Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2006 z dne 3. 3. 2006

Kazalo

Ob-5803/06 , Stran 1612
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov: – športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov, – športna rekreacija, – vrhunski šport, – šport invalidov, – delovanje športne zveze. 2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Mozirje, – da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti, – da imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze), – da redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila o doseženih rezultatih in finančno realizacijo. 3. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na sedežu Občine Mozirje, Savinjska cesta 7, v času uradnih ur. Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa. 4. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Mozirje in Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v občini Mozirje. 5. Rok za prijavo na javni razpis – šport 2006 – 18. 3. 2006. 6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje, s pripisom »Javni razpis – Šport 2006 – Ne odpiraj«. 7. Odpiranje prijav ne bo javno. 8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport bo potrdil župan Občine Mozirje. 9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku razpisnega roka. 10. Podrobne informacije lahko dobite na Občini Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, tel. 03/839-33-06.

AAA Zlata odličnost