Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 032-04/2003-6 Ob-6061/06 , Stran 1644
1. Opis lokacije Žaršč: objekti bovške vojašnice ležijo na severovzhodu Bovca, na ravnini ob vznožju Rombona (območje Žaršč). Celoten kompleks zajema tri večnadstropne zgradbe ter več pritličnih zgradb različne namembnosti. To je bilo vojaško naselje in je bilo obdano z obzidjem in je na ta način ločeno od preostalega naselja. 2. Namen in cilj revitalizacije območja Žaršč: Občina Bovec v skladu s Strategijo razvoja turizma na bovškem (2005) in Prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnim družbenim planom Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Bovec (Uradno glasilo občin 3/97) ter Prostorski ureditveni pogoji – PUP (Uradno glasilo 2/89, 4/92) namerava opuščeno vojašnico preurediti v apartmajski kompleks, ki mora po svoji vsebini biti namenjen trženju na turističnem trgu in katerega mora dopolnjevati programska infrastruktura (kot npr. restavracija, savna, bazen, igralnica, kegljišče, nočni klub, ter dodatni prostori za možne druge dopolnilne storitvene dejavnosti). Objekt za programsko infrastrukturo mora biti odprtega tipa. 3. Vsebina ponudbe Ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in mora vsebovati najmanj naslednje dokumente: – o predstavitvi ponudnika (glej točko 3.1.); – o idejni zasnovi, ki mora biti podprta z dokumenti (glej točko 4); – o izkazovanju referenc. 3.1. Predstavitev ponudnika – okvirni seznam potrebnih informacij Ponudnik mora v ponudbi predstaviti informacije po priloženem okvirnem seznamu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudnik lahko navedene informacije poda v obliki tabele ali opisno. Ponudnik predloži ponudbi poleg navedenih podatkov še: – računovodske izkaze za zadnji dve leti, – podatke o boniteti poslovanja, – potrdilo, da ni v stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi. 3.2. Projekcija poslovanja in razvoja za naslednjih 10 let naj obsega: – finančno konstrukcijo, – vire financiranja – projekcijo razvoja turizma. 4. Opredelitev zahtev Občina Bovec od ponudnika pričakuje, da bo predstavil idejno zasnovo revitalizacije Žaršč, ki naj obsega najmanj: – idejne prostorske in arhitekturne rešitve, ki predstavljajo zaokroženo celoto: – objekt mora biti skladen s krajinsko arhitekturo, značilno za to območje, – načrtovani turistični center se mora v celoti skladati z naravnim okoljem, – višina zgradb ne sme presegati obstoječih za več kot 5%, – ohranitev obzidja, – preoblikovanje opuščenih vojašnic v apartmajski kompleks, pri čemer mora upoštevati sledeče: – ohranitev obstoječih zunanjih zidov zgradb, – opis apartmajev in njihova umestitev v prostor, – skupno število posteljnih kapacitet naj bi bilo med 800 do 900 postelj, – apartmaji različnih velikosti naj imajo od 4 do 10 ležišč, – posamezni apartmaji so lahko predmet prodaje, kljub temu pa mora biti celoten kompleks primarno namenjen trženju na turističnem trgu, – notranjo opremo apartmajev, – idejne rešitve programske infrastrukture pri čemer mora upoštevati sledeče: – programska infrastruktura mora biti odprtega tipa, – vključuje naj predvsem: restavracijo, bazen, wellness center, igralnico, kegljišče, nočni klub ter dodatne prostore za možne druge dopolnilne storitvene, dejavnosti ipd. – opis notranje opreme celotnega kompleksa programske infrastrukture. – ureditev okolice, ki obsega: – ureditev dovoza, – ureditev prometa znotraj turističnega centra, – zelenice, – zunanje rekreacijske površine, – otroško igrišče, – ustrezno število parkirnih mest – terminski načrt gradnje, ki obsega sočasnost izgradnje apartmajskega kompleksa in programske infrastrukture. Skrajni rok izvedbe je konec 2007. – finančno konstrukcijo s tem, da se upošteva: – ustanovitev skupnega podjetja (občina in ponudnik), ki vodi projekt revitalizacije območja Žaršč. V podjetju se odločitve sprejemajo soglasno ne glede na lastniške deleže; – Občina Bovec iz naslova izvedbe investicije nima finančnih obveznosti; – Občina Bovec podeli potrebno pravico na njenih nepremičninah skupnemu podjetju za namen izgradnje apartmajskega kompleksa in programske infrastrukture ter zunanje ureditve; – ob zaključku izgradnje turistične infrastrukture in izvedeni parcelaciji se uredijo lastniška razmerja, in sicer ponudnik oziroma kupci apartmajev pridobijo lastninsko pravico v ustreznem deležu te nepremičnine, istočasno pa sklenejo pogodbo s ponudnikom o zakupu apartmajev, ki služijo izključno turističnim namenom najmanj za dobo 10 let, Občina Bovec pa postane lastnik programske infrastrukture v ustreznem deležu; – programsko infrastrukturo ponudnik vzame v dolgoročni poslovni najem ter jo upravlja in vzdržuje. Vse stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja nosi najemnik, ki tako zagotavlja ohranjanje vrednosti najete infrastrukture, občina Bovec pa ima pravico do brezplačne uporabe, kar pogodbeni stranki podrobno uredita s posebno pogodbo o poslovnem najemu. 5. Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik – sočasnost izgradnje celotne turistične infrastrukture; – sposobnost ponudnika za izvedbo in financiranje izgradnje turistične infrastrukture; – ponudnik mora izkazati dosedanje izkušnje in usposobljenost za izvedbo načrtovane izgradnje turistične infrastrukture ter trženja in promocije. 6. Način, kraj in rok predložitve ponudbe Ponudba se lahko odda po pošti ali dostavi osebno vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS. Za pravočasno prispelo ponudbo se šteje tudi ponudba, ki je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan roka. Ponudniki oddajo svoje ponudbe s pripisom: »Ponudba na javno povabilo Žaršče – Ne odpiraj« na naslov: Občina Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Ponudbe, ki jih bo Občina Bovec prejela po skrajnem roku za oddajo ponudb, so prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudnikom. 7. Odpiranje in ocenjevanje ponudb Odpiranje in ocenjevanje ponudb bo opravila komisija v 5 dneh po koncu razpisa brez prisotnosti ponudnikov. Komisija Občine Bovec za odpiranje in ocenjevanje ponudb (v nadaljevanju: komisija) nepopolnih, nepravilnih ponudb oziroma ponudb, ki ne bodo izkazovale izpolnjevanja zahtev in obveznih pogojev, ne bo upoštevala pri ocenjevanju. Komisija je pooblaščena začeti postopek kadarkoli prekiniti oziroma ustaviti in sicer do obvestila o izbiri najboljšega ponudnika. 8. Merila za izbor Izbran bo ponudnik, ki bo v največji možni meri izpolnil zahteve občine, navedene v prejšnji točki in izkazal usposobljenost za izvedbo ter financiranje celotnega projekta. Komisija bo prispele ponudbe ovrednotila z merili: a) ustreznost predlagane rešitve, b) finančna uspešnost projekta, c) feference, d) časovna opredelitev projekta. 9. Pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe Posamezni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe, razpisnimi pogoji in merili za vrednotenje ponudbe, lahko obvesti Občino Bovec pisno po tel. 05/384-19-15, na poštni naslov Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ali na elektronski naslov: obcina.tajnik@bovec.si Na vsa vprašanja bo podano pisno pojasnilo. 10. Zaključek Ponudniki, katerih ponudbe bodo upoštevane v postopku ocenjevanja, bodo o izbiri obveščeni v roku 7 delovnih dni od sprejema sklepa občinskega sveta Občine Bovec. Občina Bovec bo s ponudnikom, ki bo predstavil najboljši projekt in bo izkazal usposobljenost za izvedbo in financiranje celotnega projekta izvedla drugi del postopka in sicer bosta občina in zasebni partner na temelju zahtev občine in izbrane ponudbe s pogajanji opredelila v družbeni pogodbi pravice in obveznosti. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.

AAA Zlata odličnost