Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1019. Zakon o varnosti cestnega prometa (uradno prečiščeno besedilo) (ZVCP-1-UPB3)

Sklepi

1020. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2006

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1021. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu

MINISTRSTVA

1022. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene potnih listin
1023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami
1024. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
1025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
1026. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel
1027. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah
1028. Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence
1029. Pravilnik o varnosti strojev
1030. Register o spremembah in dopolnitvah Registra biocidnih pripravkov
1031. Navodilo o izvajanju pomoči v primeru tranzita tujca, ki se prisilno odstranjuje po zračni poti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1032. Tarifa o vrednosti točke za leto 2006 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk
1033. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2006
1034. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk

OBČINE

Bloke

1035. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2006
1036. Pravilnik o nagrajevanju uredniškega odbora

Hrpelje-Kozina

1037. Sklep o uveljavljanju rezervacije v poletnih mesecih in plačilu programov vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni in v primeru začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec
1038. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Ig

1039. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje VP 14/2 Ig

Koper

1040. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za »Turistično naselje v Valdoltri, območje T3«

Kranj

1041. Sklep o ustanovitvi Komisije za sodelovanje Mestne občine Kranj ob predsedovanju Slovenije Evropski uniji
1042. Sklep o ustanovitvi Komisije za oživljanje mestnega jedra

Krško

1043. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Krško
1044. Obvezna razlaga prve alinee 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško

Ljubljana

1045. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj
1046. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve

Majšperk

1047. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk

Nova Gorica

1048. Odlok o določitvi območja naselja Sveta Gora
1049. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski lokacijski načrt Vodovodna
1050. Odlok o ustanovitvi zavoda GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA - GOLEA

Štore

1051. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Videm

1052. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Vojnik

1053. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vojnik

Žirovnica

1054. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica
1055. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov nadzornega odbora in delovnih teles Občinskega sveta Občine Žirovnica ter drugih organov Občine Žirovnica
1056. Pravilnik o najemu učilnice v Čopovi rojstni hiši

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o instrumentu iz tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, podpisanega 25. junija 2003 v Washingtonu (BUS3PP)
21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o instrumentu iz drugega odstavka 3. člena Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, podpisanega 25. junija 2003, o uporabi Konvencije o izročitvi med Kraljevino Srbijo in Združenimi državami Amerike, podpisane 25. oktobra 1901 (BUS3SI)
22. Zakon o ratifikaciji Konvencije o Evropskem inštitutu za gozdove (MEIG)
23. Zakon o ratifikaciji Protokola o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri dogodkih onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi, 2000 (MPOSDO)

Vlada Republike Slovenije

24. Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno organizacijo za migracije (MOM) o sodelovanju pri programu prostovoljnega vračanja migrantov
25. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (US NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
26. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije

Ministrstvo za zunanje zadeve

27. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o statusu slovenskih policistov, razporejenih v Kraljevino Jordanijo zaradi usposabljanja iraških policijskih sil
28. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja
29. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spremembah in dopolnitvah Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju
30. Obvestilo o začetku veljavnosti Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz kredita Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije
31. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah
32. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o določanju države, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil, vloženih v eni od držav članic Evropskih skupnosti
33. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Češkoslovaške socialistične republike o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih vprašanjih
34. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Konvencije med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Poljske o sodelovanju na področju zaščite rastlin
35. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine
36. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti