Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas, stran 2438.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Črnomelj na 2. izredni seji dne 24. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče,
KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS, št. 119/03) – v nadaljevanju: s/d PUP, ki se nanašajo na:
(a) določitev nekaterih novih meril in pogojev za oblikovanje objektov in drugih ureditev na območju območja, kjer velja odlok o PUP,
(b) uskladitev z novimi strokovnimi podlagami nosilcev urejanja prostora.
S/d PUP je izdelalo podjetje Topos d.o.o. Dolenjske Toplice v oktobru 2005.
2. člen
V 6. členu se:
a) za peto alineo dodata novi alinei z naslednjim besedilom:
»– dovoli se gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitev gospodarske infrastrukture. Komunalno, energetsko in TK omrežje se izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve;
– manjše vetrne elektrarne so dovoljene na neizpostavljenih lokacijah, izven pomembnih vedut v naseljih, ki so opredeljene v strokovnih podlagah za poselitev in posebnih strokovnih podlagah, ki so sestavni del sprejetega odloka.«
3. člen
V 7. členu se:
a) druga alinea dopolni tako, da se v celoti glasi:
»– gradnja novih stanovanjskih objektov se ne dovoli;«
b) tretja alinea dopolni tako, da se v celoti glasi:
»– dovolijo se nadomestne gradnje, adaptacije, rekonstrukcije in dozidave obstoječih, tudi stanovanjskih objektov, pri čemer dozidave ne smejo presegati tretjine velikosti obstoječega objekta. Pri tem je ob pogoju ohranitve obstoječe dejavnosti, površina kmetijskega zemljišča lahko tudi manjša od prej določene velikosti;«
c) na koncu člena doda alinea:
»– dovoli se gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitev gospodarske infrastrukture. Komunalno, energetsko in TK omrežje se izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve.«
4. člen
V 8. členu se:
a) prva alinea spremeni tako, da se v celoti glasi:
»– vzdrževanje in rekonstrukcija obstoječih legalno zgrajenih objektov«
b) četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
– gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitev gospodarske infrastrukture. Komunalno, energetsko in TK omrežje se izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve
c) deveta alinea nadomesti z novo alineo z naslednjim besedilom:
»– gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov v okviru grajenega območja kmetije in pogojno zazidljivega območja kmetije, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja postavitev enostavnih objektov, pri čemer za določitev meril in pogojev za oblikovanje objektov veljajo določila 14. oziroma 17. člena odloka o PUP«
d) na koncu člena doda besedilo v naslednjih alineah:
»– gradnja opornih zidov za zavarovanje zemljišč tam, kjer kmetijsko zemljišče meji na gradbene parcele oziroma stavbno zemljišče in je oporni zid potreben za zavarovanje zemljišča;«
»– začasne postavitve tabornih prostorov na lokacijah, ki jih določa Odlok o tabornih prostorih v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 50/98 in 79/04)«.
5. člen
V 9. členu se:
a) za prvo alineo doda novo alineo z naslednjim besedilom:
»– sprememba namembnosti legalno zgrajenih objektov, vendar le za zavetišče za živali«
b) četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– gradnja, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitev gospodarske infrastrukture podzemno. Komunalno, energetsko in TK omrežje se izvaja podzemno; izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve«.
6. člen
V 11. členu se:
a) tretji odstavek spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na območjih za stanovanja, kmetijstvo in turistično dejavnost na kmetiji “SK” se poleg objektov in vrste del, ki so dovoljeni v območju "S", dovolijo spremembe namembnosti stanovanjskih oziroma gospodarskih objektov za opravljanje domače obrti in turizma na kmetiji ter gradnje objektov za potrebe kmetijske dejavnosti. Dovolijo se mirne poslovne dejavnosti (uslužnostna obrt ipd.).«
b) peti odstavek spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na območjih za stanovanja in obrt “SO” se poleg objektov in vrste del, ki so dovoljeni v območju "S" in "SK", dovoli gradnja novih ter spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe obrtnih, gostinske in turistične dejavnosti, ki ne presegajo ravni hrupa, predpisane za bivalna okolja in imajo zagotovljeno ustrezno čiščenje in odstranjevanje odpadnih vod. V primerih velike oddaljenosti od bivanjskih okolij ni omejitev pri hrupu.«
c) enajsti odstavek se spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Na območju predvidenih občinskih lokacijskih načrtov »OLN« se do sprejema občinskega lokacijskega načrta, razen na območju OLN TRIS Kanižarica – območje parcelnih številk: 2594/1, 2595/3, 2600/3, 2602/1, 2609/1, 2609/3, 2609/4, 2610/1 in 2610/2, vse k.o. Dobliče, gradnje ne dovolijo. Dovolijo se le vzdrževalna dela in rekonstrukcije, ne pa tudi spremembe namembnosti.«
7. člen
V 12. členu se:
a) zadnji stavek četrtega odstavka spremeni tako, da se v celoti glasi:
»Nadkritje športnih površin in postavitev manjših montažnih servisnih objektov se dovoli skladno s presojo občinskega urbanista.«
b) v šestem odstavku besedilo »27. člen« zamenja z besedilom »28. člen«.
8. člen
V 13. členu se črta četrta alinea.
9. člen
V 14. členu se:
a) na koncu druge alinee doda besedilo:
»Za gospodarske objekte (zidanice, hise in hrame) veljajo določila 17. člena.«
b) na koncu četrte alinee doda besedilo:
»Gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena.«
10. člen
V 16. členu se:
a) na začetku doda besedilo v naslednjih alineah:
»– arhitektura stanovanjskih, turističnih, gospodarskih in pomožnih objektov mora slediti tipiki obstoječih stavb (prostorska razmestitev, gabariti, proporci, slemena in nakloni streh, materiali, barve),
– stare, še ohranjene objekte je treba prenavljati in ohranjati;
– dovolijo se spremembe namembnosti obstoječih (opuščenih) hiš in gospodarskih objektov ter prenova objektov, vendar ob pogoju, da se izgled objektov bistveno ne spremeni oziroma da se pri spremembah izgleda upoštevajo pogoji za arhitekturno oblikovanje, našteti v nadaljevanju,«
b) druga alinea spremeni tako, da se v celoti glasi:
»– v tem območju se po pogojih 7. člena tega odloka v območju razpršene gradnje dovolijo predvsem gospodarski objekti – zidanice, v območju vasi pa se po pogojih 6. člena tega odloka dovolijo stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ki jim pripadajo in poslovni objekti.«
c) tretja alinea spremeni tako, da se v celoti glasi:
»– na gradbeni parceli zidanice ni možna postavitev pomožnih objektov, razen vkopanih cistern za plin, brajd in opornih zidov – le teh v primeru, ko ni možno drugače urediti naklona zemljišča«
d) na koncu zadnje alinee doda besedilo v naslednjih alineah:
»– gradnja pomožnih objektov med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim objektom na parceli ni dovoljena.
– bazeni na tem območju niso dovoljeni.«
11. člen
V 17. členu se:
a) prva alinea nadomesti z novo alineo z naslednjim besedilom:
»– stanovanjski objekti: višina do največ klet, pritličje, izjemoma nadstropje (v strmih legah), mansarda; tlorisno razmerje naj bo vsaj 1:1,4; streha naj bo simetrična dvokapnica, naklon strehe naj bo 40–48°, sleme mora potekati v smeri daljše stranice, čopi in frčade se dovolijo le izjemoma v območjih, kjer prevladujejo.«
b) za prvo alineo doda besedilo v naslednjih alineah:
»– gospodarska poslopja: višina do največ (klet), pritličje in podstrešje, tlorisno razmerje naj bo vsaj 1:1,4; naklon strehe 38-45°, sleme mora potekati v smeri daljše stranice. Čopi se dovolijo v območjih, kjer so običajni in v izrazito vetrovnih območjih. Dovolijo se odstopanja od strmega naklona v primeru objektov velikih dimenzij, če lokacija ni vizualno izpostavljena in kadar se gospodarski objekt uredi poenoteno s stanovanjskim objektom, ki mu pripada. V teh primerih se lahko uredi dvokapna streha nižjega naklona (20–30°). Vrsta kritine naj bo enaka kot na stanovanjskem objektu. Gospodarski objekti, ki se postavljajo v sklop obstoječih, naj se po dimenzijah in naklonu prilagajajo obstoječim. Dovolijo se gospodarski objekti večjih višinskih gabaritov, vendar le v primerih, ko je to nujno zaradi funkcioniranja gospodarskega objekta in kadar objekt ni vizualno izpostavljen oziroma je dobro zakrit s terenom in vegetacijo.
– poslovni objekti, obrtne in proizvodne delavnice ter drugi javni objekti: višina do največ klet, pritličje, izjemoma nadstropje (v strmih legah), mansarda; tlorisno razmerje naj bo vsaj 1:1,4, tlorisni gabarit ne sme presegati gabaritov objektov v naselju. V primeru potreb po večjih dimenzijah od običajnih, naj se deli na več enot. Streha naj bo simetrična dvokapnica, naklon strehe naj bo 40–48°, čopi se ne dovolijo.
– pomožni objekti: višina je pritličje; naklon strehe in vrsta kritine naj bosta enaka kot na stanovanjskem objektu. Dovolijo se odstopanja od strmega naklona v primeru sodobno oblikovanih objektov, kjer se lahko uredi ravna ali enokapna streha z minimalnim naklonom, vrsta kritine se prilagodi manjšim naklonom. Čopi in strešne frčade niso dopustne. Postavitev pomožnega objekta ne sme načenjati vaškega roba ali ovirati manipulacije na dvorišču. Za pomožne objekte, s katerimi se (skladno z ZGO-1) opravlja dejavnosti kmetijstva, se upoštevajo določila za gospodarska poslopja.
– prizidki: ne smejo presegati višinskega gabarita obstoječega objekta, končni volumen objekta mora upoštevati pogoje, ki veljajo za osnovni objekt.«
b) drugo alineo spremeni tako, da v celoti glasi:
»– za vse strehe velja, da morajo biti strešine v istem naklonu in da mora sleme potekati v smeri daljše stranice objekta. Na objektih kjer so dovoljene frčade, te ne smejo presegati slemena strehe, lahko so pravokotne (» na firtoh«, dvignjene) ali trikotne nad vhodom oboje po zgledu tradicionalnih. Kritina naj bo rdeča (opečni zareznik, druga podobna kritina), lesena, slamnata. Kritina je izjemoma (če objekt ni poleg kakovostnih avtohtonih objektov) lahko tudi grafitno siva oziroma temno rjava. Ne dovolijo se svetle in bleščeče kritine.«
12. člen
V 19. členu se:
a) V prvem odstavku na koncu besede »…Črnomaljski ravnik…« črta besedilo »(13. člen)«
b) v celoti črta prva alinea,
c) doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– za gospodarske objekte (zidanice, hrame in hise) veljajo določila 17. člena.«
13. člen
V 20. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»Parcelacija se dovoli na podlagi skupinske lokacijske dokumentacije št. 351-01-64/98.«
14. člen
V 22. členu se:
a) v drugem stavku tretjega odstavka za besedo »…kanalizacijsko omrežje…« doda besedilo:
»…in čistilno napravo...«
b) dopolni tretji stavek tretjega odstavka in se glasi:
»Kjer ni javne kanalizacije, se v poselitvenih območjih do izgradnje javne kanalizacije za odvajanje fekalnih odpadnih voda zgradi neprepustne greznice na praznjenje ali male čistilne naprave za individualne potrebe.«
15. člen
V 23. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo:
»Nove transformatorske postaje je možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.
Pri gradnji objektov v varovalnem pasu EE vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa.«
16. člen
V 24. členu se:
a) prva alinea tretjega odstavka spremeni tako, da se v celoti glasi:
»– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;«
b) na koncu zadnje alinee doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«
17. člen
V 31. členu se na koncu besedila doda besedilo:
»Pri postavitvi ograj so manjši odmiki dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja postavitev enostavnih objektov.«
18. člen
Ostale določbe Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče - Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas (Uradni list RS, št. 119/2003) se ne spreminjajo in ostanejo v veljavi.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št 35003-10/2005
Črnomelj, dne 24. februarja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti