Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1057. Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda
1058. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
1059. Uredba o prehodnem plačilu za sladkor za tržno leto 2006/2007
1060. Uredba o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
1061. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
1099. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
1100. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov za leto 2006

Drugi akti

1062. Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2006 (prečiščeno besedilo)
1063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1064. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
1065. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in malim otrokom
1066. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o formulah za dojenčke
1068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pitni vodi
1069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda
1070. Pravilnik o obrazcu vloge za začasno zaščito, obrazcu zahtevka za denarno pomoč in obrazcu izkaznice osebe z začasno zaščito
1071. Pravilnik o spremembi Pravilnika o projektiranju cest
1072. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za podporo pri približevanju Evropski uniji
1101. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

BANKA SLOVENIJE

1073. Sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1074. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2006
1102. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1075. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trebnje za leto 2006
1076. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 2006

OBČINE

Ajdovščina

1077. Sklep o ustanovitvi javnega dobra
1078. Sklep o začetku postopka izdelave prostorskega reda Občine Ajdovščina

Benedikt

1079. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt
1080. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero taksnih obveznosti na območju Občine Benedikt za leto 2006

Celje

1081. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje – nadzidava poslovne stavbe Gledališka 2 (skrajšani postopek)

Grad

1082. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2006

Grosuplje

1083. Sklep o uvrstitvi direktorja Občinske uprave Občine Grosuplje v plačilni razred

Ig

1084. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1085. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2006

Komen

1086. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Sežana, za območje Občine Komen

Laško

1087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Laško

Mežica

1088. Odlok o ustanovitvi javnega kulturnega zavoda Narodni dom Mežica
1089. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2005
1090. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Nova Gorica

1091. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
1092. Program priprave strategije prostorskega razvoja Mestne občine Nova Gorica (SPR MONG)

Postojna

1093. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni

Prebold

1094. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold

Sevnica

1095. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta poslovne cone Boštanj – TC Mercator

Vojnik

1096. Sklep o uvrstitvi ravnatelja/direktorja v plačni razred

Zreče

1097. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za sanacijo gradnje počitniških hišic na območju Planine v KS Gorenje
1098. Sklep o novi članici nadzornega odbora

POPRAVKI

1103. Popravek Sklepa o rokovniku aktivnosti za določitev seznamov medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo v letu 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti