Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1010. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2004, stran 2563.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 79/01) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je občinski svet na predlog župana na 25. redni seji dne 20. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2004 obsega:
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|A)  |Bilanca prihodkov in odhodkov              |    SIT|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|I.  |Skupaj prihodki                     |681.489.000|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|II. |Skupaj odhodki                      |733.754.000|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|III. |Proračunski presežek, primanjkljaj            |-52.265.000|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|B)  |Račun finančnih terjatev in naložb            |      |
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|IV. |Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih   |  238.000|
|   |deležev                         |      |
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|V.  |Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|VI. |Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih   |  238.000|
|   |deležev                         |      |
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|C)  |Račun financiranja                    |      |
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|VII. |Zadolževanje                       |     0|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|VIII.|Odplačilo dolga                     |     0|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|IX. |Sprememba stanja sredstev na računu           |-52.027.000|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|X.  |Neto zadolževanje                    |     0|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|XI. |Neto financiranje                    |-52.265.000|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
|XII. |Stanje sredstev na računih preteklega leta        |121.673.000|
|   |                             |      |
+-----+---------------------------------------------------------+-----------+
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2004 znaša 69.646.000 SIT in ta sredstva se razporedi za naslednje namene:
1. Neporabljena namenska sredstva se namenijo:
– 59.393.000 SIT za poravnavo obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2004,
– 10.253.000 SIT so sredstva proračunske rezerve.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-354/2006-100
Žužemberk, dne 20. februarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost