Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Ob-6871/06 , Stran 1883
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, tel. 05/67-10-351, faks 05/67-10-339, e-mail: obcina.piran@piran.si II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje: nepremičnina parc. št. 4589/7 k.o. Portorož, njiva izmere 413 m2, izklicna cena 14,000.000 SIT (58.420,96 EUR), nepremičnina parc. št. 4589/8 k.o. Portorož, njiva izmere 351 m2, izklicna cena 12,000.000 SIT (50.075,11 EUR). III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 250.000 SIT. IV. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se zvočno snema. V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. VI. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt pri Banki Slovenije v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene nepremičnine. VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo organizirana v torek, dne 28. 3. 2006, v prostorih Občine Piran, v dvorani Domenica Tintoretta, Tartinijev trg 2, Piran, s pričetkom ob 9. uri. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo); – predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. IX. Varščina: ponudniki morajo do ponedeljka, 27. 3. 2006 vplačati varščino, ki znaša 10% vrednosti (posamezne) nepremičnine na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871 pri Banki Slovenije s sklicem 00 2010-4780-55/06 za namen javna dražba. X. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do ponedeljka, 27. 3. 2006 do 12. ure na naslovu organizatorja, Tartinijev trg 2, Piran v vložišču, v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi. XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. XII. Razpisna dokumentacija, informacije o podrobnejših pogojih Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na naslovu: Občina Piran, Urad za pravne zadeve (II. nadstropje), Tartinijev trg 2, Piran, ob predložitvi dokazila o plačilu cene razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnin, zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke, mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko informacijo, priročni zemljevid z označbo lokacij predmetov dražbe, splošne pogoje za izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne dražbe in obrazec prodajne pogodbe. Cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT (62,59 EUR) in se plača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871, pri Banki Slovenije za namen: razpisna dokumentacija za javno dražbo. Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Piran vsak delovni dan med uradnimi urami v Uradu za pravne zadeve Občine Piran, tel. 05/67-10-351. XIII. Ogled: po predhodnem dogovoru je mogoč posamičen ali skupinski ogled nepremičnin parcel, ki so predmet dražbe. XIV. Drugi pogoji V kupnini niso zajete priključne takse, soglasja in drugi stroški za izvedbo gradnje. V kupnino ni vključen komunalni prispevek, kakor tudi ne 20% DDV, ki bo obračunan na izklicano ceno, niti niso vključene takse za prenos lastništva. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne infrastrukture in se sklepa po načelu videno – kupljeno. Komisija Občine Piran, ki vodi javno dražbo, lahko s soglasjem županje ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost