Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1101. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, stran 2818.

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošno)
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljnjem besedilu: plače) v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: metodologija) v skladu z 38. in 39. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
(2) Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju – ISPAP (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(Vsebina)
Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z 39. členom ZSPJS.
3. člen
(Veljavnost)
Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike proračuna, kakor jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
II. POSREDOVANJE PODATKOV O PLAČAH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
4. člen
(Rok za posredovanje podatkov)
Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu.
5. člen
(Nezmožnost posredovanja podatkov)
Če uporabnik proračuna ne pošlje podatkov v predpisanem roku, mora v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki pojasniti razloge ministrstvu in agenciji.
6. člen
(Način posredovanja podatkov)
(1) Podatki o plačah se pošljejo agenciji v elektronski obliki.
(2) Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah podpira agencija.
(3) Če podatke o plačah pošilja drug poslovni subjekt, ga mora za to pooblastiti uporabnik proračuna. Uporabnik proračuna predloži agenciji pred prvim pošiljanjem podatkov pooblastilo z navedbo identifikacijske številke kvalificiranega potrdila pošiljatelja. Če pošiljatelj nima šifre proračunskega uporabnika, mu agencija dodeli ustrezno šifro za pošiljanje podatkov (v nadaljnjem besedilu: šifra pošiljatelja).
(4) Uporabnik proračuna mora izpolniti vlogo za način posredovanja podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jo zagotovi agenciji vsaj 30 dni pred prvim pošiljanjem.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(Sklopi podatkov)
(1) Podatki, ki se zbirajo in analizirajo v informacijskem sistemu, so določeni v 2. in 3. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 122/05 in 20/06).
 
(2) Uporabnik proračuna predloži naslednje podatke:
Identifikacija obračuna:
– datum pošiljanja obračuna (LLLL-MM-DD)
– ura pošiljanja obračuna (HH:MM:SS)
– zaporedna številka paketa
– šifra poročevalca
– ime datoteke
Podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350)
– naziv proračunskega uporabnika
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil)
– mesec obračuna (Z010)
– leto obračuna (Z010)
– dan izplačila
– mesec izplačila
– leto izplačila
– oznaka obračuna
Osnovni podatki o obračunu:
– davčna številka zaposlenega (Z360)
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050 / Z052)
– valuta obračuna plače (ISO 4217)
– devizni tečaj
– država zaposlitve (Z520)
– pretvornik (Z450)
– bruto bruto plača (Z280)
– bruto plača (Z080)
– osnova za izračun prispevkov (Z270)
– osnova za izračun davkov (Z271)
– neto plača I (Z290)
– neto izplačilo (Z300)
Podatki o delovnem mestu:
– šifra delovnega mesta (Z370)
– plačni razred delovnega mesta (Z380-ZSPJS, priloga 1)
– zadnja plača pred prvim obračunom plač v skladu ZSPJS (Z111)
– osnovna plača (Z108/Z114)
– osnovna plača – za obračun II (Z114)
– osnovna plača – za obračun V (Z108)
– osnovna plača – za obračun III (Z116)
– osnovna plača – za obračun IV (Z118)
– osnovna plača za krajši delovni čas (Z071)
– prevedena osnovna plača (Z105)
– korekcijska osnovna plača (Z106)
– vrste izplačil za odpravo nesorazmerja (Z113/Z115/A040)
– razlika odprave nesorazmerja (Z113)
– zmanjšanje po uredbi (Z115)
– razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040)
Podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060 / Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
Podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – dodatki)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060/Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
Podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
Podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, J, L, N, R)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060/Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
8. člen
(Ime datoteke)
(1) Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov in ima končnico ".xml":
– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljatelja (5-mestna šifra);
– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri čemer so v paketu vsi podatki, poslani v posamezni datoteki.
(2) Ob ponovitvi prenosa že poslanih podatkov je treba znova predložiti vse podatke, datoteko pa označiti z isto zaporedno številko paketa.
9. člen
(Oblika datoteke za posredovanje podatkov)
(1) Datoteka ima obliko XML. Numerična polja so brez ločila tisočic, decimalno ločilo je "." (število je zaokroženo na dve decimalni mesti). Kodna preglednica šumnikov je predpisana v glavi dokumenta XML. Datumska polja se izpolnijo v obliki LLLL-MM-DD.
(2) Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi podatkov. Število blokov v njej je enako številu proračunskih uporabnikov, za katere se poroča.
(3) Datoteka ima naslednjo sestavo:
– identifikacija obračuna (IDENT), v kateri se navedejo datum in ura pošiljanja obračuna, šifra poročevalca in ime datoteke;
– naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunskega uporabnika ter določa obdobje obračuna in datum izplačila plače. Naveden je na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega proračunskega uporabnika;
– obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke zaposlenega (davčna številka) in sumarne podatke iz obračuna plače. Tu je tudi podatek "Država zaposlitve", ki določa devizno plačo, če država zaposlitve ni "Slovenija";
– sklop za delovno mesto (DELMESTO) identificira obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem mestu. Če se plača za istega zaposlenega obračuna na več delovnih mestih, se za vsako od njih določi svoj sklop (DELMESTO);
– sklop vrste izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek za vsako vrsto izplačila pri posameznem obračunu plače (obračunskem sklopu);
– kontrolni sklop (KONTROLNI) navaja število obračunskih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrste izplačila (VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamezne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.
(4) Podroben opis sestave XML je del tehnične dokumentacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov pa je naslednji:
 
Identifikacija obračuna
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|# |Podatek        |Opis                      |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|1.|ID obračuna      |Oznaka, da gre za naslovni stavek (vedno "NS") |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|2.|Datum pošiljanja    |V obliki LLLL-MM-DD (datum, ko je bil obračun |
| |obračuna        |poslan)                    |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|3.|Čas pošiljanja     |V obliki HH:MM:SS (čas, ko je bil obračun   |
| |obračuna        |poslan)                    |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|4.|Številka paketa    |3-mestna zaporedna številka paketa       |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|5.|Šifra poročevalca   |5-mestna šifra                 |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|6.|Ime datoteke      |V obliki XXXXX999.XML             |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
Podatki o proračunskem uporabniku
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|# |Podatek        |Opis                      |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|1.|Šifra proračunskega  |5-mestna šifra                 |
| |uporabnika       |                        |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|2.|Naziv proračunskega  |Naziv iz šifranta PU              |
| |uporabnika       |                        |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|3.|Elektronski naslov   |                        |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|4.|Mesec obračuna     |V obliki MM (mesec, za katerega se obračunava) |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|5.|Leto obračuna     |V obliki LLLL (leto, za katero se obračunava) |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|6.|Dan izplačila     |V obliki DD (dan izplačila plače)       |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|7.|Mesec izplačila    |V obliki MM (mesec izplačila plače)      |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|8.|Leto izplačila     |V obliki LLLL (leto izplačila plače)      |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
|9.|Oznaka obračuna    |0 – redna transakcija, 1 – storno transakcija, |
| |            |2 – preskusna transakcija           |
| |            |                        |
+--+-----------------------+-----------------------------------------------+
Obračunski sklop
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|# |Podatek       |Opis                      |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|1. |Zaporedna številka  |Numerični podatek                |
|  |obračuna       |                        |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|2. |Šifra zaposlenega  |Davčna številka zaposlenega           |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|3. |Povprečna mesečna  |Numerično (prazno, kadar "OS" vsebuje združene |
|  |obveznost      |podatke za obračun zaposlenega na več delovnih |
|  |           |mestih)                     |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|4. |Valuta izplačila   |Numerična šifra valute po standardu ISO 4217  |
|  |plače        |                        |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|5. |Devizni tečaj    |Srednji tečaj Banke Slovenija za valuto     |
|  |           |izplačila                    |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|6. |Država zaposlitve  |Država zaposlitve javnega uslužbenca (Z520)   |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|7. |Pretvornik      |Pretvornik za delo v tujini (Z450)       |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|8. |Bruto plača     |Numerično                    |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|9. |Bruto bruto plača  |Numerično (pri zaposlenem na več delovnih    |
|  |           |mestih se uporabi ustrezen delež skupne bruto  |
|  |           |bruto plače)                  |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|10.|Osnova za izračun  |Numerično (pri zaposlenem na več delovnih    |
|  |prispevkov      |mestih se uporabi ustrezen delež skupne osnove) |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|11.|Osnova za davek od  |Numerično                    |
|  |osebnih prejemkov  |                        |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|12.|Neto plača I     |Numerično (pri zaposlenem na več delovnih    |
|  |           |mestih se uporabi ustrezen delež skupne neto  |
|  |           |plače)                     |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
|13.|Neto izplačilo    |Numerično (pri zaposlenem na več delovnih    |
|  |           |mestih se uporabi ustrezen delež skupnega neto |
|  |           |izplačila)                   |
|  |           |                        |
+---+---------------------+------------------------------------------------+
Podatki o delovnem mestu
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|#   |Podatek          |Opis                   |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|1.  |Šifra delovnega mesta   |Šifra iz kataloga delovnih mest, nazivov |
|   |             |in funkcij v javnem sektorju (Z370)   |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|2.  |Plačni razred delovnega  |ZSPJS, priloga 1 (Z380)         |
|   |mesta           |                     |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|3.  |Zadnja plača pred prvim  |Numerično (Z111)             |
|   |obračunom plač v skladu  |                     |
|   |ZSPJS           |                     |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|4.  |Osnovna plača       |Numerično (Z108/Z114)          |
|   |             |– osnovna plača – za obračun II (Z114)  |
|   |             |– osnovna plača – za obračun V (Z108)  |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|5.  |Prevedena osnovna plača  |Numerično (Z105)             |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|6.  |Korekcijska osnovna plača |Numerično (Z106)             |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|7.  |Osnovna plača – za obračun|Numerično (Z116)             |
|   |III            |                     |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|8.  |Osnovna plača – za obračun|Numerično (Z118)             |
|   |IV            |                     |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|9.  |Osnovna plača za krajši  |Numerično (Z071)             |
|   |delovni čas        |                     |
|   |             |                     |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
|10.  |Vrste izplačil za odpravo |Numerično (Z113 / Z115 / A040)      |
|   |nesorazmerja       |– razlika odprave nesorazmerja (Z113)  |
|   |             |– zmanjšanje po uredbi (Z115)      |
|   |             |– razlika do plače glede na 49. člen   |
|   |             |ZSPJS (A040)               |
+------+--------------------------+-----------------------------------------+
Vrste izplačil
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|#   |Podatek         |Opis                   |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|1.  |Šifra vrste izplačila  |Tipi izplačil: A, B, C, D, E, F, G, H, J |
|   |             |(razen J020, J030, J040, J080), L, N in |
|   |             |R (razen R020, R030)           |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|2.  |Vrsta izplačila – opis  |Opis vrste izplačila           |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|3.  |Mesec obračuna      |V obliki MM (če se izplačuje za različno |
|   |             |obdobje, kakor je navedeno v "NS")    |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|4.  |Leto obračuna      |V obliki LLLL (če se izplačuje za    |
|   |             |različno obdobje, kakor je navedeno v  |
|   |             |"NS")                  |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|5.  |Število ur        |Obvezno za vse vrste izplačil, ki pri  |
|   |             |načinu izračuna upoštevajo število ur  |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|6.  |Bruto znesek izplačila  |Numerično (bruto znesek v valuti iz   |
|   |             |obračunskega stavka po srednjem tečaju  |
|   |             |Banke Slovenije na dan izplačila)    |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
|7.  |Neto znesek izplačila  |Numerično (neto znesek v valuti iz    |
|   |             |obračunskega stavka po srednjem tečaju  |
|   |             |Banke Slovenije na dan izplačila)    |
|   |             |                     |
+------+-------------------------+-----------------------------------------+
Kontrolni sklop za vsakega proračunskega uporabnika
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|#   |Podatek          |Opis                  |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|1.  |Število obračunov     |Število vseh obračunskih stavkov    |
|   |             |"ZAVEZANCI"               |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|2.  |Število vrst izplačil   |Število stavkov vrste izplačil     |
|   |             |"VRSTEIZPL"               |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|3.  |Vsota vrst izplačila A – |Skupna vsota vseh vrst izplačila A –  |
|   |bruto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|4.  |Vsota vrst izplačila A – |Skupna vsota vseh vrst izplačila A –  |
|   |neto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|5.  |Vsota vrst izplačila B – |Skupna vsota vseh vrst izplačila B –  |
|   |bruto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|6.  |Vsota vrst izplačila B – |Skupna vsota vseh vrst izplačila B –  |
|   |neto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|7.  |Vsota vrst izplačila C – |Skupna vsota vseh vrst izplačila C –  |
|   |bruto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|8.  |Vsota vrst izplačila C – |Skupna vsota vseh vrst izplačila C –  |
|   |neto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|9.  |Vsota vrst izplačila D – |Skupna vsota vseh vrst izplačila D –  |
|   |bruto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
|10.  |Vsota vrst izplačila D – |Skupna vsota vseh vrst izplačila D –  |
|   |neto           |numerično                |
|   |             |                    |
+------+--------------------------+----------------------------------------+
10. člen
(Potrjevanje prejema in sporočanje napak)
(1) Informacijski sistem preveri prejete datoteke in pošlje potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, jo sistem v celoti zavrne z obrazložitvijo napak.
(2) Agencija preveri ustreznost prejetih podatkov v informacijski sistem. Datoteko z neustreznimi podatki lahko zavrne, pošiljatelj pa jih mora popraviti in datoteko poslati znova.
III. ANALIZA PODATKOV O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU
11. člen
(Podatki za analizo plač)
Vsi podatki, ki so potrebni za analizo plač v javnem sektorju, so določeni v 7. členu tega pravilnika.
12. člen
(Opazovani podatki – meritve)
Osnovne meritve pri analizi plač v javnem sektorju so:
– znesek osnovne plače,
– število porabljenih ur,
– znesek dodatkov,
– znesek dela plače za delovno uspešnost,
– znesek drugih vrst izplačil.
13. člen
(Izhodišča)
Izhodišča, iz katerih se opazujejo meritve iz prejšnjega člena, so naslednja:
– čas (leto, četrtletje, mesec),
– uporabnik proračuna,
– delovno mesto,
– naziv oziroma funkcija,
– šifra zaposlenega,
– plačni razred,
– plačna skupina (plačna podskupina),
– tarifni razred.
14. člen
(Analize)
(1) Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih.
(2) Javnosti so v skladu z 38. členom ZSPJS dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih in delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.
(3) Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz 12. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih izhodiščih iz 13. člena tega pravilnika.
(4) Rezultat analize so tudi izračuni po posameznih izhodiščih:
– vsota zneskov različnih vrst izplačil (vseh plač v javnem sektorju),
– število zaposlenih, ki prejemajo različne vrste izplačil,
– razmerja med zneski ob spremembi parametrov izračuna plač.
15. člen
(Simulacije)
Ministrstvo nadzorovano spreminja opazovane podatke zaradi ugotavljanja učinkov teh sprememb:
Simulacije in merjenje učinkov sprememb plačnih razredov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– število plačnih razredov,
– število zaposlenih,
– osnovne plače v posameznem plačnem razredu.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto).
Simulacije in merjenje učinkov sprememb dodatkov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– dodatki,
– število zaposlenih.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– skupni obseg sredstev za dodatke,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto).
Simulacije in merjenje učinkov sprememb dela plače za delovno uspešnost:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– del plače za delovno uspešnost,
– število zaposlenih.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– skupni obseg sredstev za uspešnost,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto).
16. člen
(Podrobnejša navodila)
Agencija in ministrstvo objavita podrobnejša tehnična navodila na svojih spletnih straneh.
17. člen
(Veljavnost)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 97/03, 126/03 – ZSPJS, 35/04 in 71/04).
18. člen
(Uporaba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem prvega obračuna plač v skladu z ZSPJS, razen za direktorje v javnem sektorju in funkcionarje, za katere se začne uporabljati naslednji dan po objavi.
Št. 0100-9/2005/40
Ljubljana, dne 9. marca 2006
EVA 2005-3111-0015
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost