Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Št. 01-65/06-1 Ob-6650/06 , Stran 1886
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Uradni list RS, št. 35/05 in 113/05) Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniških delovnih mest: višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec II, dve delovni mesti za nedoločen čas na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani, Šubičeva 2. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, – najmanj 2 leti delovnih izkušenj v isti stopnji izobrazbe, – znanje dela z računalnikom. Okvirna vsebina dela: – pripravljanje predlogov vlog, – pripravljanje strokovne podlage za sprejem odločitev, – po pooblastilu državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca nadomeščajo le-te pri zastopanju pred okrajnimi in okrožnimi sodišči, delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnimi organi, – spremljanje in proučevanje pravne prakse in prakse sodišč, – opravljanje drugih strokovnih nalog po odredbi državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim delom treh mesecev. Izbrani kandidat bo naloge delovnega mesta opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati tudi: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo RS, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev: – fotokopijo dokazila o zaključku šole, – fotokopijo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma druga ustreznega dokazila, ki potrjujejo delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti dela v delovnem razmerju, – potrdilo o državljanstvu, – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), – potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče). Potrdili navedeni v zadnjih dveh alineah prejšnjega odstavka lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili v petnajstih dneh od dneva objave tega javnega natečaja na naslov: Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, p.p. 649, 1000 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj«. Upoštevali bomo samo prijave, katerim bodo predložena vsa dokazila. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v petnajstih dneh po opravljenem postopku izbire. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/244-10-02 (Urad predstojnika). V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost