Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Št. 603-0001/2006-174 Ob-5957/06 , Stran 1617
I. Na razpisu lahko kandidirajo: 1. Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota; 2. Drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo določene programe in ti niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk proračuna Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh programov si morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev osnovnih šol. II. Vsi izvajalci programov pod točko I/1 morajo Mestni občini Murska Sobota predložiti vloge za sofinanciranje programov s finančnim ovrednotenjem, s katerih bo razvidna organizacija tekmovanj in prireditev, izvedba posameznih programov, pokrivanje dejanskih potnih stroškov za otroke in mentorje. V vlogah s finančnim ovrednotenjem je potrebno obvezno navesti število predšolskih, oziroma osnovnošolskih otrok in mentorjev, ki bodo poleg vsebine programov upoštevani kot kriterij pri dodelitvi sredstev. Kriterije bo na podlagi vlog z vsemi zahtevanimi podatki tega razpisa izdelala strokovna komisija, imenovana s strani župana MO Murska Sobota in upoštevala iz programa dodatne oziroma razširjene dejavnosti naslednja področja oziroma vsebine: 1. udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne šole – programi za nadarjene učence; 2. udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja interesnih dejavnosti po posameznih področjih; 3. program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, organizacija tedna otroka, program veselega decembra…; 4. sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij; 5. vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov. III. Programi izvedbe tečajev, organiziranje tekmovanj in projektov, ki jih za predšolsko in osnovnošolsko populacijo izvajajo zunanji mentorji drugih organizacij, zavodov, društev, klubov in zvez: 1. organizacija šolskih športnih tekmovanj, stroški pokalov, priznanj in drugi stroški iz nacionalnega programa športa za osnovne šole; 2. vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne rekreacije; 3. vključevanje učencev v šolsko košarkarsko ligo, izvedba košarkarske šole za osnovne šole izven pouka in drugih programov s področja športa; 4. organizacija taborov s področja naravoslovja in ekologije; 5. izvajanje programa podjetniških krožkov, krožkov turističnih podmladkov, programov kulturno-umetniškega področja. Opomba: vsi izvajalci programov morajo predložiti vsebinske programe s prikazom števila udeležencev z mentorji in finančno konstrukcijo z ovrednotenjem finančnega dela sofinanciranja iz občinskega proračuna. IV. Orientacijska vrednost razpisa za dodatno dejavnost za osnovnošolsko populacijo znaša do 14,750.000 SIT po sprejetem proračunu Mestne občine Murska Sobota pod finančno postavko »dodatni program v osnovnih šolah na kontu: 0912 1903.1005«, za predšolsko populacijo pa do 3,300.000 SIT pod finančno postavko »dodatni program v vrtcih na kontu: 0911 1902.1001«. V. Ponudniki bodo o odobritvi sredstev za sofinanciranje programov obveščeni s Sklepom župana, v roku 20 dni od poteka roka na ta razpis. Po pravnomočnosti Sklepa bodo z vsemi izvajalci programov sklenjene pogodbe z opredeljenimi pogoji koriščenja sredstev, ki se bodo nakazovala na podlagi zahtevkov po realizaciji programov oziroma sukcesivno do odobrenega zneska. Mestna občina Murska Sobota si tudi pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor ne bodo prijavljeni ustrezni programi in v kolikor bi pri realizaciji prihajalo do odstopanj prijavljenih programov. VI. Rok za prijavo je 24. marec 2006 (priporočena pošta) na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota (pripis: razširjena dejavnost osnovnih šol 2006).

AAA Zlata odličnost