Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Št. 06-020-000106 Ob-6837/06 , Stran 1903
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev dveh prostih radijskih podpasov za fiksni brezžični dostopovni sistem za obdobje 10 let, na območju Republike Slovenije: 1.1. Natančna navedba radijskih frekvenc: – podpas št. 2 (3.431 MHz do 3.452 MHz v paru s 3.531 MHz do 3.552 MHz), – podpas št 4 (3.473 MHz do 3.494 MHz v paru s 3.573 MHz do 3.594 MHz). 1.2. Opis radiokomunikacijskih storitev, ki se izvajajo z uporabo teh frekvenc: radijske frekvence, podeljene na podlagi tega javnega razpisa, se bodo uporabljale za zagotavljanje dostopa do brezžičnih širokopasovnih storitev v skladu s Strategijo Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem območju 3.410 MHz do 3.600 MHz na ozemlju Republike Slovenije (sklep Vlade RS št. 38100-2/2006-4 z dne 16. 2. 2006). 1.3. Dodeljene radijske frekvence se bodo uporabljale na celotnem območju Republike Slovenije. 2. Pogoji in zahteve, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: 2.1. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – formalno pravilno izpolnjena ponudba, v skladu z razpisno dokumentacijo, – v zadnjih petih letih od objave tega javnega razpisa ponudniku ni smela biti razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti, zaradi razlogov iz 1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1), – ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponujenega zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, – ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski načrt zagotavljanja storitev fiksnega brezžičnega širokopasovnega dostopa, – ponudnik mora v ponudbi predložiti finančno ovrednoten projekt za zagotavljanje storitev, iz katerega je razvidna finančna konstrukcija zagotavljanja storitev fiksnega brezžičnega širokopasovnega dostopa, – če je na tem javnem razpisu izbran ponudnik že imetnik odločb o dodelitvi radijskih frekvenc v frekvenčnem pasu 3.410 MHz do 3.600 MHz, bo Agencija hkrati z izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za razpisano frekvenčno območje razveljavila obstoječo odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc. 2.2. Zahteve, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: – ponudnik je dolžan v treh letih od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ponuditi storitve fiksnega brezžičnega dostopa na območju, ki obsega najmanj 60% prebivalstva Republike Slovenije, od tega vsaj eno tretjino na podeželju, – ponudnik mora omogočiti gostovanje, prehajanje uporabnikov iz enega v drugo omrežje ter medomrežno povezovanje z ostalimi ponudniki. 3. Merila: 3.1. Za izbiro najugodnejše ponudbe se bodo upoštevala naslednja merila: – ponujeni znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, – ponujena dinamika zagotavljanja storitev, – ponujena pokritost podeželja, – reference ponudnika. 3.2. Način uporabe meril: Vsako merilo se točkuje. Vsota vseh točk da vrstni red ponudnikov. Na javnem razpisu bosta izbrana ponudnika, ki bosta dosegla najvišje vsote vseh točk. 4. Plačila: najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine znaša 40 milijonov SIT. 5. Roki Rok za predložitev ponudb je 8. junij 2006 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije do navedenega roka. Ponudbe prispele po tem roku se ne sprejmejo v nadaljnje ocenjevanje. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in 3 kopijah. Ponudnik mora parafirati vsako stran izvirnika. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti priporočeno s povratnico na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, vsak delovni dan od 8. do 15. ure oziroma zadnji dan roka do 12. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo pri osebni dostavi izdala potrdilo o prejemu ponudbe. 6. Javno odpiranje Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 12. junija 2006 ob 12. uri. Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Komisija bo pri odpiranju ponudb preverjala ali ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente, potrdila in dokazila ter o javnem odpiranju naredila zapisnik. Komisija pri odpiranju ponudb ne bo preverjala niti vsebine niti ustreznosti zahtevanih dokumentov, potrdil in dokazil. Šteje se, da javni razpis uspe, če bo nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem. 7. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni obliki tudi osebno na vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek, sredo od 9. do 11. ure. 8. Kontaktna oseba v času uradnih ur Agencije: Igor Sbrizaj. 9. Agencija odloči o ponudbah z izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc najkasneje v 8 mesecih od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost