Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-52/2006/1 Ob-6529/06 , Stran 1884
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02) minister za javno upravo objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za organizacijo in kadre, Sektorju za organizacijo in uslužbenski sistem. Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo visoko strokovno izobrazbo (VII) organizacijske ali pravne smeri; – imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj; – imeti morajo opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) oziroma ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Delovno področje: – organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi; – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja; – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, če je kandidat izpit opravil; – pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški 21 v Ljubljani. Formalno nepopolne vloge se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec, šifra 110-52/2006« na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Ministrstva za javno upravo oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi v Uradnem listu RS oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel. 01/478-18-84, o delovnem področju, ki se nanaša na razpisano prosto delovno mesto pa Štefka Korade Purg, tel. 01/478-16-50.

AAA Zlata odličnost