Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 322-3/2006 Ob-5926/06 , Stran 1616
I. Predmet razpisa je sofinanciranje turistične prireditve Rumena noč 2006 in Rumena noč 2007. Prijavitelj mora predložiti ponudbo na podlagi določil razpisne dokumentacije, kar pomeni v celoti izpolnjen razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami, z izjavo o organizaciji tombole za leto 2006 in leto 2007, izjavo o izvedbi ognjemeta za leto 2006 in leto 2007 ter predložitvijo programa Rumene noči 2006 in predloga programma Rumene noči 2007. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: – registracija dejavnosti: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni list davčnega urada, – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, – dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev za Rumeno noč 2006 in Rumeno noč 2007, – predložiti projekt prireditve Rumena noč 2006, ki bo potekala najmanj od 21. 7. do 23. 7. 2006 (idejno zasnovo prireditve; natančno navedbo prireditvenih prostorov; predvideno vsebino prireditev po prireditvenih prostorih, datumu in urah; finančni načrt prireditve), – predložiti predlog programa Rumene noči 2007 oziroma razloge zakaj menite, da ste vi primeren za izvedbo prireditve dve leti zaporedoma, – predložiti predlog celostne grafične podobe Rumena noč 2006, (logotip prireditve in aplikacije na ostale promocijske materiale), – predložiti predlog PR aktivnosti za Rumeno noč 2006, – navesti način vključitve lokalnega gospodarstva in gostinstva (navesti način), – navesti predlog jedilnika ter višino cen ponujene hrane in pijače (na kakšen način bo organizator zagotovil preprečevanje visokih cen gostinske ponudbe), – predložiti predlog plana vključitve Mestne občine Koper v prireditev »Rumena noč 2006«, – organizirati izvedbo tombole (v letu 2006 in letu 2007), – organizirati izvedbo ognjemeta (v letu 2006 in letu 2007). III. Merila za dodelitev sredstev Za ocenjevanje posameznih programov bodo uporabljena naslednja merila: 1. predlagan program prireditve zajema več brezplačnih prireditev, 2. predlagan program prireditve je: – okolju prijazen, – poudarja kulturno identiteto kraja, – pomeni oživitev starih običajev in – mestnega jedra, 3. predlagan program prireditve pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper oziroma Slovenske Istre, 4. predlagan program prireditve je namenjen otrokom in mladim in so pomembne za razvoj turizma mladih, 5. prijavitelj vključuje tudi lokalne organizacije in gospodarstvo pri izvedbi prireditve, 6. predlagan jedilnik ter višina cene ponujene hrane in pijače je cenovno primerna ter zajema istrsko domačo ponudbo, 7. izkušnje pri organizaciji vsebinsko in obsežno podobnih prireditev, 8. predlagan program prireditve je inovativen v primerjavi s preteklimi programi Rumenih oziroma Koprskih noči. Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 120. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. IV. Vrednost razpisanih sredstev za leto 2006 znaša 9,000.000 SIT. Predvidena vrednost razpisanih sredstev v letu 2007 znaša 6,000.000 SIT. V. Rok izvedbe Dodeljena sredstva za prireditev Rumena noč 2006 morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Dodeljena sredstva za prireditev Rumena noč 2007 morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VI. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje Prijave morajo prispeti najkasneje do vključno 17. marca 2005 do 12. ure. Prijavitelji lahko pošljejo prijavo po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo oddajo osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje prireditve Rumena noč 2006 in Rumena noč 2007, št. 322-3/2006«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem. VIII. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju prireditve, s katero bodo opredeljene medsebojne obveznosti ter pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Turistični organizaciji Koper, tel. 05/664-62-30.

AAA Zlata odličnost