede na razpoložljiva sredstva, VI.c) sofinanciranje šolanja na Srednji Biotehniški šoli v Kranju – do 100.000 SIT (neto) glede na razpoložljiva sredstva, VI.d) do 50% stroškov kontrole ekološke kmetije glede na razpoložljiva sredstva. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako VI.a) »Ne odpiraj – Javni razpis – Izobraževanje «, VI.b) »Ne odpiraj – Javni razpis – Tečaji«, VI.c) »Ne odpiraj – Javni razpis – Šolanje«, VI.d) »Ne odpiraj – Javni razpis – Kontrola ekološke kmetije«. VII. Podpora za delovanje strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva 1. Okvirna višina sredstev: 2,460.000 SIT. 2. Upravičenci: registrirana društva s področja kmetijstva in gozdarstva, katerih dejavnost poteka na območju Mestne občine Kranj. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga – obrazec VII s priloženim finančno ovrednotenim programom in odločbo o vpisu v register društev. 4. Višina sofinanciranja: do 30% finančno ovrednotenega programa glede na razpoložljiva sredstva. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Kmetijska društva«. VIII. Pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijah 1. Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT. 2. Upravičenci: oškodovanci, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo v Mestni občini Kranj, in sicer tisti, ki so utrpeli večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi škodljivcev). 3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga – obrazec VIII s priloženo kopijo zavarovalne police in mnenjem Kmetijsko svetovalne službe o nastali škodi. 4. Višina sofinanciranja: do 30% ocenjene škode glede na razpoložljiva sredstva. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Naravne nesreče«. IX. Izboljšave kmetijskih zemljišč, začete v letu 2006, (manjše agromelioracije, manjše hidromelioracije, apnjenje tal) 1. Okvirna višina sredstev: 3,100.000 SIT. 2. Upravičenci: pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno bivališče oziroma sedež v Mestni občini Kranj ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v lasti in najemu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Mestne občine Kranj. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: vloga – obrazec IX s prilogami: kopija katastrskega načrta, dovoljenje za krčitev gozda, dovoljenje ustreznega organa, če gre za poseg v prostor, rezultat analize zemlje s priporočilom o apnjenju in fotokopija računa za nakup apna, žlindre ali kamene moke, izjava o zakupu. 4. Višina sofinanciranja: a) manjše agromelioracije do 120.000 SIT/ha v nižinskem območju Mestne občine Kranj (N), do 180.000 SIT/ha v hribovskem območju (H) in do 220.000 SIT/ha v višinsko-gorskem območju Mestne občine Kranj (V-G) ali do 40% vrednosti prijavljenih strojnih del glede na razpoložljiva finančna sredstva, čiščenje površin do 50% prej navedenih zneskov glede na razpoložljiva finančna sredstva, obnova in širitev 1 km poti je do 1,25 ha izboljšave glede na razpoložljiva finančna sredstva b) manjše hidromelioracije: čiščenje drenažnih jarkov do 200 SIT/m N, do 280 SIT/m H, V-G glede na razpoložljiva finančna sredstva, c) apnjenje tal – do 50% računa za nakup apna, žlindre ali kamene moke glede na razpoložljiva finančna sredstva. 5. Označitev vlog: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – Izboljšave kmetijskih zemljišč«. X. Vsebina zahtevka Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji). Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa in vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni – blagajni Mestne občine Kranj (pritličje), Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (pod rubriko Dokumenti, Razpisi v letu 2006). Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Oddelku za gospodarske in premoženjske zadeve, soba št. 139, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. 04/237-31-30, kontaktna oseba je Barbara Čirič. XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: za namene iz I. točke razpisa morajo biti sredstva porabljena do 31. 12. 2006. XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane v sprejemni pisarni – blagajni Mestne občine Kranj ali poslane po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, za namene pod točkami V, VII in IX najkasneje do 7. 4. 2006, za namen pod točko VI.c) najkasneje do 22. 9. 2006. Rok za namene pod točkami II, III, IV,VI.a), VI.b), VI.d) in VIII ni predpisan, praviloma morajo biti zadnje vloge za te namene oddane do 10. 11. 2006. Priporočamo vam, da vloge za namene pod točkami II, III in IV vlagate dvakrat letno, in sicer najprej za obdobje od 1. 11. 2005 do 31. 5. 2006, nato pa še za obdobje od 1. 6. 2006 do 31. 10. 2006, ker bodo tudi nakazila finančnih sredstev za te namene izvedena dvakrat letno. XIII. Obravnava vlog Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala Komisija za pospeševanje kmetijstva, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal župan. Odpiranje vlog za namene pod točkami V, VII in IX bo 12. 4. 2006, za preostale namene pa praviloma prvi teden v mesecu za vloge, prispele v predhodnem mesecu. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog oziroma v 15 dneh od dneva obravnave vloge na Komisiji za pospeševanje kmetijstva. Upravičenci za namene pod točkami VI.a), VI.c) in VII bodo o izboru obveščeni s sklepom in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa.

AAA Zlata odličnost