Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1064. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi, stran 2748.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
1. člen
V Pravilniku o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi (Uradni list RS, št. 27/01) se v naslovu besedi »pravne osebe« nadomestita z besedilom »pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa postopek imenovanja pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) s predpisi, dodatne zahteve za imenovanje ter obveznosti imenovanih oseb.«
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se v prvem stavku za besedo »osebe« doda besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika«, v drugem stavku se za besedo »za« črtata besedi »standardizacijo in«, v tretjem stavku pa se za besedo »oseba« doda besedilo »ali samostojni podjetnik posameznik«.
Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– veljavno akreditacijsko listino v skladu s standardom, ki vsebuje splošne zahteve za preskusne laboratorije,«
Tretja alinea se črta.
4. člen
V prvem odstavku 3. člena se za oklepajem postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika«
5. člen
V prvem odstavku 4. člena se na koncu drugega stavka za besedo »osebe« doda besedilo »ali samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: imenovana oseba)«.
Tretji odstavek se črta.
6. člen
V 5., 6., 7., 8., 9. in 10. členu se besedna zveza »imenovana pravna oseba« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »imenovana oseba«.
7. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad delom imenovanih oseb izvaja urad s spremljanjem njihove dejavnosti, predvsem z nadzornimi obiski na mestu izvajanja preskusov in označitve izdelkov z oznako skladnosti, s proučitvijo dokumentacije o izpolnjevanju nalog iz 5., 6. in 7. člena tega pravilnika ter na druge ustrezne načine (rezultati meroslovnih primerjav – interkomparacij, pritožbe odjemalcev itd.).«
Tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Imenovana oseba je dolžna poravnati strošek pregleda na način in v višini kot je to določeno v predpisu, ki ureja stroške ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin za dobavitelje, ki sami zagotavljajo skladnost izdelkov s predpisi.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-1/2006
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
EVA 2006-3211-0002
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

AAA Zlata odličnost