Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

908. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje, stran 2422.

Številka: U-I-23/06-4
Datum: 16. 2. 2006
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji dne 16. februarja 2006
s k l e n i l o:
Izvrševanje Odloka o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (Uradni list RS, št. 11/05) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vlada izpodbija Odlok o ekološki pristojbini v Občini Žetale na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje (v nadaljevanju Odlok). Navaja, da Občina Žetale ni sledila njenemu pozivu, naj Odlok v roku 60 dni razveljavi, ker naj bi bil nezakonit. Po 147. členu Ustave naj bi lokalne skupnosti predpisovale davke in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata Ustava in zakon. Odlok naj bi bil sprejet na podlagi 28. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 – v nadaljevanju ZVO-1) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ur. p. b. – v nadaljevanju ZLS), vendar naj citirani določbi zakonov ne bi omogočali uvedbe sporne dajatve. ZVO-1 v 28. členu ureja ukrepe v primeru večje nesreče, zato naj bi šlo tudi za očitno pomoto pri navajanju te pravne podlage za sprejem Odloka. V primeru, da Odlok temelji na 28. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in nasl – v nadaljevanju ZVO), pa naj bi ta ob njegovi uveljavitvi že prenehal veljati. Odlok naj bi bil zato v neskladju s 153. členom Ustave. ZVO-1 naj občinam ne bi dajal več pristojnosti za določanje območij s statusom ogroženega okolja. Zato naj bi bil Odlok v neskladju z določbami ZVO-1 in s 147. členom Ustave. Ker naj bi bili zavezanci za plačilo sporne dajatve določeni arbitrarno, so v primerjavi z drugimi prevozniki v neenakem položaju, zato naj bi bil Odlok v neskladju tudi z drugim odstavkom 14. člena Ustave in s 74. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje Odloka. Zavezancem, ki so pretežno tuji prevozniki, naj bi Odlok povzročal težko popravljivo škodo, saj naj vračila morebitne nezakonito plačane pristojbine ne bi mogli uveljavljati za nazaj. Hkrati Vlada meni, da se z Odlokom kršijo obveznosti države iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 27/04, MP, št. 7/04 – v nadaljevanju PES) glede prostega pretoka blaga in 7. člen Direktive št. 1999/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 6. 1999 o cestnih pristojbinah za uporabo nekaterih infrastruktur za težka motorna vozila (UL L št. 187 z dne 20. 7. 1999). V zvezi s tem naj bi Generalni sekretariat za davke in carinsko unijo pri Evropski komisiji že preučeval sporno dajatev, zato Vlada pričakuje, da bo Evropska komisija zoper Republiko Slovenijo uvedla postopek ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti iz PES.
2. Po določbi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Ustavno sodišče je izvrševanje Odloka zadržalo. Zavezanci za plačilo sporne dajatve so zlasti tuji prevozniki, ki bi težko uveljavljali vračilo morebitne nezakonito plačane dajatve za nazaj. To lahko povzroči škodljive posledice, ki bi jih bilo v primeru morebitne nezakonitosti Odloka težko popraviti. Začasno zadržanje pomeni, da Občina na podlagi Odloka do končne odločitve Ustavnega sodišča ne sme zaračunavati sporne dajatve.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost