Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2006 z dne 7. 3. 2006

Kazalo

974. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice, stran 2515.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 odl. US U-I-13/94-65, 45/94 odl. US U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 odl. US U-I-304/94-9, 9/96 odl. US U-I-264/95-7, 39/96 odl. US U-I-274-95, 44/96 odl. US U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 odl. US U-I-39/95, 74/98, 12/99 odl. US U-I-4/99, 36/99 odl. US U-I-313/96, 59/99 odl. US U-I-4/99, 70/00, 94/00 skl. US U-I-305-98-14, 100/00 skl. US U-I-186/00-10, 28/01 odl. US U-I-416/98-38, 87/01, 16/02 skl. US U-I-33/02-7, 51/02, 108/03 odl. US U-I-186/00-21, 77/04 odl. US U-I-111/04-21), 64. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države ali občin (Uradni list RS, št. 12/03) 7. in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 20. 2. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o obremenjevanju nepremičnega premoženja
v lasti in upravljanju Občine Brežice – služnostne pravice
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji za obremenjevanja nepremičnega premoženja v lasti oziroma solastništvu in upravljanju Občine Brežice s služnostnimi pravicami.
2. člen
Pri ustanavljanju služnostnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Brežice je potrebno vsako služnostno pravico natančno določiti, in sicer v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno.
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Brežice je praviloma odplačna, razen, če s tem predpisom ni drugače določeno.
3. člen
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Brežice je odplačna v vseh primerih, kadar gre za izvajanje novogradnje.
Odškodnina (kot odplačna oblika) za ustanovitev služnostne pravice na stavbnih zemljiščih in javnem dobru na območju Občine Brežice znaša: 1.329,00 SIT/m2.
Odškodnina (kot odplačna oblika) za ustanovitev služnostne pravice na kmetijskih in ostalih zemljiščih:
+---------------------+-------------------+
| Katastrska kultura |Odškodnina v SIT/m2|
|           |          |
+---------------------+-------------------+
|Njiva        |   532,00    |
|           |          |
+---------------------+-------------------+
|Travnik       |   332,00    |
|           |          |
+---------------------+-------------------+
|Pašnik        |   133,00    |
|           |          |
+---------------------+-------------------+
|Sadovnjak      |   532,00    |
|           |          |
+---------------------+-------------------+
|Vinograd       |   532,00    |
|           |          |
+---------------------+-------------------+
|Gozd         |   266,00    |
|           |          |
+---------------------+-------------------+
|Neplodna zemljišča  |   106,00    |
|           |          |
+---------------------+-------------------+
Vse cene so brez DDV.
4. člen
Navedene odškodnine se revalorizirajo z ustreznimi indeksi rasti cen, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije enkrat letno. Odškodnina se revalorizira s sklepom župana Občine Brežice, ki mora biti objavljen v uradnem glasilu.
5. člen
Investitor mora k vlogi za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Brežice, poleg osnovnih podatkov, priložiti:
– projektno dokumentacijo z vrisom poteka trase po posameznih zemljiščih, na katerih se ustanavlja služnostna pravica in površino posega za posamezno zemljišče, izraženo v m2;
– katastrske podatke za vsako posamezno zemljišče, na katerem se ustanavlja služnostna pravica;
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačno ustanovitev služnostne pravice iz druge in tretje alinee 6. člena tega pravilnika v smislu predložitve ustrezne izjave projektanta o dimenzioniranju kapacitet predvidene gospodarske javne infrastrukture glede na sprejete izvedbene prostorske akte občine.
6. člen
Brezplačno se ustanovi služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Brežice ob izpolnitvi enega izmed naslednjih pogojev:
– kadar investitor izvaja novogradnjo gospodarske javne infrastrukture sočasno z gradnjami, ki so v interesu Občine Brežice in so kot take določene v izvedbenih prostorskih aktih občin ali v načrtu razvojnih programov občine,
– kadar investitor izvaja rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture in upošteva nadgradnjo obstoječe gospodarske javne infrastrukture v smislu razvoja pozidave v Občini Brežice, določene v sprejetih izvedbenih prostorskih aktih občine,
– kadar investitor izvaja novogradnjo v koridorjih obstoječe gospodarske javne infrastrukture in pri gradnji upošteva razvoj pozidave v Občini Brežice, določen v sprejetih izvedbenih prostorskih aktih občine ali v načrtu razvojnih programov občine,
– kadar izvaja gradnjo oziroma investicije gospodarske javne infrastrukture investitor, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj je Občina Brežice.
7. člen
Če investitor oziroma njegov izvajalec z gradnjo povzroči škodo Občini Brežice ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti v višini, ki jo oceni cenilec. Stroški cenitve povzročene škode bremenijo investitorja.
8. člen
V primeru, da vodi investitorja motijo izvedbo javne gospodarske infrastrukture, jih je investitor dolžan prestaviti oziroma preurediti na lastne stroške.
9. člen
Za nadzor nad dejansko izvedbo tega pravilnika je zadolžen Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 357-21/2006
Brežice, dne 20. februarja 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost