Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

Ob-6535/06 , Stran 1901
Predmet prodaje je 10 terjatev stečajnega dolžnika do svojih dolžnikov v skupnem znesku 31,719.114,83 SIT. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoji prodaje Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS na Okrožno sodišče v Mariboru s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj St. 148/2004«. Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti: fizične osebe dokument, na podlagi katerega jo je mogoče prepoznati, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na račun prodajalca 04515-0001103398, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh, od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača v celoti kupnine v predvidenem roku se meni, da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Vse stroške, prometni davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji za najboljšim ponudnikom. Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. Terjatve se prodajajo po cenah, ki ne smejo biti nižje od 30% od njihove nominalne vrednosti. Terjatve, ki ne bodo prodane, lahko prevzamejo posamezni upniki, ki bodo svojo namero v 15 dneh po objavi oklica to pisno sporočili stečajni upraviteljici. Informacije o terjatvah je možno dobiti na sedežu stečajnega dolžnika na Tržaški cesti 23, Maribor, po predhodni najavi po tel. 33-25-155 vsak delavnik med 8. in 13. uro.

AAA Zlata odličnost