Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

1013. Program za občinski lokacijski načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor – II. faza, stran 2569.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 40. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. redni seji dne 20. 2. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt za poslovno-stanovanjsko cono Dvor – II. faza
1. člen
Pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega
načrta (OLN)
Podlaga za pripravo OLN je Programska zasnova za poslovno stanovanjsko cono s podružnično šolo Dvor, ki je bila sprejeta v sklopu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03). Na območju, ki ga obravnava programska zasnova, je bila prva faza zazidalnega načrta že sprejeta in sicer z Odlokom o zazidalnem načrtu podružnična šola Dvor (Uradni list RS, št. 73/03, 105/03 – popr.) in je skoraj v celoti že realizirana. Tretja faza predvidenega prostorskega izvedbenega akta obsega območja najboljših kmetijskih zemljišč in bo mogoča po spremembi namembnosti v skladu s predpisanimi prostorskimi akti.
Pravna podlaga za pripravo OLN je:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03, 82/04),
– Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1),
– Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04),
– Zakon o ohranjanju narave – ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04).
Na osnovi Odločbe št. 354-180/2005, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor dne 24. 1. 2006 v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Dvor – II. faza ni treba izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OLN
Območje občinskega lokacijskega načrta za poslovno stanovanjsko cono Dvor – II. faza (OLN) je del izrazito vitalnega območja občine, saj je v neposredni bližini pravkar zgrajena podružnična šola Dvor, ki zaključuje območje s severozahodne strani. Naselje Dvor je eno tistih naselij v Občini Žužemberk, kjer beležimo znaten porast prebivalstva. Rast prebivalstva pomeni tudi porast potrebe po stanovanjskih objektih in težnjo po poslovnih prostorih, tudi v okviru lastnega bivališča. Čeprav zajema druga faza OLN le manjšo površino celotnega predvidenega izvedbenega akta je realizacija te faze zelo pomembna pri razvoju naselja.
3. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN
V coni se predvideva izgradnja poslovno stanovanjskih oziroma stanovanjskih objektov.
Predmet obravnave v OLN je določitev urbanistično-arhitekturnih pogojev, pogojev za zunanjo ureditev ter vseh ostalih pogojev, ki jih bodo morali investitorji upoštevati pri umestitvi novih poslovno stanovanjskih oziroma stanovanjskih objektov. Določiti je treba površine namenjene za pozidavo z objekti, določiti parkirne površine pri možnosti opravljanja poslovne dejavnosti ter površine za komunalno in energetsko infrastrukturo. Podrobno je treba določiti dejavnosti, ki so dovoljene v območju. Določiti je treba tudi pogoje za postavitev enostavnih objektov.
Celotno območje zajema tudi že zgrajene objekte, ki jih je treba vključiti v obravnavo.
4. člen
Območje OLN
Lokacija predvidene poslovno stanovanjske cone se nahaja ob regionalni cesti RI-216 Ivančna Gorica–Žužemberk–Soteska–Črnomelj.
Velikost območja urejanja je ca. 1 ha. V območje urejanja so vključena zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.: 180/1 in 180/2, 180/3 (delno), 183 (delno), 184/2 (delno), 184/1 (delno), 185 (delno), 186/2, 186/1 (delno), 188 (delno), vse k.o. Dvor.
Teren je rahlo valovit in brez večjih depresij. Območje je od reke Krke oddaljeno ca. 150 m.
Delno je območje že pozidano in sicer sta ob regionalni cesti stanovanjski hiši s pripadajočimi gospodarskimi objekti. Na severozahodni strani območje omejuje novozgrajena dostopna cesta do podružnične šole Dvor. Na parceli št. 180/2 k.o. Dvor je zgrajen gospodarski objekt, ki služi kot skladišče. Pred objektom je organizirano utrjeno dvorišče, prostor bivše deponije lesa in dostop za dostavna vozila. Gre za območje bivše žage, ki je bila zgrajena brez ustreznih dovoljenj in je bila pred kratkim odstranjena.
Ostalo območje je v kmetijski rabi.
5. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi OLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OLN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, p. Novo mesto,
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, Ljubljana,
4. Telekom Slovenije, OE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
5. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
6. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto,
7. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
9. Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.
Če se v postopku priprave OLN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Pred pričetkom priprave OLN morajo nosilci urejanja prostora iz te točke na zahtevo pripravljavca le-tega podati, v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami, smernice za načrtovanje, ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi predloga OLN za javno razgrnitev, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta podati mnenje o upoštevanju predhodno podanih smernic. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
6. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žužemberk,
– podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatke o naravnih lastnostih prostora,
– druge elemente obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve …),
– podatke o željah investitorjev,
– programsko zasnovo za poslovno-stanovanjsko cono s podružnično šolo Dvor.
Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Če bo za predmetni OLN na osnovi odločbe MOP treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje in s tem tudi izdelati okoljsko poročilo, bo to predmet dopolnitve osnutka programa priprave.
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave OLN zagotovi naročnik tega dokumenta.
7. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja OLN
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Gradivo za pridobitev smernic      |5 delovnih dni od sklenitve   |
|                     |pogodbe in sprejema programa   |
|                     |priprave             |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Pridobivanje smernic za načrtovanje   |30 dni po prejemu vloge za    |
|                     |izdajo mnenj           |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Izdelava strokovnih podlag        |15 delovnih dni od izdelave   |
|                     |gradiva za pridobitev smernic  |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Izdelava predloga OLN za JR       |20 delovnih dni po pridobitvi in |
|                     |uskladitvi smernic        |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Izvedba 2. prostorske konference (PK)  |najmanj 14 dni pred JR      |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Dopolnitev predloga OLN s priporočili iz |1 delovni dan po izvedbi 2. PK  |
|prostorske konference          |                 |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Izdelava predstavitvenega gradiva za JR |2 delovna dneva po izvedbi 2. PK |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   |30 dni              |
|predloga OLN               |                 |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz JR    |3 delovne dni po prejemu pripomb |
|                     |iz JR              |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Sprejetje stališč do pripomb       |15 dni po prejemu stališč do   |
|                     |pripomb izdelovalca OLN     |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Pisna seznanitev lastnikov zemljišč na  |5 dni po sprejetju stališč do  |
|območju OLN s stališči do njihovih    |pripomb             |
|pripomb                 |                 |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OLN    |5 delovnih dni po sprejetju   |
|                     |stališč do pripomb        |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Izdaja mnenj nosilcev urejanja prostora |30 dni po prejemu vloge za    |
|                     |izdajo mnenj           |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Priprava usklajenega predloga OLN za   |5 delovnih dni po pridobitvi   |
|sprejem                 |mnenj k dopolnjenemu       |
|                     |predlogu OLN           |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Sprejetje OLN z odlokom na OS      |30 dni po prejemu usklajenega  |
|                     |predloga OLN           |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Objava odloka o OLN v Uradnem listu RS  |15 dni po sprejemu OLN na OS   |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
|Kompletacija končnega dokumenta     |3 delovne dni po objavi odloka v |
|                     |Uradnem listu RS         |
|                     |                 |
+-----------------------------------------+---------------------------------+
OPOMBA:
 
– Za JR je potrebno izdelati predstavitveno gradivo, ki mora vsebovati prikaz prostorskih ureditev na vsaj en poljuden način.
– Predlog OLN za JR se izdela na podlagi strokovnih podlag, smernic nosilcev urejanja prostora in pridobljenega programa investitorja(ev).
– Župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi predloga dokumenta, ki se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žužemberk. V času javne razgrnitve mora biti izvedena tudi javna obravnava.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga OLN.
– Po končani javni razgrnitvi pripravljavec zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in poskrbi za pripravo dopolnjenega predloga dokumenta.
– Stališča do pripomb sprejeme Občinski svet Občine Žužemberk.
– K dopolnjenemu predlogu OLN pridobi pripravljavec mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju predhodnih smernic.
– Po pridobitvi mnenj izdelovalec pripravi predlog OLN za sprejem.
– Župan posreduje predlog OLN občinskemu svetu, skupaj s sprejetimi stališči v obravnavo in mu predlaga sprejem le-tega z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravljavec OLN je Občina Žužemberk v sodelovanju z izdelovalcem dokumenta.
Izdelovalec OLN se izbere na podlagi Zakona o javnih naročilih.
Sredstva za izdelavo OLN se zagotovijo iz občinskega proračuna.
9. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 350-351/2006-100
Žužemberk, dne 20. februarja 2006
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti