Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1061. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji, stran 2736.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji
1. Splošni določbi
1. člen
(predmet uredbe)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen uredbe)
Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da bo sicer prostorska ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. Vsebina uredbe
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji je utemeljen na podlagi:
– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
4. člen
(zavarovano območje)
Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v k.o. Hotič: 1200, 1201/1, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205, 1206, 1207/2, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213/1, 1213/2, 1214, 1215, 1216, 1267, 1268/2, 1269, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276/1, 1276/2, 1277, 1278, 1279/1, 1279/3, 1280/2, 1281, 1282/2, 1282/3, 1283, 1296, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1527/43, 1602.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo na zavarovanem območju,
2. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno, in
3. urejanje trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji, vendar največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz 2. točke prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega lokacijskega načrta le do uveljavitve državnega lokacijskega načrta za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zgornji Log pri Litiji.
3. Končna določba
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-13/2006/6
Ljubljana, dne 2. marca 2006
EVA 2006-2511-0076
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost