Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

970. Zakon o splošnem upravnem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZUP-UPB2)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1014. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij
1015. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
1016. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
1017. Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
1018. Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah

OBČINE

Ajdovščina

971. Sklep o cenah programov vrtca
972. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Bloke

973. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Brežice

974. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
975. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2006

Celje

976. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Divača

977. Sklep o uvrstitvi v plačni razred

Dravograd

978. Sklep o prenehanju javnega dobra

Grosuplje

979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje
980. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za razširitev pokopališča Grosuplje

Jesenice

981. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Albinu Felcu

Koper

982. Odlok o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali
983. Odlok o dopolnitvi Odloka o spremembi in določitvi novih območij naselij Koper-Capodistria, Bertoki-Bertocchi in Ankaran-Ancarano

Kuzma

984. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2005

Laško

985. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice
986. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško

Majšperk

987. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Majšperk
988. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
989. Pravilnik Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje

Mozirje

990. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje
991. Odlok o javnem redu in miru v Občini Mozirje
992. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mozirje
993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje
994. Sklep o imenovanju v.d. direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Občine Mozirje

Nova Gorica

995. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006
996. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica

Prevalje

997. Sklep o določitvi cen programov v JVVZ Vrtec Prevalje
998. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
999. Spremembe in dopolnitve programske zasnove za občinski lokacijski načrt »Račel-Log«

Ravne na Koroškem

1000. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem

Ribnica

1001. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorjev

Rogaška Slatina

1002. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja P5/1 v Rogaški Slatini
1003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje S8a Tržišče

Slovenska Bistrica

1004. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006

Škocjan

1005. Pravilnik  o spremembah Pravilnika za obračun oskrbe z vodo v Občini Škocjan iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Videm

1006. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm

Zagorje ob Savi

1007. Sklep o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede

Železniki

1008. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače

Žirovnica

1009. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žirovnica

Žužemberk

1010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2004
1011. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
1012. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk
1013. Program za občinski lokacijski načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor – II. faza

Razglasni del

Sodni register,

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti