Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Ob-6508/06 , Stran 1876
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31. II. Predmet javnega razpisa Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov: 1. Programi na področju humanitarne dejavnosti, in sicer: – programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; – programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam; – programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam; – programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. 2. Programi za delo z zasvojenimi, in sicer: – programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija); – preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. 3. Preventivni programi, in sicer: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; – preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; – programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev; – preventivni programi za družine; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah; – projekt ˝Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov˝. 4. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – program obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah. III. Na razpis se lahko prijavijo: a) javni socialno varstveni zavodi, b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti, c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov, e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Trebnje, f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da: a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje), b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, c) imajo urejeno evidenco članstva, d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa, g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo...). Na programski sklop (4): Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le: – društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje. Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje. IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2006: – za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin je 13,500.000 SIT, in sicer za: – programe pod točko 1: 5,300.000 SIT, – programe pod točko 2: 1,200.000 SIT, – programe pod točko 3: 7,000.000 SIT, – za programe društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje 700.000 SIT: – programe pod točko 4: 700.000 SIT. Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov programa. Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofinanciranje: – stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, pomembne za lokalno skupnost (stroškov dela in materialni stroški, vezani na izvajanje programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce in materialni stroški in nagrade v zvezi z delom prostovoljcev, strokovnega gradiva za izvedbo programa, stroškov uporabe objekta za izvedbo programa, didaktični stroški za udeležence, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa, stroški prehrane uporabnikov in izvajalcev, kolikor program poteka več kot 4 ure neprekinjeno), – tistih programov in projektov, za katere se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov. Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti. Sredstva se razdelijo glede na: – doseženo število točk, – višino razpoložljivih sredstev, – realno prikazano finančno konstrukcijo. Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na: – število jubilantov in obdarovancev v letu 2006, – število članov posameznega društva, – število udeležencev posameznega programa. Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Občini Trebnje. V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. VI. Merila za izbor programov/projektov Za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena naslednja merila: 1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka: – kvaliteta in realnost predloženega programa, – sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, – finančna konstrukcija programa, – posebni interes Občine Trebnje. 2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih. 3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje. Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Občini Trebnje. VII. Razpisna dokumentacija Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Obrazci se dobijo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, ali na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo. Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak program posebej. VIII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis – socialno varstvo. IX. Izid razpisa: Občinska uprava Občine Trebnje bo v 30 dneh po zaključku razpisa na podlagi Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva pripravila predlog izbora prijaviteljev, ki ga bo posredovala občinskemu svetu, ki odloči s sklepom. Mnenje k predlogu poda pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana. O izboru prijaviteljev posameznih programov bodo kandidati pisno obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa na občinskem svetu. Občinska uprava bo hkrati z obvestilom o odločitvi občinskega sveta pozvala prijavitelje k podpisu pogodbe. Odpiranje ponudb ni javno. X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Mateji Vrabec na tel. 07/34-81-142.

AAA Zlata odličnost