Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Št. 033-01/2006 Ob-6489/06 , Stran 1876
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva, ki se dodeljujejo za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško v letu 2006. II. Višina razpisanih sredstev Sredstva so predvidena za naslednje namene: – urejanje zemljišč – 3,000.000 SIT, – nakup opreme in strojev za skupne kmetijske potrebe – 3,000.000 SIT, – izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva – 1,800.000 SIT, – ekološko kmetovanje 200.000 SIT, – dopolnilne dejavnosti – 2,600.000 SIT. III. Upravičenci za dodelitev sredstev Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Laško in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – podajo izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli, ter pravne osebe s sedežem v Občini Laško, povezane s kmetijsko dejavnostjo. Najnižji znesek dodeljenih sredstev za posamezni namen znaša 5.000 SIT. IV. Namen, pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev: namen, pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev so navedeni v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško (Ur. l. RS, št. 40/02, 88/02 in 23/05) in v javnem razpisu, objavljenem na oglasni deski Občine Laško. V. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2006«, od začetka razpisa do 1. 12. 2006 oziroma do porabe sredstev, in sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. VI. Način reševanja vlog Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v pravilniku in javnem razpisu, objavljenem na oglasni deski Občine Laško. Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. Komisija lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo. Vloge upravičencev se obravnavajo po kronološkem vrstnem redu. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo kmetje, katerih kmetovanje je edini vir preživljanja. VII. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila: – 10. 4. 2006, – 3. 7. 2006, – 2. 10. 2006, – 4. 12. 2006, oziroma v skladu s sklepom župana. Odpiranje ne bo javno. VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa: upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog. IX. Informacije: vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Laško, Mestna ulica 2, Laško, pri Barachini Sandri (tel. 03/733-87-36).

AAA Zlata odličnost