Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1059. Uredba o prehodnem plačilu za sladkor za tržno leto 2006/2007, stran 2735.

Na podlagi 5. in 6. člena ter v zvezi z 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZRM-1 in 45/04 – ZdZPGK) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prehodnem plačilu za sladkor za tržno leto 2006/2007
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa podrobna pravila za uveljavljanje prehodnega plačila za sladkor za tržno leto 2006/2007 za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpore za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (UL L št. 270 z dne 21. 10. 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1782/2003/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 795/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 141 z dne 30. 4. 2004, str. 1) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004 z dne 29. oktobra 2004 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 v zvezi s shemami podpor, iz naslova IV in IV a navedene uredbe, glede uporabe zemljišč v prahi za proizvodnjo surovin (UL L št. 345 z dne 20. 11. 2004, str. 1).
2. člen
(pristojni organ)
Za izvajanje ukrepa iz prejšnjega člena je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijska trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(upravičenec za prehodno plačilo in višina prehodnega plačila za sladkor)
(1) Do prehodnega plačila za sladkor v tržnem letu 2006/2007 je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje sladkorno peso na lastnih ali najetih površinah in ima s Tovarno sladkorja Ormož, d.d., podpisano pogodbo o odkupu sladkorne pese v letu 2006 (v nadaljnjem besedilu: pogodba), sklenjeno v skladu z 19. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L št. 178 z dne 30. 6. 2001, str 1.; z vsemi spremembami).
(2) Višina prehodnega plačila za sladkor se določi v skladu s točko K Priloge VII Uredbe 1782/2003/ES. Osnova za izračun plačila za posameznega upravičenca je število hektarjev, posejanih s sladkorno peso, ki se bo uporabila za proizvodnjo sladkorja v tržnem letu 2006/2007 in jo nosilec kmetijskega gospodarstva prijavi v zbirni vlogi za ukrepe kmetijske politike v letu 2006.
4. člen
(pogoji za pridobitev prehodnega plačila za sladkor)
(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko prehodno plačilo za sladkor pridobi, če:
– minimalna velikost kmetijske parcele posejane s sladkorno peso, za katero se lahko uveljavi prehodno plačilo za sladkor, znaša 0,1 ha;
– minimalna skupna površina, za katero se lahko uveljavi prehodno plačilo za sladkor iz prejšnjega člena, znaša 0,30 ha.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva je upravičen do prehodnega plačila za sladkor le za površine, navedene v »Zahtevku za pomoči na površino za leto 2006«, če le ta ne presega površine, navedene v pogodbi. V primeru, da je površina na zahtevku višja od površine, navedene v pogodbi, se zahtevek odobri največ do površine, navedene v pogodbi.
5. člen
(upravičena zemljišča za prehodno plačilo za sladkor)
Prehodno plačilo za sladkor je mogoče uveljavljati za zemljišča posejana s sladkorno peso, ki so prijavljena v registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov po grafičnih enotah rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev in imajo dejansko rabo »N-1100-njiva/vrt« ali »HM-1160-hmeljišče«, če so te površine v registru pridelovalcev hmelja vodene kot premena.
6. člen
(vlaganje zahtevkov)
Zahtevek za prehodno plačilo za sladkor nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja na obrazcu »D- Zahtevek za pomoči na površino za leto 2006« na način in v rokih kot je določeno v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006.
7. člen
(izplačilo prehodnega plačila za sladkor)
(1) Sredstva za prehodno plačilo za sladkor iz 3. člena te uredbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije, s proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 2097 ECO 0 – EU.
(2) Sredstva za prehodno plačilo za sladkor iz prejšnjega odstavka tega člena se izplačujejo med 1. decembrom leta vložitve zahtevka in 30. junijem naslednjega leta.
8. člen
(kontrole zahtevkov)
Kontrole zahtevkov za prehodno plačilo za sladkor se izvajajo v skladu z določili predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006.
9. člen
(znižanja in izključitve)
Znižanja in izključitve za prehodno plačilo za sladkor se izvajajo v skladu z določili predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006.
10. člen
(pridobitev podatkov)
Podatke o pogodbenih površinah za posamezno kmetijsko gospodarstvo posreduje Tovarna sladkorja Ormož, d.d., agenciji najkasneje do 31. 5. 2006.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-7/2006/6
Ljubljana, dne 2. marca 2006
EVA 2006-2311-0084
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost