Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

989. Pravilnik Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje, stran 2533.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na 30. redni seji dne 16. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
Občine Majšperk o dodeljevanju štipendij
in denarnih pomoči za izobraževanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje, način, pogoje in postopke za njihovo pridobitev.
2. člen
Iz proračuna Občine Majšperk se dodeljujejo:
– štipendije za dodiplomski študij,
– denarne pomoči za dodiplomski in podiplomski študij (za diplomska, magistrska in doktorska dela) in
– denarne pomoči za bivanje študentov v tujini, ki so izjemno nadarjeni in za tovrstne študije ni ustreznih programov v Republiki Sloveniji.
3. člen
Občina Majšperk dodeljuje štipendije in denarne pomoči za izobraževanje posebej nadarjenim študentom z namenom spodbujati teoretično znanje in praktično delo ter usposabljanje kadrov na vseh področjih v Občini Majšperk in hkrati soustvarjati pogoje za gospodarski, socialni in okoljski razvoj občine.
4. člen
Štipendije in denarne pomoči za diplomska, magistrska in doktorska dela iz sredstev proračuna Občine Majšperk se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Med ostale denarne pomoči lahko spada tudi pomoč za bivanje študentov v tujini, ki pa se lahko dodelijo s sklepom občinskega sveta Občine Majšperk.
5. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo ali podajo vloge za pomoč državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk.
6. člen
Županja Občine Majšperk sklene s prejemnikom štipendije ali denarne pomoči za izobraževanje pogodbo, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti.
7. člen
Županja Občine Majšperk pooblasti uradno osebo občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za vodenje postopka za dodelitev štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje.
II. JAVNI RAZPIS
8. člen
Občina Majšperk objavi javni razpis o dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Prijava na razpis se vloži neposredno na Občini Majšperk ali pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.
10. člen
V postopku za dodelitev štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in prispejo na Občino Majšperk v roku, določenem v razpisu.
Če uradna oseba ugotovi, da je treba prijavo na razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti prijavitelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v roku 14 dni, in ga opozori na posledice, če le teh ne bo pravočasno odpravil.
Če prijavitelj v določenem roku od prejema poziva za dopolnitev vloge pomanjkljivosti ni odpravil, se šteje, da prijava ni vložena. Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.
III. ODLOČANJE O DODELITVI
11. člen
Uradna oseba posreduje seznam prijavljenih strokovni komisiji, ki jo imenuje županja. Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov štipendij in denarnih pomoči za izobraževanje.
12. člen
Sklep o dodelitvi štipendije in denarnih pomoči za izobraževanje izda županja ali po njenem pooblastilu direktor občinske uprave. O odločitvi se obvesti prijavitelja. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema obvestila vloži zahtevo za ponovno ocenitev prijave. Prijavitelj mora v svoji zahtevi opredeliti razloge, zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev. O zahtevi odloči županja Občine Majšperk. Odločitev je dokončna.
13. člen
Prejemnik je najkasneje do 10. v mesecu dolžan sporočiti Občini Majšperk vsako spremembo, ki vpliva na izvajanje pogodbenih določil (npr. odhod na vojaško usposabljanje, porodniški dopust, daljša bolezenska odsotnost, sklenitev delovnega razmerja). Zaradi spremenjenih okoliščin se lahko izplačevanje sredstev, dogovorjenih s pogodbo, začasno v celoti prekine.
14. člen
Prejemnik mora uporabiti dodeljena sredstva za namen, ki je določen s pogodbo, dolžan pa je tudi:
– obveščati Občino Majšperk o izpolnjevanju pogodbe v rokih, ki so določeni s pogodbo,
– predložiti dokazila o izpolnjevanju pogodbe,
– obveščati Občino Majšperk o vseh okoliščinah, ki bi utegnile ogroziti izpolnjevanje pogodbe,
– predložiti zaključno poročilo z dokazili o izpolnitvi pogodbe.
15. člen
Če prejemnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, lahko Občina Majšperk prekine izplačevanje sredstev oziroma odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev že izplačanih sredstev.
Prejemnik mora izplačane zneske vrniti v enakih obrokih in zneskih, kot jih je prejemal.
IV. POSEBNOSTI POSTOPKA IN POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE
16. člen
Štipendije se lahko dodelijo študentom univerzitetnega študija od vključno drugega letnika naprej, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se redno šolajo in ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 22 let oziroma ustrezno starejši za naslednje letnike,
– da so izredni študentje in niso v rednem delovnem razmerju,
– da so državljani Republike Slovenije,
– da ne prejemajo druge štipendije.
Štipendija se podeljuje za eno leto z možnostjo podaljšanja.
Pri podelitvi štipendije se upošteva boljši študijski uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata. Najnižja ocena kandidata je 8. Ob enakih pogojih imajo prednost kandidati z nižjim osebnim dohodkom na družinskega člana.
17. člen
V javnem razpisu se navedejo:
– izobraževalni program, smer in stopnja izobrazbe,
– število razpisanih štipendij,
– rok za vložitev prijave na javni razpis,
– merila za izbor,
– osnovne pravice in obveznosti kandidatov,
– zahtevana dokumentacija, ki jo morajo vlogi priložiti kandidati.
18. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– vlogo na predpisanem obrazcu,
– življenjepis,
– dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,
– dokazila o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o stalnem prebivališču.
19. člen
   Višino štipendije določi strokovna komisija na podlagi študijskega
uspeha, in sicer v odstotku od minimalne plače v Republiki Sloveniji,
določene z zakonom:
 
Študijski uspeh       % minimalne plače
od 8,00 do 8,50          40
od 8,51 do 9,00          45
nad 9,00              50
 
   Višina pomoči za bivanje v tujini lahko znaša maksimalno 150 EUR na
mesec.
20. člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti strank, zlasti pa:
– višina in trajanje štipendije ali denarne pomoči ter način izplačevanja,
– podatki o kraju, vrsti in času študija, namestitve,
– obveznosti prejemnika v času pogodbenega razmerja ter po izteku pogodbenega razmerja,
– posledice neizpolnitve pogodbe.
Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti, kot so programi študija ali izpopolnjevanja in podobno.
V. POSEBNOSTI POSTOPKA IN POGOJI
ZA PRIDOBITEV DRUGIH OBLIK DENARNIH
POMOČI ZA IZOBRAŽEVANJE
21. člen
Pravico do sofinanciranja za diplomska, magistrska in doktorska dela lahko uveljavljajo:
– študenti od 4. letnika univerzitetnega študija,
– študenti od 1. letnika podiplomskega študija,
– redni in izredni študenti višjih in visokih strokovnih šol.
Denarne pomoči za izobraževanje se lahko dodelijo kandidatom, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Majšperk,
– opravljajo diplomske, magistrske ali doktorske naloge, povezane s pospeševanjem razvoja Občine Majšperk, ali študirajo v tujini.
22. člen
V javnem razpisu se navedejo:
– teme diplomske, magistrske in doktorske naloge,
– pogoji za prijavo za dodelitev,
– merila za izbor,
– način, kraj in čas za dvig prijavnih obrazcev z navodili,
– rok in način oddaje prijave,
– osnovne pravice in obveznosti kandidatov,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izbiri in financiranju.
23. člen
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– priloge in dokumente, ki so zahtevani s tem pravilnikom in javnim razpisom,
– potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma podiplomski študij,
– dokument, iz katerega je razvidno stalno prebivališče vlagatelja,
– program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija.
24. člen
Občina Majšperk sofinancira stroške izdelave diplomske, magistrske ali doktorske naloge s področja pospeševanja gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja občine.
25. člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravice in obveznosti strank, zlasti pa:
– tema diplomske, magistrske ali doktorske naloge,
– vrsta denarne pomoči za izobraževanje,
– višina in trajanje druge oblike denarne pomoči ter način izplačevanja,
– podatki o kraju, vrsti in času študija,
– obveznosti kandidata v času pogodbenega razmerja ter po izteku pogodbenega razmerja,
– posledice neizpolnitve pogodbe.
Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti, kot so programi študija ali izpopolnjevanja in podobno.
VI. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1102/2/2006
Majšperk, dne 31. januarja 2006
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

AAA Zlata odličnost