Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1082. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2006, stran 2794.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je Občinski svet Občine Grad na 16. redni seji dne 9. decembra 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Grad za leto 2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Grad za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|A) |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                |  Proračun|
|  |                            |  leta 2006|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |   405.097|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI                     |   62.548|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|700 |Davki na dohodek in dobiček               |   40.262|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|703 |Davki na premoženje                   |   18.984|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|704 |Domači davki na blago in storitve            |    3.302|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|706 |Drugi davki                       |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI                    |   35.513|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|710 |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      |    4.100|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|711 |Takse in pristojbine                  |    1.545|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|712 |Denarne kazni                      |      3|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|713 |Prihodki od prodaje blaga in storitev          |   15.000|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|714 |Drugi nedavčni prihodki                 |   14.865|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI                   |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|720 |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|721 |Prihodki od prodaje zalog                |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|722 |Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih     |      |
|  |dolgoročnih sredstev                  |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE                    |    2.000|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|730 |Prejete donacije iz domačih virov            |    2.000|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|731 |Prejete donacije iz tujine               |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI                   |   305.036|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|740 |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij |   305.036|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |   400.962|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI                     |   91.245|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|400 |Plače in drugi izdatki zaposlenim            |   37.925|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|401 |Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |    4.451|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|402 |Izdatki za blago in storitve              |   42.689|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|403 |Plačila domačih obresti                 |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|409 |Rezerve                         |    6.180|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI                    |   115.399|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|410 |Subvencije                       |    5.300|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|411 |Transferi posameznikom in gospodinjstvom        |   53.215|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|412 |Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    |   16.500|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|413 |Drugi tekoči domači transferi              |   40.384|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|414 |Tekoči transferi v tujino                |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |   188.118|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|420 |Nakup in gradnja osnovnih sredstev           |   188.118|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI                 |    6.200|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|430 |Investicijski transferi                 |    6.200|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI       |    4.135|
|  |PRIMANJKLJAJ)                      |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|B) |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                |  Proračun|
|  |                            |  leta 2005|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  |     500|
|  |DELEŽEV (750+751+752)                  |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |     500|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|750 |Prejeta vračila danih posojil              |     500|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|751 |Prodaja kapitalskih deležev               |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|752 |Kupnine iz naslova privatizacije            |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|  |(440+441+442+443)                    |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|44 |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|440 |Dana posojila                      |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|441 |Povečanje kapitalskih deležev in naložb         |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|442 |Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|443 |Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in   |      |
|  |drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v   |      |
|  |svoji lasti                       |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN             |     500|
|  |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV              |      |
|  |(IV.-V.)                        |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|C) |RAČUN FINANCIRANJA                   |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|  |Skupina/Podskupina kontov                |  Proračun|
|  |                            |  leta 2005|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|VII.|ZADOLŽEVANJE (500)                   |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                      |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|500 |Domače zadolževanje                   |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|VIII|ODPLAČILA DOLGA (550)                  |    4.635|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA                     |    4.635|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|550 |Odplačila domačega dolga                |    4.635|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH       |      0|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |      |
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |   -4.635|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)         |   -4.135|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |     394|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
|9009|Splošni sklad za drugo                 |     394|
|  |                            |      |
+----+--------------------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Grad.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– sofinanciranja in drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Na predlog Občinske uprave Občine Grad odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,500.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 15% sprejetega proračuna za leto 2006.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Grad, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 1,000.000,00 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2006 zadolžijo do skupne višine 1,000.000,00 tolarjev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Grad v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1151/2004
Grad, dne 9. decembra 2004
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l. r.

AAA Zlata odličnost