Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2006 z dne 9. 3. 2006

Kazalo

1032. Tarifa o vrednosti točke za leto 2006 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk, stran 2693.

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke za leto 2006 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za leto 2006 za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo številk Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila znaša 310 tolarjev.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc znaša 314 tolarjev.
4. člen
(plačilo za uporabo številk)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo številk je 287 tolarjev.
5. člen
(priloga k tarifi)
Priloga k tej tarifi je posebna obrazložitev tarife, ki vsebuje razloge za sprejem oziroma spremembo tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(prehodna določba)
Za postopke obračunavanja pristojbin, ki so se začeli v obdobju pred uveljavitvijo te tarife, se uporabljajo predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-6/2005/4
Ljubljana, dne 6. decembra 2005
EVA 2005-2812-0004
mag. Tomaž Simonič l.r.
v. d. direktorja
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 47601-1/2006/6, z dne 9. 2. 2006.
   Priloga k Tarifi o vrednosti točke za leto 2006 za plačilo na podlagi
obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo
številk:
             Posebna obrazložitev tarife

  Razlogi za sprejem tarife so:
  1. financiranje agencije preko sistema letnih plačil zavezancev agenciji
tako, da zbrana letna plačila pokrijejo stroške, ki jih ima agencija z
izvrševanjem določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
43/04 in 86/04 – ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) in sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije, pri čemer je:
  – vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila določena tako, da
zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo načrtovane stroške, ki jih ima
agencija z izvrševanjem določb zakona, razen določb V. in VI. poglavja zakona,
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc določena
tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih frekvenc krijejo načrtovane
stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega
spektra
    (V. poglavje zakona),
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo številk je določena tako,
da zbrana plačila za uporabo številk krijejo načrtovane stroške, ki jih ima
agencija z upravljanjem in nadzorom prostora številk (VI. poglavje zakona);
  2. nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju nalog v okviru
njenih pristojnosti;
  3. predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej opredeljenimi
cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči naslednje cilje:
  – pospešiti konkurenčnost elektronskega trga, zagotoviti enakopravnejše
delovanje operaterjev z uvedbo regulacije upoštevnih trgov, skrbeti za koristi
končnih uporabnikov z vidika kakovosti storitev ter pravic in zaupnosti pri
uporabi komunikacijskih storitev,
  – upravljati številski prostor, kode imen in naslovov za potrebe javnih
komunikacijskih omrežij oziroma storitev,
  – učinkoviteje upravljati RF spekter Republike Slovenije, izkoristiti
potenciale analognega RF spektra posodabljanje načrta uporabe radijskih
frekvenc in sodelovati pri pripravah regulative v zvezi s prehodom na
digitalno radiodifuzijo,
  – pripraviti politiko prehoda v digitalno radiodifuzijo, sodelovati pri
pripravi novega digitalnega plana, prispevati k čimprejšnjemu začetku
oddajanja televizijskih programov v digitalni tehniki,
  – učinkoviteje reševati probleme na meji z Republiko Italijo,
  – pripraviti strategije regulacije za nove tehnologije:
    WIMAX, MMDS, DVB-H, DNB,
  – izvajati nadzor operaterjev e-komunikacijskih storitev,
  – celovito nadzorovati RF spekter in dograditi RNMP(radijsko nadzorne
merilne postaje),
  – učinkoviteje nadzorovati radijske in televizijske programe, doseči večjo
preglednost nad izdajatelji programov in izdajo dovoljenj ter pripraviti
politiko razvoja radijskih in TV programov v analognih in digitalnih omrežjih.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2006 načrtuje potrebna sredstva za
pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju vseh z zakonom in z Zakonom
o poštnih storitvah predpisanih dejavnosti, v skupni višini 1.255.380.000
tolarjev.
  Upoštevani načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež stroškov skupnega
stroškovnega mesta agencije, z upoštevanjem kriterija delitve stroškov glede
na število zaposlenih po posameznem sektorju, glede na vrsto plačil, znašajo:

  +------------------------------+---------------+
  |Vrsta tarife         | Stroški v SIT|
  +------------------------------+---------------+
  |Na podlagi obvestil      |  281.770.200|
  +------------------------------+---------------+
  |Za uporabo TK in RDF frekvenc |  682.920.300|
  +------------------------------+---------------+
  |Za uporabo številk      |  163.450.500|
  +------------------------------+---------------+
  |Skupaj            | 1.128.150.000|
  +------------------------------+---------------+