Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 3520-46/2006-2513 Ob-6406/06 , Stran 1645
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in 747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si. II. Predmet prodaje: Pod A) v stanovanjski coni Livada v Šentjurju prodaja stanovanjske stavbe z dvoriščem in garaže, parcele št. 603/2 stanovanjska stavba v izmeri 71 m2, dvorišče v izmeri 671 m2 in parc. št. 603/3 gospodarsko poslopje v izmeri 33 m2, vpisane v vl. št. 425 k.o. Šentjur pri Celju, za izklicno ceno 35,653.000 SIT. Pod B) v Industrijski coni Šentjur, območje Bohor, prodaja komunalno opremljenega stavbnega zemljišča parc. št. 1001/2 trstičje v izmeri 1018 m2, parc. št. 1002/3 njiva v izmeri 336 m2, vpisane v vl. št. 1358 k.o. Šentjur pri Celju, parc. št. 1011/14 neplodno v izmeri 6799 m2, vpisane v vl. št. 1420 k.o. Šentjur pri Celju in solastniški delež do 507/801-tin na parc. št. 1000 trstičje v izmeri 801 m2, vpisane v vl. št. 1330 k.o. Šentjur pri Celju, solastniški delež 28374/39668-tin na parc. št. 1001/1 travnik v izmeri 18396 m2, vpisane v vl. št. 1329, k.o. Šentjur pri Celju in solastniški delež 7816/13454-tin na parc. št. 1002/1 njiva v izmeri 6727 m2, vpisane v vl. št. 1328 k.o. Šentjur pri Celju. Izklicna cena za zemljišče v skupni velikosti 25726 m2 je 125,400.000 SIT. V izhodiščno vrednost nepremičnin davek ni vključen (pod A – davek na promet nepremičnin v višini 2% od dosežene kupnine in pod B – 20% davek na dodano vrednost). III. Pogoji prodaje: 1. Predmetne nepremičnine se prodajo kot zaokrožena celota. 2. Nakup po načelu videno – kupljeno. 3. Ponudnik mora za resnost ponudbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti posamezne nepremičnine, na transakcijski račun Občine Šentjur – proračun št. 01320-0100004983 odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se kavcija brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se kavcija vračuna v kupnino. 4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne ponudbe. 5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o kupcu; – navedbo nepremičnine (pod A ali B); – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izklicne; – dokazilo o vplačani varščini; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in ID št. za DDV za pravne osebe; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku določenem v pogodbi, še šteje prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe posebnega postopka. Ob zavarovanju z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv je možen odlog plačila kupnine oziroma plačilo kupnine v obrokih. 7. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se plačana kavcija ne vrne. 8. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 9. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) in Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). 10. Vsi ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. IV. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. Če kupec v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine oziroma plačilu dela kupnine in predložitvi ustrezne bančne garancije za plačilo. V. Drugi pogoji: 1. Nepremičnine pod oznako A bodo predane v posest po plačilu celotne kupnine, vendar ne prej kot 1. 6. 2006. 2. Prodajalec si na predmetnih nepremičninah (pod A in pod B) izgovarja služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. VI. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do vključno 13. 3. 2006 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 3. 2006 ob 14. uri v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost