Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Ob-5962/06 , Stran 1622
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za subvencioniranje obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Trebnje, v skupni višini 4,000.000 SIT, ki se bodo uporabila za naslednje namene: – graditev, nakup zemljišča, zgradb in opreme – osnovnih sredstev, – investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja, – spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investicije v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki je prenehalo delovati, ali bi drugače prenehalo delovati. Sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovnih prostorov oziroma mesto investicije prosilca mora biti na območju občine Trebnje. Investicije, ki so predmet spodbud, morajo ostati v Občini Trebnje še najmanj pet let po prejemu pomoči. Prednost pri dodelitvi subvencije bo imel tisti prosilec, ki v zadnjih treh letih ni prejel subvencije. 2. Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, ki morajo izpolnjevati pogoje Zakona o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo. Do subvencije niso upravičene družbe v težavah. 3. Subvencije se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov: – stroški materialnih investicij, kot so stroški nakupa opreme, zemljišč, zgradb, – stroški nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc), – stroški svetovanja, – stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmih in razstavah (samo za prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi). 4. Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za posojila, katerih vrednost naložbe ne presega 40 mio SIT, ki jih odobrijo pristojne bančne institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika, z rokom vračanja največ 5 let. Subvencija obrestne mere se bo dodeljevala za kreditne pogodbe, sklenjene v tekočem letu, v enkratnem znesku direktno na račun prejemnika subvencije, ta pa je dolžan finančni instituciji, ki mu je odobrila kredit, tekoče poravnavati obresti, ves čas odplačevanja kredita. 5. Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira obrestna mera, ki znaša največ 4,5 odstotnih točk, glede na sprejeta sredstva v proračunu in število prosilcev. Višina subvencije se določi na podlagi amortizacijskega načrta. 6. Subvencija obrestne mere iz občinskega proračuna se lahko vloži za bančna posojila, ki ne presegajo 30% predračunske vrednosti investicije prosilca. Prosilec mora podati izjavo, da ima najmanj 30% zagotovljenih lastnih sredstev in druge vire za preostali znesek investicije. 7. Rok za vložitev vlog: do 7. 6. 2006 oziroma do porabe sredstev, vendar najkasneje do 10. 9. 2006. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti razpisa. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva, se vloge v naslednjem roku ne obravnavajo. V kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo. 8. Prosilec odda vlogo na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer na predpisanem obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne mere«, ki ga prejme na Oddelku za gospodarstvo Občine Trebnje. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Razpis in obrazci so na voljo tudi na internetni strani Občine Trebnje – http://www.trebnje.si/. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. 9. Obrazcu »Vloga za subvencioniranje obrestne mere« mora biti priložena naslednja dokumentacija: – Investicijski program ali poslovni načrt. – Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih: – Finančni izkazi o poslovanju: – za gospodarske družbe – izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za leto 2005 – za samostojne podjetnike – odločbo DURS-a za leto 2005, kateri priložijo bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2005. – Za gospodarske družbe fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sodni register. – Za samostojne podjetnike fotokopijo priglasitvenega lista. – Za prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja. – Sklep banke ali drugega posojilodajalca (ali pogodba, če je že sklenjena) o odobritvi posojila. – Amortizacijski načrt. – Dokazila glede na namen posojila: – pri gradnji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje, – pri nakupu opreme: račun ali predračun, – pri nakupu osnovnih sredstev (poslovnih prostorov, zemljišč): kupoprodajno pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitvi kupoprodajne pogodbe. 10. Sklep o dodelitvi subvencij se posreduje prosilcem najkasneje v 15 dneh po sprejemu na občinskem svetu.

AAA Zlata odličnost