Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

991. Odlok o javnem redu in miru v Občini Mozirje, stran 2539.

Občinski svet Občine Mozirje je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 70/00, 51/02 in 72/05), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 23/05, 34/05 in 44/05) in 18. člen Statuta Občine Mozirje na 23. redni seji dne 22. 2. 2006 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Mozirje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pravila za varovanje:
– javnega reda in miru,
– premoženja občanov in drugih oseb,
– zdravja in čistoče,
– zunanjega videza naselij in zelenih površin,
– obveznosti lastnikov in vodnikov psov.
Odlok določa tudi prekrške ter kazni zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju Občine Mozirje (v nadaljevanju: občina) so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Javne površine – javne prometne površine npr.; ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi, in javne zelene površine npr.; parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča, ki so javno dobro in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega.
– Upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost;
2. kopati živali na javnih kopališčih;
3. namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost;
4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
5. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati motorje v stanovanjski soseski več kot tri minute;
6. na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo ali nadlegovati občane s prodajo predmetov brez akviziterskega pooblastila gospodarske družbe;
7. metati predmete, če se s tem ogroža varnost ljudi in premoženja;
8. prenočevati po senikih, kozolcih, opuščenih objektih, parkih, avtobusnih postajališčih, skupnih prostorih večstanovanjskih hiš, v zapuščenih vozilih, pri kulturnih in športnih objektih in v drugih za to neprimernih prostorih;
9. vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa, če je prepoved vidno označena;
10. odlagati les ali zelene, kosovne in gradbene odpadke, vse trajnega značaja, na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugo površino;
11. odlagati kosovne odpadke v skupne prostore večstanovanjskih hiš, kateri za to niso namenjeni.
7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču last občine, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator. Taka oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru;
2. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve;
3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev, ki potekajo na zemljišču občine parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;
4. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišči;
5. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo;
6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.
III. VARSTVO PREMOŽENJA
8. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine ter premoženje javnega dobra.
9. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali zgradbe tako, da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi;
2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli;
3. uporabljati motorne nahrbtne škropilnice v celotnem ureditvenem območju občine;
4. poškodovati drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih zelenih površinah;
5. saditi rastline v nasprotju s saditvenim načrtom, kjer je ta vsebovan v urbanističnem dokumentu;
6. uporabljati talne zelene površine ali odstraniti gozd za pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v primerih, ko je to predvideno s prostorskimi akti;
7. v bivalnem okolju kuriti komunalne in druge posebne odpadke, ter kuriti na prostem, kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali zelo veliko požarno ogroženost;
8. hoditi ali voziti izven poti kot so opredeljene v ureditvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih površinah;
9. prisloniti kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo k stenam zgradb, na izložbena okna ali na druga mesta, kjer se s prislanjanjem lahko povzroči škoda, ovira promet vozil ali prehod pešcev;
10. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, javna opozorilna znamenja in obvestila, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, posode za odpadke, fasade, avtobusna postajališča in druge naprave ali predmete za splošno rabo;
11. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi;
12. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;
13. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
14. metati sneg na vozišče iz pločnikov ali dvorišč pri čiščenju snega ter metati sneg iz vozišč in dvorišč na pločnike ter kolesarske steze.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, npr. v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni; za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino, kjer onesnažujejo vodo ali drugače ogrožajo zdravje ljudi;
3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali zamašitev le teh;
4. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih področjih vodnih virov;
5. prati in popravljati vozila na javnih površinah.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano postaviti šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso zato določena oziroma brez dovoljenja pristojnega organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljavca zemljišča.
12. člen
Po končanih delih na javnih površinah in javnih zelenih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
13. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni na delu objekta, ki ogroža varnost občanov:
1. poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena;
2. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter snegobrani;
3. dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče;
4. poskrbeti, da se očisti sneg, ki je ponoči zapadel ali zdrsnil s streh na površine, ki pripadajo njihovim objektom, čim prej, najkasneje pa do 10. ure dopoldan, podnevi pa sneg sproti odstranjevati;
5. ob poledici posipavati površine ob hišah in drugih zgradbah, s soljo ali peskom;
6. posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih krajih;
7. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodov in listje pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV PSOV
14. člen
Psov ni dovoljeno voditi na:
– otroška in športna igrišča,
– zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
– površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
15. člen
Na ulicah in trgih, na rekreacijskih površinah, ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu.
16. člen
Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin, stopnišč in vhodov v stanovanjskih zgradbah na območju občine sproti odstranjevati pasje iztrebke.
17. člen
Po Zakonu o zaščiti živali je potrebno za zapuščene živali zagotoviti ustrezno število mest v zavetišču ZONZANI.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal pristojni organ občinske uprave.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo 30.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 8. in 9. člena tega odloka.
Z globo 150.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 8. in 9. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 SIT.
20. člen
Z globo 40.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka.
Z globo 160.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 SIT.
21. člen
Z globo 50.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka.
Z globo 180.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 SIT.
22. člen
Z globo 40.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 14. člena tega odloka.
Z globo 170.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 14. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 SIT.
23. člen
Z globo 40.000,00 SIT se kaznuje imetnik ali vodnik psa, ki ravna v nasprotju z določili 15., 16. in 17. člena tega odloka.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v občini Mozirje (Uradni list RS, št. 128/04).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2006
Mozirje, dne 22. februarja 2006
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti