Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

945. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje, stran 2457.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/91, 51/01, 100/03) v povezavi z Osnovami za vrednotenje nepremičnin Koroške podružnice Združenja sodnih cenilcev in sodnih izvedencev Slovenije za gradbeno stroko je Občinski svet Občine Prevalje na 25. redni seji dne 23. 2. 2006 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Prevalje
I.
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno stavbnega zemljišča za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin na območju Občine Prevalje v letu 2006.
II.
Gradbena cena za m² koristne stanovanjske površine brez cene zemljišča in stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12. 2005 180.000,00 SIT.
III.
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno rabo (IKR)     8.000,00 SIT/m2
– za kolektivno rabo (KKR)      12.000,00 SIT/m2
IV.
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
+-------------+------------------------------------------------+-------------+
|I. A območje |Centralni del naselja Prevalje         |  3,0% –5,0%|
+-------------+------------------------------------------------+-------------+
|I. območje  |Ožje območje naselij Prevalje in Dolga Brda   |  2,5% –4,0%|
+-------------+------------------------------------------------+-------------+
|II. območje |Območje naselij: Prevalje, Poljana, Dolga Brda, |  2,0% –3,5%|
|       |Šentanel, Leše, Stražišče            |       |
+-------------+------------------------------------------------+-------------+
|III. območje |Širše območje naselij: Prevalje, Poljana, Dolga |  1,0% –2,5%|
|       |Brda, Šentanel, Leše              |       |
+-------------+------------------------------------------------+-------------+
|IV. območje |V ostalem območju občine opredeljena stavbna  |  0,5% –1,5%|
|       |zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi|       |
|       |akti določena kot stavbna zemljišča       |       |
+-------------+------------------------------------------------+-------------+
|V. območje  |Industrijske in obrtne cone           |  1,5%–4,5%|
+-------------+------------------------------------------------+-------------+
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
V.
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI.
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m² stavbnega zemljišča, kot je določeno v IV. točki tega sklepa.
VII.
Podana izhodiščna cena za m² stanovanjske površine in komunalne opremljenosti v letu 2006 se revalorizirajo s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Slovenije, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
VIII.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 44/04).
IX.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-4/99-6
Prevalje, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.

AAA Zlata odličnost