Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Ob-6864/06 , Stran 1893
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije celovečernih igranih filmov, realiziranih s HD tehnologijo za leto 2006. 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: 28,900.000 SIT. 3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva: 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video (v nadaljevanju: predlagatelj) dejavnosti v skladu z določili Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. 3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo s projektom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi. 3.3. Predlagatelj ne sme kandidirati s projekti očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti, ki odkrito žalijo človeško dostojanstvo. 3.4. Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim projektom potegovati na tem javnem pozivu Filmskega sklada. 3.5. V postopku za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada. 3.6. Predlagatelj lahko kandidira s projektom, ki ustreza standardu HD formata »1080 24p« in je primeren za standardno kinematografsko predvajanje. 3.7. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku. 3.8. Predlagatelj lahko prijavi en in isti projekt v času trajanja javnega poziva samo enkrat in največ tri različne projekte v času trajanja javnega poziva. 4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. 4.1. Kriteriji in merila za izbor projektov Pri izboru projektov bodo strokovne komisije in Uprava Filmskega sklada v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada uporabile merila in kriterije za ocenjevanje programskega sklopa »realizacija projektov«. Strokovne komisije in Uprava Filmskega sklada ocenjujejo kriterij »umetniški oziroma kulturni potencial projekta« ter kriterij »tržni potencial projekta«. Pri oceni kriterija »umetniški oziroma kulturni potencial projekta« SPK za scenaristiko in Uprava Filmskega sklada upoštevajo naslednja merila: – univerzalnost in komunikativnost naracije – do 10 točk, – režiserjevo predstavitev stila, strukture in vizualnih elementov filma z opisom glavnih likov – do 10 točk, – potencial izvedbe glede na udeležbo soavtorjev in avtorjev prispevkov – do 10 točk, – idejna in estetska nadgradnja – do 10 točk, – kratkoročni in dolgoročni poslovni cilji na podlagi poslovnega in programskega načrta Filmskega sklada za tekoče proračunsko leto, z namenom zagotavljanja programske raznolikosti ter vzpodbujanje razvoja filmskega ustvarjanja – do 10 točk. Skupna ocena kriterija »umetniški oziroma kulturni potencial projekta« predstavlja 50% maksimalno dosegljivega števila točk končne ocene projekta. Pri oceni kriterija »tržni potencial projekta« strokovna komisija in Uprava Filmskega sklada upoštevajo naslednja merila: – produkcijsko-izvedbeni potencial – do 10 točk, – struktura finančne konstrukcije projekta s predračunom projekta po virih financiranja in ustreznost predračuna projekta glede na predložene elemente projekta – do 10 točk, – ustreznost terminske izvedbe projekta glede na predložene elemente projekta – do 5 točk, – tržni potencial glede na izkazani tržni interes distributerja in prodajnih agentov (pred-odkupne pogodbe, pogodbe itd.) – do 5 točk, – udeležba televizij glede na sklenjene predodkupne pogodbe – do 5 točk, – kredibilnost producenta glede na preteklo sodelovanje s Filmskim skladom, realizirano produkcijo za kinematografsko distribucijo, gledanost in nagrade – do 5 točk, – finančni predlog obravnavanega projekta glede na okvirno višino razpisanih sredstev, podane finančne elemente projekta ter glede na sprejet poslovni načrt Filmskega sklada za tekoče proračunsko leto – do 10 točk. Strokovna komisija ocenjuje merila od 1. do 5. alinee prejšnjega odstavka, Uprava Filmskega sklada ocenjuje merilo iz 6. in 7. alinee prejšnjega odstavka. Uprava in strokovne komisije v skladu z merili in kriteriji Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov ocenjujejo samo projekte oziroma vloge: – katerih solventnost družbe producenta izkazuje pozitivno stanje in – katerih predlagatelji predložijo vsa zahtevana dokazila in verodostojne listine v skladu z zahtevami besedila javnega natečaja ter v skladu z Splošnimi pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada ter ostalih splošnih aktov Filmskega sklada in – ki imajo zaključeno projektno dokumentacijo, finančno konstrukcijo, izkazano z verodostojno pravno in finančno dokumentacijo, predpogodbami, pogodbami ter ostalimi pisnimi in verodostojnimi dokazili. Pogodbe, predpogodbe in ostala pisna in verodostojna dokazila morajo izkazovati višino vloženih sredstev. Projekti, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev iz prejšnjega odstavka so v postopku vrednotenja in ocenjevanja s strani Uprave Filmskega sklada in strokovnih komisij ocenjeni z 0 točkami. Skupna ocena kriterija »tržnega potenciala projekta« predstavlja 50% maksimalno dosegljivega števila točk končne ocene projekta. Končna ocena posameznega projekta je sestavljena iz ocen strokovnih komisij in ocene Uprave Filmskega sklada. Maksimalno število dosegljivih točk je 100. 5. Obvezne priloge: 1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije celovečernih igranih filmov, realiziranih z HD tehnologijo za leto 2006; 2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjena in podpisana izjava št. 1 predlagatelja, da se strinja z razpisnimi pogoji; 3. izpolnjena in podpisana izjava št. 2 soavtorjev projekta (po 105. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah), da soglašajo z navedenimi podatki, če sami niso predlagatelji; 4. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjena in podpisana izjava št. 3, da kot predlagatelj z istim projektom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih sredstev ali ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji; 5. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjena in podpisana izjava št. 4 predlagatelja o finančnem zavarovanju projekta za dobro izvedbo posla v višini 5% predračunske vrednosti projekta; 6. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 5 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjena in podpisana izjava št. 5 predlagatelja o urejenosti avtorskih pravic za kinematografsko predvajanje; 7. izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, samostojne podjetnike, zavode oziroma izpisek iz registra društev, ki ne sme biti starejši od šestih mesecev in s katerim se dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske in video dejavnosti; 8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št 1 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 1 – sinopsis, predstavljen z največ 25 vrsticami, ki mora biti napisan tako, da nakazuje narativno linijo zgodbe in v celoti razumljivo predstavlja projekt; 9. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 2. oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 2 – režiserjeva predstavitev stila, strukture in vizualnih elementov filma z opisom glavnih likov, ki obsega največ 3 strani obrazca; 10. scenarij v slovenskem jeziku v 4 štirih izvodih; 11. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 3 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 3 – seznam igralske zasedbe; 12. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 4 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 4 – seznam soavtorjev in avtorjev prispevkov, kot jih opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah pri igranem filmu; 13. seznam izvedbeno tehnične ekipe; 14. ocena filmsko tehničnih storitev in uslug, podpisana in ožigosana s strani ponudnika; 15. terminski plan priprav, snemanja, post-produkcije in začetka kinematografskega prikazovanja filma; 16. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 5 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 5 – zaključena finančna konstrukcija filma s priloženimi dokazili o virih financiranja, katera morajo izkazovati višino vloženih sredstev v projekt; 17. predračun stroškov filma z navedbo vira financiranja posamezne postavke v predračunu stroškov filma; 18. ocena tržnega potenciala projekta predlagatelja, podpisana in ožigosana s strani zainteresiranega distributerja; 19. predpogodba oziroma pogodba z distributerjem filma in/ali pred-odkupne pogodbe s TV postajami; 20. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 6 oziroma v primeru prijave samostojnega podjetnika izpolnjen in podpisan obrazec št. 6 – kredibilnost predlagatelja; 21. potrdilo o solventnosti družbe, zavoda, društva ali samostojnega podjetnika s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti družbe v preteklem letu ali letno poročilo za zavode in ustanove, potrjeno s strani odgovorne osebe. Potrdilo o solventnosti ne sme biti starejše od šestih mesecev od datuma oddaje vloge; 22. parafirana pogodba o sofinanciranju realizacije celovečernih igranih filmov, realiziranih z HD tehnologijo za leto 2006. 6. Izbor projektov: strokovne komisije ocenjujejo vloge po vrstnem redu njihovega prispetja. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali merila in kriterije besedila javnega poziva in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 75 točkami, glede na poslovni in finančni načrt Filmskega sklada za leto 2006 in sicer po vrstnem redu od prispetja do porabe sredstev, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev Filmskega sklada Republike Slovenije. 7. Način ocenjevanja projektov: merila in kriteriji so ovrednoteni z točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Vsako od meril in kriterijev je določeno v razponu točk, skupna ocena projekta je seštevek posameznih točk v okviru posameznih kriterijev ocenjevanja. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. Javni poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 9. Dokumentacija javnega poziva obsega 9.1. besedilo javnega poziva; 9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije celovečernih igranih filmov, realiziranih s HD tehnologijo za leto 2006; 9.3. izjave številka 1 do številke 5: – izjava številka 1, – izjava številka 2, – izjava številka 3, – izjava številka 4, – izjava številka 5. 9.4. obrazci od številke 1 do številke 6: – obrazec št. 1, – obrazec št. 2, – obrazec št. 3, – obrazec št. 4, – obrazec št. 5, – obrazec št. 6. 9.5. pogodba o sofinanciranju celovečernih igranih filmov, realiziranih s HD tehnologijo; 9.6. Pravilnik o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na sedežu Filmskega sklada Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, v tajništvu od 10. ure do 12. ure, vsak delovni dan od te objave naprej. Na podlagi pisne zahteve (po pošti ali elektronski pošti) lahko Filmski sklad razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti, v tem primeru zaračuna stroške poštnine in stroške za razpisno dokumentacijo, ki znašajo 1.500 SIT (z 20% DDV). Če se razpisna dokumentacija prevzame na sedežu Filmskega sklada, zaračuna Filmski sklad stroške za razpisno dokumentacijo v višini 1.500 SIT (z 20% DDV). Dokumentacija javnega poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena, podpisana in ožigosana na ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije javnega poziva in mora vsebovati vse obvezne priloge, podatke in gradivo oštevilčene in predložene v ločenih ovitkih v zaporedju, kot je navedeno v 5. točki (Obvezne priloge) tega javnega poziva. Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani:« Ne odpiraj – vloga za javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje realizacije celovečernih igranih filmov, realiziranih s HD tehnologijo za leto 2006«. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv družbe predlagatelja oziroma ime in priimek predlagatelja, sedež, kraj in poštna številka. Strokovne komisije bodo obravnavale ustrezne vloge, ki morajo biti predložene na naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, najkasneje do posameznega roka začetka seje strokovno programske komisije, in sicer: – 1. rok zasedanja 1. seje strokovnih komisij z dne 11. 4. 2006; – 2. rok zasedanja 1. seje strokovnih komisij z dne 11. 5. 2006; – 3. rok zasedanja 1. seje strokovnih komisij z dne 9. 6. 2006; – 4. rok zasedanja 1. seje strokovnih komisij z dne 11. 7. 2006; – 5. rok zasedanja 1. seje strokovnih komisij z dne 11. 8. 2006. Filmski sklad bo po postopku odpiranja iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Stranka lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do posameznega datuma, določenega za začetek ocenjevanja in vrednotenja vlog na strokovnih komisijah. Če stranka za isti program ali projekt na javni poziv pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge. Pristojna oseba bo v roku 5 dni po odprtju nepopolne vloge pozvala predlagatelja k njeni dopolnitvi v elektronski obliki na naslov, ki ga je predlagatelj navedel v vlogi. Predlagatelj mora v roku, določenem v pozivu, predložiti dopolnjeno vlogo, pri čemer se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je predložena popolna vloga. Vloga je nepopolna, kolikor ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva in razpisna dokumentacija in ki ni izpolnjena ali predložena v skladu s prvim odstavkom te točke. Če bo dopolnjena vloga predložena na Filmski sklad po datumu, ki je določen za sejo strokovnih komisij, bo vloga obravnavana na naslednjem roku, določenem za sejo strokovnih komisij. Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele na Filmski sklad po zaključku javnega poziva, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene s sklepom. Vloga je vložena od upravičene osebe, kolikor predlagatelj izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje. Vloge bodo strokovne komisije obravnavale po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva z dne 11. 8. 2006. 11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem javnem pozivu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo odzvati na poziv Filmskega sklada k podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Saša Suša, tel. 01/23-43-206, elektronski naslov: sasa.susa@film-sklad.si, vsak delovnik med 10. in 12. uro. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 12. in 14. uro. 14. Trajanje javnega poziva in obveščanje predlagateljev. Javni poziv traja do dne 11. 8. 2006. Kolikor so sredstva, namenjena sofinanciranju celovečernih igranih filmov, realiziranih s HD tehnologijo za leto 2006, porabljena pred potekom roka iz prejšnjega stavka te točke, se postopek javnega poziva zaključi z dnem porabe sredstev. O izboru bodo predlagatelji obveščeni z odločbo.

AAA Zlata odličnost