Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

992. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Mozirje, stran 2541.

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in 29/04) na 23. redni seji dne 22. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence
v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam oziroma roditeljem na območju Občine Mozirje, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za uveljavljanje in dodelitve enkratne denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca (v nadaljevanju: pomoč) je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oziroma roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Mozirje.
3. člen
Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 25.000,00 SIT neto.
O spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Mozirje s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini pomoči ni sprejet, velja v tekočem letu višina pomoči iz preteklega leta, oziroma vse dokler ni sprejeta odločitev o drugačni višini pomoči.
II. POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE
4. člen
Pravico do pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta novorojenec in vlagatelj državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Mozirje.
V primeru, da starša živita ločeno, lahko uveljavlja pravico do pomoči tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Mozirje.
5. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na Občini Mozirje, Savinjska cesta 7 p. 3330 Mozirje. Rok za vložitev pisne vloge je šest mesecev od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravica do pomoči preneha.
Vlogi je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca
– potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja.
6. člen
Pomoč se nakaže z odločbo na osebni račun vlagatelja.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-01/2006
Mozirje, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost