Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1009. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žirovnica, stran 2562.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 4/06 – UPB1), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00), ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet Občine Žirovnica na 28. seji dne 23. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Žirovnica
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrat) na območju Občine Žirovnica.
2. člen
Podaljšani obratovalni čas po tem pravilniku je obratovanje izven rednega obratovalnega časa, kot ga določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
3. člen
Nosilec dejavnosti (v nadaljevanju: gostinec) določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata samostojno in v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
4. člen
Gostincu se izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije najdlje do 1. ure naslednjega dne, petek in sobota do 4. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi najdlje do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice najdlje do 24. ure,
– bari najdlje do 5. ure naslednjega dne.
5. člen
Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata se izda za vsako posamezno koledarsko leto in velja do konca leta, za katero se izda.
6. člen
Pristojni občinski organ lahko posameznemu gostinskemu obratu ob posebnih priložnostih izda izredno soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, in sicer najdlje do 6. ure naslednjega dne.
Posebne priložnosti so predvsem razne glasbene in plesne prireditve, srečanja, praznovanja ter ostale prireditve, ki se izvajajo v okviru gostinskega obrata ter prireditve širšega pomena, ki se izvajajo izven gostinskega obrata predvsem ob praznikih in drugih pomembnih dogodkih v občini.
7. člen
Če pristojni občinski organ oceni, da je za obratovanje v podaljšanem času treba dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop do lokala in drugo), soglasja za obratovanje v podaljšanem času ne izda do izpolnitve pogojev, ne glede na določbe ostalih členov tega pravilnika.
8. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se ne izda ali se prekliče v primeru:
– utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine gostinskega obrata,
– kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi neposredni bližini,
– obratovanja izven dovoljenega obratovalnega časa,
– neizpolnjevanja pogojev, ki jih določi pristojni občinski organ,
– drugih utemeljenih vzrokov.
Soglasje se prekliče za čas, za katerega je bilo izdano, in sicer do konca tekočega koledarskega leta.
9. člen
Za vsa ostala določila, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se uporablja neposredno Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
10. člen
Gostincem, ki imajo veljaven podaljšan obratovalni čas, se šteje, da le-ta velja do 31. 12. 2006. Po tem datumu morajo postopati po določilih tega pravilnika.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 1/01).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-0003/2006
Žirovnica, dne 23. februarja 2006
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

AAA Zlata odličnost